nguyenkha

Bình luận Sấm Trạng trình

16 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi thầy và các anh chị trên diễn đàn của nhà ta.

Dạo này học trò nghe một số người bình luận về Sấm và cách giải Sấm trạng, học trò bèn copy bài Sấm này qua nhà ta để mọi người cùng tham khảo và 8 về Sấm.

Từ trước đến nay, học trò nghe giải Sấm trạng phải uyên thông Thái ất thần kinh và thiên văn, song học trò thiển nghĩ vẫn còn một cách ấy là những người có duyên, tuy không thông tuệ Thái Ất, nhưng vẫn hiểu được vài phần, chẳng thế mà trong Sấm có câu

"So mấy lời để tàng kim quỉ

Chờ hậu mai có chí sẽ cho" đó sao!

Mong cả nhà ta cùng tham gia bình luận Sấm và đưa ra cách giải Sấm nhé. Vẫn biết rằng Sấm trạng là một đề tài được các diễn đàn khác mổ xẻ khá nhiều, thiết nghĩ vẫn còn nhiều điều hay, mong cả nhà ta cùng chia sẻ cách hiểu Sấm của trạng và phương pháp giải nhé.

Đa tạ cả nhà.

Vận lành mừng gặp tiết lành

Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu

Một câu là một nhiệm màu

Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao

Trải vì sao mây che Thái Ất

Thủa cung tay xe nhật phù lên

Việt Nam khởi tổ xây nên

Lạc Long ra trị đương quyền một phương

Thịnh suy bỉ thới lẽ thường

Một thời lại một nhiễu nhương nên lề

Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngủ

Mở bản đồ rủ áo chấp tay

Ngự đao phút chốc đổi thay

Thập bát tử rày quyền đã nổi lên

Ðông a âm vị nhi thuyền

Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh

Chấn cung hiện nhật quang minh

Sóng lay khôn chống trường thành bền cho

Ðoài cung vẻ rạng trăng thu

Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn

Sang cửu thiên ám vầng hồng nhật

Dưới lẫn trên năng vẫn uống quen

Sửa sang muôn việc cầm quyền

Ngồi không ai dể khẳng nhìn giúp cho

Kìa liệt vương khí hư đồ ủng

Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn

Trời sinh ra những kẻ gian

Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài

Áo vàng ấm áp đà hay

Khi sui đấp núi khi say xây thành

Lấy đạt điền làm công thiên hạ

Ðược mấy năm đất lở giếng mòn

Con yết ạch ạch tranh khôn

Vô già mở hội mộng tôn làm chùa

Cơ trời xem đã mê đồ

Ðã đô lại muốn mở đô cho người

Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn

Suốt vạn dân cừu giận oán than

Dưới trên dốc chí lo toan

Những đua bán nước bán quan làm giàu

Thống rủ nhau làm mồi phú quí

Mấy trung thần có chí an dân

Ðua nhau làm sự bất nhân

Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non

Dư đồ chia xẻ càn khôn

Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau

Vội sang giàu giết người lấy của

Sự có chăng mặc nọ ai đôi

Việc làm thất chính tơi bời

Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ

Xem tượng trời đã giơ ra trước

Còn hung hăng bạc ngược quá xưa

Cuồn phong cả sớm liền trưa

Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề

Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết

Ðể vạn dân dê lại giết dê

Luôn năm chật vật đi về

Âm binh ở giữa nào hề biết đâu

Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng

Cũng một lòng trời chống khác nào

Xem người dường vững chiêm bao

Nào đâu còn muốn ước ao thái bình

Một góc thành làm tâm chứng quỷ

Ðua một lòng ích kỷ hại nhân

Bốn phương rời rỡ hồng trần

Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần

Tiếc là những xuất dân làm bạo

Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau

Nhân danh trọn hết đâu đâu

Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê

Hùm già lạc dấu khôn về

Mèo non chi chí tìm về cố hương

Chân dê móng khởi tiêu tường

Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình

Nội thành ong ỏng hư kinh

Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang

Bở mồ hôi Bắc giang tái mã

Giửa hai xuân bỗng phá tổ long

Quốc trung kinh dụng cáo không

Giữa năm giả lai kiểm hung mùa màng

Gà đâu sớm gáy bên tường

Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không

Thủy binh cờ phất vầng hồng

Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

Ðứng hiên ngang đố ai biết trước

Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?

Ai còn khoe trí khoe năng

Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi

Chưa từng thấy đời này sự lạ

Bổng khiến người giá họa cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày

Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán

Ðúc tiền ra bán tước cho dân

Xun xoe những rắp cậy quân

Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công

Máy hoá công nắm tay dễ ngỏ

Lòng báo thù ai dễ đã nguôi

Thung thăng tưởng thấy đạo trời

Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra

Cát lầm bốn bể can qua

Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về

Quân hùng binh nhuệ đầy khe

Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời

Bấy giờ càng khốn than ôi

Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?

Thương những kẻ ăn rau ăn giới

Gặp nước bung con cái ẩn đâu

Báo thù ấy chẳng sai đâu

Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn

Xin những kẻ hai lòng sự chúa

Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân

Cho nên phải báo trầm luân

Ai khôn mới được bảo thân đời này

Nói cho hay khảm cung rồng dấy

Chí anh hùng xem lấy mới ngoan

Chử Rằng lục thất nguyệt gian

Ai mà nghĩ được mới gan anh tài

Hễ nhân kiến đã dời đất cũ

Thì phụ nguyên mới chổ binh ra

Bốn phương chẳng động can qua

Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi

Bấy giờ mở rộng qui khôi

Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Hoàng phúc xưa đã định tây phong

Làu làu thế giới sáng trong

Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương

Rỏ sinh tài lạ khác thường

Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài

Xem ý trời có lòng đãi thánh

Dốc sinh hiền điều đỉnh nội mai

Chọn đầu thai những vì sao cả

Dùng ở tay phụ tá vương gia

Bắc phương chính khí sinh ra

Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai

Song thiên nhật rạng sáng soi

Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường

Ðời này thánh kế vị vương

Ðủ no đạo đức văn chương trong mình

Uy nghi trạng mạo khác hình

Thác cư một gốc kim tinh phương đoài

Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi

Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân

Binh thơ mấy quyển kinh luân

Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu

Ở đâu đó anh hùng hẳn biết

Xem sắc mây đã biết thành long

Thánh nhân cư có thụy cung

Quân thần đã định gìn lòng chớ tham

Lại dặn đấng tú nam chí cả

Chớ vội vàng tất tả chạy rong

Học cho biết lý kiết hung

Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi

Hễ trời sinh xuống phải thì

Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông

Kìa những kẻ vội lòng phú quí

Xem trong mình một thí đều không

Ví dù có gặp ngư ông

Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

Xin khuyên đấng thời trung quân tử

Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh

Âm dương cơ ngẩu ngô sinh

Thái nhâm thái ất trong mình cho hay

Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng

Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh

Võ thông yên thủy thần kinh

Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ

Chớ vật vờ quen loài ong kiến

Biết ray tay miệng biếng nói không

Ngỏ hay gặp hội mây rồng

Công danh sáng chói chép trong vân đài

Bấy giờ phỉ sức chí trai

Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình

Nặng lòng thật có vĩ kinh

Cao tay mới gẩm biết tình năm nao

Trên trời có mấy vì sao

Ðủ nho biền tướng anh hào đôi nơi

Nước Nam thường có thánh tài

Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường

So mấy lời để tàng kim quỉ

Chờ hậu mai có chí sẽ cho

Trước là biết nẽo tôn phò

Sau là cao chí biết lo mặc lòng

Xem đoài cung đến thời bất tạo

Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau

Nguôi lòng tham tước tham giàu

Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân

Trẻ con mang mệnh tướng quân

Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường

Ai lấy gương vua U thủa trước

Loạn ru vì tham ngược bất nhân

Ðoài phương ong khởi lần lần

Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn

Man mác một đỉnh Hoành Sơn

Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

Ấy là những binh thù Thái Thái

Lòng trời xui ai nấy biết ru ?

Phá điền dầu khỉ cuối thu

Tái binh mới động thập thò liền sang

Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết

Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa

Lưu tinh hiện trước đôi thu

Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

Xem thấy nhũng sương săm tuyết lạnh

Loài bất bình tranh mạnh hung hăng

Thành câu cá, lửa tưng bừng

Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm

Chiến trường chốn chốn cát lầm

Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chín huyết hồng tứ giả

Noi đàng dê tranh phá đôi nơi

Ðua nhau đồ thán quần lê

Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương

Kẻ thì phải thủa hung hoang

Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan

Kẻ thì mắc thủa hung tàn

Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình

Muông vương dựng ổ cắn tranh

Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành

Bời bời đua mạnh tranh giành

Ra đâu đánh đấy dem binh sớm ngày

Bể thanh cá phải ẩn cây

Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù

Nào ai đã dễ nhìn U

Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn

Cây bay lá lửa đôi ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

Làm sao cho biết nơi hào bảo thân

Ðoài phương thực có chân nhân

Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người

Tìm cho được chốn được nơi

Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình

Bốn bề núi đá riểu quanh

Một đường tiểu mạch nương mình dấy an

Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tạc

Tránh cho xa kẻo mắc đao binh

Bắc kinh mới thật đế kinh

Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào

Chim hồng vỗ cánh bay cao

Tìm cho được chốn mới vào thần kinh

Ai dễ cứu con thơ sa giếng

Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau

Vạn dân chịu thủa u sầu

Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho

Cấy cày thu đãi thời mùa

Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai

Nhân ra cận duyệt viễn lai

Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm

Xem tượng trời biết đường đời trị

Gẩm về sau họ Lý xưa nên

Giòng nhà để lấy dấu truyền

Gẩm xem bốn báu còn in đời đời

Thần qui cơ nổ ở trời

Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường

Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh

Sông Bảo Giang thiên định ai hay

Lục thất cho biết ngày dài

Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê

Có thầy nhân thập đi về

Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh

Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp

Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời

Ra tay điều chỉnh hộ may

Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân

Lọ là phải nhọc kéo quân

Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về

Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng

Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh

Ân trên vũ khí vân hành

Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài

Bản đồ chảng sót cho ai

Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn

Vững nền vương cha truyền con nối

Dõi muôn đời một mối xa thư

Bể kình tâm lặng bằng tờ

Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân

Âu vàng khỏe đặt vững chân

Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

Vừa năm nhâm tý xuân đầu

Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

Quyển vàng mở thấy sấm trời

Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian

Một thời có một tôi ngoan

Giúp trong việc nước gặp an thái bình

Luận chung một tập kim thời

Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi

Trượng phu có chí thời coi

Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

Tài nầy nên đấng vẻ vang

Biết chừng đời trị biết đường đời suy

Kể từ nhân đoản mà đi

Số chưa gặp thì biết hoà chép ra

Tiếc thay hiền sĩ bao già

Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công

Thử cho tay giúp ra dùng

Tài này so cùng tài trước xem sao

Trên trời kể chín tầng cao

Tay nghe bằng một ti hào biết hay

Hiềm vì sinh phải thời này

Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời

Hợp đà thay thánh nghìn tài

Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời

Nói ra thì lậu sự đời

Trái tai phải lụy tài trai khôn luần

Nói ra am chúa bội quân

Ðương thời đời trị xoay vần được đâu

Chờ cho nhân đoản hết sau

Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiễu nàn

Trời xui những kẻ ắt gian

Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay

Vua nào tôi ấy đã bày

Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn

Ðua nhau bội bạn nghịch vi

Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay

Tiếc tài gẩm được thời hay

Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng

Tài trai có chí anh hùng

Muốn làm tướng súy lập công xưng đời

Khá xem nhiệm nhặt tội trời

Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

Ði tìm cho đến đế cung

Rấp phù xuất lực đế cung được toàn

Bảo nhau cương kỷ cho tường

Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài

Chờ cho động đất chuyển trời

Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng

Còn bên thì náu chưa xong

Nhân lực cướp lấy thiên công những là

Ðời ấy những quỉ cùng ma

Chảng còn ở thật người ta đâu là

Trời cao đất rộng bao xa

Làm sao cho biết cửa nhà đế vương

Dù trai ai chửa biết tường

Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này

Ý ra lục thất gian nay

Thời vận đã định thời nầy hưng vương

Trí xem nhiệm nhặt cho tường

Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

Vua ngự thạch bàn xa thay

Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng

Gà kêu vượn hót vang lừng

Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò

Nhân dân vắng mạt bằng tờ

Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay

Vua còn cuốc nguyệt cày mây

Phong điều vũ thuận thú rày an dân

Phong đăng hoà cốc chứa chang

Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây

Chính cung phương khảm vần mây

Thực thay thiên tử là nay trị đời

Anh hùng trí lượng thời coi

Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi

Tìm lên đến thạch bàn khê

Có đất sinh thánh bên kia cuối làng

Nhìn đi nhìn lại cho tường

Dường như chửa có sinh vương đâu là

Chảng tìm thì đến bình gia

Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình

Nhìn xem phong cảnh cũng xinh

Tả long triều lại có thành đợt vây

Hửu hổ uấn khúc giang này

Minh Ðường thất diệu trước bày mặt tai

Ở xa thấy một con voi

Cúi đầu quen bụi trông vời hồ sâu

Ấy điềm thiên tử về chầu

Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời

Song thiên nhật nguyệt sáng soi

Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu

Ðến đời thịnh vượng còn lâu

Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm

Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam

Muốn làm tướng súy thì xem trông này

Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn

Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn

Tiền sinh cha mẹ đà cách trở

Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn

Kìa cơn gió thổi lá rung cây

Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây

Tan tác kiến kiều an đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am mây

Sơn lâm nổi sóng mù thao cát

Hưng địa tràng giang hóa nước đầy

Một gió một yên ai sùng bái

Cha con người Vĩnh Bảo cho hay

Con mùng búng tít con quay

Vù vù chong chóng gió bay trên đài

Nhà cha cửa đóng then cài

Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

Tiếc tám lạng thương nửa cân

Biết rằng ai có du phần như ai

Bắt tay nằm nghỉ dông dài

Thương người có một lo hai phận mình

Canh niên tân phá

Tuất hợi phục sinh

Nhị Ngũ dư bình

Long hổ xà đầu khởi chiến tranh

Can qua tứ xứ loạn đao binh

Mã đề dương cước anh hùng tận

Thân dậu niên lai kiến thái bình

Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu

Có một đàn xà đánh lộn nhau

Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng

Lợn kia làm quái phải sai đầu

Chuột nọ lăm le mong cản tổ

Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu

Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

Tìm về quê củ bắt ngựa tàu

Cửu cửu kiền khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bát vạn nhập trường an

Bảo Giang thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành

Lê dân bảo bảo noản

Tứ hải lạc âu ca

Dục đức thánh nhân hương

Qua kiều cư Bắc phương

Danh vi Nguyễn gia tử

Kim tịch sinh ngưu lang

Thượng đại nhân bất nhân

Thánh ất dĩ vong ân

Bạch hổ kim đai ấn

Thất thập cổ lai xuân

Bắc hữu kim thành tráng

Nam tạc ngọc bích thành

Hỏa thôn đa khuyển phệ

Mục giả dục nhân canh

Phú quí hồng trần mộng

Bần cùng bạch phát sinh

Anh hùng vương kiếm kích

Manh cổ đổ thái bình

Nam Việt hửu Ngưu tinh

Quá thất thân thủy sinh

Ðiạ giới sĩ vị bạch

Thủy trầm nhi bắc kinh

Kỷ mã xu dương tẩu

Phù kê thăng đại minh

Trư thử giai phong khởi

Thìn mão xuất thái bình

Phân phân tùng Bắc khởi

Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh

Bảo sơn thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành

Thủy trung tàng bảo cái

Hứa cập thánh nhân hương

Mộc hạ châm châm khẩu

Danh thế xuất nan lương

Danh vi Nguyễn gia tử

Tinh bản tại ngưu lang

Mại dử lê viện dưỡng

Khởi nguyệt bộ đại giang

Hoặc kiều tam lộng ngạn

Hoặc ngụ kim lăng cương

Thiên dử thần thực thụy

Thụy trình ngũ sắc quang

Kim kê khai lựu điệp

Hoàng cái xuất quí phương

Nhân nghĩa thùy vi địch

Ðạo đức thực dữ đương

Tộ truyền nhị thập ngủ

Vận khải ngủ viên trường

Vận đáo dương hầu ách

Chấn đoài cương bất trường

Quần gian đạo danh tự

Bách tính khổ tai ương

Can qua tranh đấu khởi

Phạm địch tánh hung hoang

Ma vương sát đại quỉ

Hoàng thiên tru ma vương

Kiền khôn phú tai vô lương

Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng

Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết

Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân

Ta hồ vô phụ vô quân

Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành

Ðoài phương phước điạ giáng linh

Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân

Phá điền thiên tử giáng trần

Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm

Trần công nai thị phúc tâm

Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du

Tướng thần hệ xuất y chu

Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành

Hiệu xưng thiên hạ thái bình

Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .

Share this post


Link to post
Share on other sites

tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao

PHẦN THỨ NHẤT

Dục thức thánh nhân xứ

Đa xuất ứng Bảo giang

Dục thức thánh nhân hương

Thủy lam bảo trung tàng

Dục thức thánh nhân tính

Mộc hạ liên đinh khẩu

Dục thức thánh nhân diện

Tu tẩm trương cú kiến

Giang nam nhị thủy huyện

Tại sơn vô hổ lang

Thất thập nhị hiền tướng

Phụ tá thánh quân vương

Phá điền thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành.

Tư tâm dục thức thánh nhân diện

Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối

Thủ túc chánh vương tam lương tự.

PHẦN THỨ HAI

Cuộc đời ai dễ biết đâu

Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên

Quan làng ỷ thế ỷ quyền

Dân khôn giả dại mới yên phận mình

Mặc ai chia rẽ thị khinh

Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn

Ta tin ta mới đặng an

Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau

Việc người thì mặc người âu

Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ

Muốn yên mồn lặng như tờ

Luận bàn việc nước thì khô xác hình

Bởi đời quốc thể bù nhìn

Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời

Lương dân than khổ đòi nơi

Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền

Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng

Tham quan hại nước lợi riêng cho mình

Biết chi là ám với minh

Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni

Kim tiền quyền thế tương tri

Không quyền không thế người khi ngu đần

Chớ hà hiếp nhớ siêng cần

Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an

Nghèo nàn bổng chốc giàu sang

Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn

Bởi đời toàn lũ vô hồn

Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền

Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền

Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng

Chừng nào cây sắt trổ bông

Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi

Trung thần ái quốc dễ khi

Phản thần mãi quốc nên ghi để đời

Thức thời quốc sử bỏ rơi

Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình

Vô quân vô tướng vô binh

Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì

Chừng nào lú mọc trên chì

Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu

Trí thời giả điếc giả ngu

Khôn thời giả dại mà tu lấy mình

Cầm quyền toàn lủ yêu tinh

Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời

Mua quan bán tước lấy lời

Hại dân hại nước coi trời như không

Bì trung cốt nịnh rặc ròng

Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy

Nồi da xáo thịt ngộ thay

Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy

Cáo kia mượn thế hại cầy

Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu

Động tâm Thượng Đế dạy ru

Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần

Gió sầu mưa thảm cõi trần

Thiên luân địa chấn quân thần nó xem

Canh tân sực nức mùi hèm

Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào

Giáp thời thấy rõ binh đao

Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan

Thiên tai chiến sự đa đoan

Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời

Phản thần bán nước khi trời

Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền

*

* *

Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình

Tam giang khí địa nhụ giang kinh

Tu châu tai lạc thế châu khổ

Ngu lại hườn chung khổ hại mình

***

Xác dân xung tận cung đình

Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra

Mười phần mất bảy còn ba

Mất hai còn một mới ra thái bình

Trục kia chọi với đồng minh

Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời

Ra oai đánh dẹp mọi nơi

Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng

Mùa xuân gió bấc lạnh lùng

Cua kình trở gọng về cùng lũ dê

Cuộc đời như thể trò hề

Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền

Sình ương khó nướng xào chiên

Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề

Ra đi thì khó nỗi về

Xe kia hết bánh thả rề sông trôi

Chừng nào Chợ Lớn hết vôi

Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao

Lò rèn thiếu thép rèn dao

Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi

Chợ đen vốn một lời mười

Gạo châu củi quế lời người than van

Vải bô giá sánh bằng vàng

Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê

...

Tiết trời đánh đổ bông huê

Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu

Theo Âu nên phải lo âu

Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề

Khỉ đàn vừa gặp lũ dê

Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu

Đại bàng xung phá đài lầu

Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang

Rồi Nam cũng chịu lầm than

Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu

Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu

Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau

Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu

Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma

Khỉ đàn gặp cặp mảng xà

Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm

Yêu đương cũng phải lạc lầm

Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn

Nghèo nàn không có quách chôn

Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi

Nhưng mà họa có đâu thôi

Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng

Đến hồi quốc vận lâm nàn

Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền

Càng ngày càng đảo càng điên

Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn

Ô hô giống khéo giống khôn

Vay thời phải trả xác hồn lìa xa

Thịt rơi xương nát máu sa

Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang

Sưu cao thuế nặng ta mang

Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân

Thân dậu lánh việc nương thân

Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây

Khỉ bầy bị một gà khi

Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn

Gà mừng gặp lúa túc con

Miễn con no dạ mất còn kể chi

Cái năm chiến họa loạn ly

Mưa to gió họa hại gì tham quan

Nhơn dân khốn khổ đa đoan

Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai

Tu hành hiền hậu chết hoài

Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng

Cơ trời định vậy chớ than

Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !

Đầu xuân gà gáy hăm tư

Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ

Thiên cơ máy tạo huyền vi

Tuần hườn máy tạo ai thì có hay

Nực cười cho lủ vô tài

Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần

Xuân phân cho đến thu phân

Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi

Buồn buồn tủi tủi vui vui

Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần

Rồi đây bày tỏ trung cang

Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu

Văn minh cơ khí đủ điều

Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành

Phong luân họa giáng lôi oanh

Kết phe lập đảng tranh giành thế ni

Năm châu nổi sóng một khi

Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo

Mưa dầu nắng lửa sấm reo

Hai loài xâu xé họa gieo dân lành

Đảng dân đại bại tan tành

Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng

Tu binh mãi mã chiêu hùng

Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà

Rồi sau sanh sự bất hòa

Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường

Non cao bể cả đôi đường

Phân ranh biên giới tỏ tường mới an

....

LỜI NÓI ĐẦU

-- -- -- ----

Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước.

Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.

Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .

Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

TỰU TRUNG :

Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.

Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.

Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948.

Cư Sĩ MINH ĐIỀN

Vầng hồng rọi khắp bốn phang

Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong

Bập bồng Tần quốc bập bồng

Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan

Hải hồ rửa máu nghỉ an

Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu

Thân gà dạ khỉ đấy chừ

Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần

Kỳ phang thay đổi cuộc trần

Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru

Quân minh dân sự ôn nhu

Heo kia thong thả ngao du đầy đàng

Chuột mừng gặp cảnh bình an

Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền

Cọp rày làm chúa lâm điền

CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru

QUÂN MINH dân sự ôn nhu

HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng

CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN

TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền

CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền

QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG.

* &n bsp; *

*

TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm

GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU

Tướng thần hệ xuất Y CHU

Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành

Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH

ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA.

* ; *

*

Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006.

Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là :

NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU

NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi bác, bác cùng luận bàn và giải Sấm đi ạ, để xem trong Sấm có những điều hay nào.

tôi cũng có sưu tầm được một đoạn ko biết thực hư ra sao

PHẦN THỨ NHẤT

Dục thức thánh nhân xứ

Đa xuất ứng Bảo giang

Dục thức thánh nhân hương

Thủy lam bảo trung tàng

Dục thức thánh nhân tính

Mộc hạ liên đinh khẩu

Dục thức thánh nhân diện

Tu tẩm trương cú kiến

Giang nam nhị thủy huyện

Tại sơn vô hổ lang

Thất thập nhị hiền tướng

Phụ tá thánh quân vương

Phá điền thiên tử xuất

Bất chiến tự nhiên thành.

Tư tâm dục thức thánh nhân diện

Lưởng biên bàn ngạt tùy nhất khối

Thủ túc chánh vương tam lương tự.

PHẦN THỨ HAI

Cuộc đời ai dễ biết đâu

Yêu tinh gian trá bóp hầu thần tiên

Quan làng ỷ thế ỷ quyền

Dân khôn giả dại mới yên phận mình

Mặc ai chia rẽ thị khinh

Việc làng việc nước làm thinh chớ bàn

Ta tin ta mới đặng an

Luận bàn bè bạn chỉ đàng cho nhau

Việc người thì mặc người âu

Nghiêng tai giả điếc lắc đầu làm ngơ

Muốn yên mồn lặng như tờ

Luận bàn việc nước thì khô xác hình

Bởi đời quốc thể bù nhìn

Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời

Lương dân than khổ đòi nơi

Quốc hồn mờ ám hởi ôi thế quyền

Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng

Tham quan hại nước lợi riêng cho mình

Biết chi là ám với minh

Sớm ưa trưa ghét dân tình đời ni

Kim tiền quyền thế tương tri

Không quyền không thế người khi ngu đần

Chớ hà hiếp nhớ siêng cần

Đến nơi Tiên Phật Thánh Thần mới an

Nghèo nàn bổng chốc giàu sang

Đứa ngu đội bạc ra đường dại khôn

Bởi đời toàn lũ vô hồn

Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền

Dốt ngu đội lốt Thánh Hiền

Mở miệng thì rặc đồ điên một dòng

Chừng nào cây sắt trổ bông

Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi

Trung thần ái quốc dễ khi

Phản thần mãi quốc nên ghi để đời

Thức thời quốc sử bỏ rơi

Ngay không nhầm lúc dĩ hơi hại mình

Vô quân vô tướng vô binh

Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì

Chừng nào lú mọc trên chì

Voi đi trên giấy đến kỳ Đông Chu

Trí thời giả điếc giả ngu

Khôn thời giả dại mà tu lấy mình

Cầm quyền toàn lủ yêu tinh

Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời

Mua quan bán tước lấy lời

Hại dân hại nước coi trời như không

Bì trung cốt nịnh rặc ròng

Kết phe kết đảng giết giòng phải nguy

Nồi da xáo thịt ngộ thay

Miễn mình béo bở mặc ai ốm gầy

Cáo kia mượn thế hại cầy

Mẹ cha ưa nịnh ghét bầy con ngu

Động tâm Thượng Đế dạy ru

Xuống nhiều tai họa xuân thu sửa lần

Gió sầu mưa thảm cõi trần

Thiên luân địa chấn quân thần nó xem

Canh tân sực nức mùi hèm

Mhâm quý bằng lặng ngoại binh đem vào

Giáp thời thấy rõ binh đao

Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan

Thiên tai chiến sự đa đoan

Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đời

Phản thần bán nước khi trời

Gọi rằng trung trực hởi ôi thế quyền

*

* *

Nhứt hữu liên sơn nhứt hữu bình

Tam giang khí địa nhụ giang kinh

Tu châu tai lạc thế châu khổ

Ngu lại hườn chung khổ hại mình

***

Xác dân xung tận cung đình

Thiên oai chấn nổ luật hình ban ra

Mười phần mất bảy còn ba

Mất hai còn một mới ra thái bình

Trục kia chọi với đồng minh

Hai sông khô cạn nhựt tinh tỏ ngời

Ra oai đánh dẹp mọi nơi

Năm châu bốn bể thây phơi chập chùng

Mùa xuân gió bấc lạnh lùng

Cua kình trở gọng về cùng lũ dê

Cuộc đời như thể trò hề

Nực cười lũ chó còn mê lợi quyền

Sình ương khó nướng xào chiên

Quốc gia nghiêng ngửa đảo điên bốn bề

Ra đi thì khó nỗi về

Xe kia hết bánh thả rề sông trôi

Chừng nào Chợ Lớn hết vôi

Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đao

Lò rèn thiếu thép rèn dao

Hết đồng đúc đỉnh hết thau bán nồi

Chợ đen vốn một lời mười

Gạo châu củi quế lời người than van

Vải bô giá sánh bằng vàng

Kẻ đói người rách lan tràn chợ quê

...

Tiết trời đánh đổ bông huê

Nhân dân phải chịu thảm thê họa sầu

Theo Âu nên phải lo âu

Mấy ai hiểu nghĩa Bá Di-Thúc Tề

Khỉ đàn vừa gặp lũ dê

Bắc trung phải chịu thảm thê họa đầu

Đại bàng xung phá đài lầu

Ngạc ngư phóng toát thuyền cầu tan hoang

Rồi Nam cũng chịu lầm than

Phương đông ba tỉnh phải mang họa sầu

Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mầu

Phồn hoa đô hội thảm sầu đớn đau

Cuộc đời gẫm thiệt cơ cầu

Trung thua quyền nịnh tiên hầu quỉ ma

Khỉ đàn gặp cặp mảng xà

Trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm

Yêu đương cũng phải lạc lầm

Sáu nơi khói lữa sấm gầm Sài môn

Nghèo nàn không có quách chôn

Gian tham quyền thế biết khôn lánh rồi

Nhưng mà họa có đâu thôi

Bồng con bế cái nổi trôi đầy đàng

Đến hồi quốc vận lâm nàn

Chi tiêu ăn mặc cường quan độc quyền

Càng ngày càng đảo càng điên

Dân ta như thể đàn chiên đánh vồn

Ô hô giống khéo giống khôn

Vay thời phải trả xác hồn lìa xa

Thịt rơi xương nát máu sa

Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang

Sưu cao thuế nặng ta mang

Đàng xa mới biết xa đàng nặng cân

Thân dậu lánh việc nương thân

Miên thành Sài trấn đến gần bỏ thây

Khỉ bầy bị một gà khi

Cuộc đời như vậy tham chi mà bòn

Gà mừng gặp lúa túc con

Miễn con no dạ mất còn kể chi

Cái năm chiến họa loạn ly

Mưa to gió họa hại gì tham quan

Nhơn dân khốn khổ đa đoan

Mọi điều khốn khổ lại càng bằng hai

Tu hành hiền hậu chết hoài

Sai ngoa gian trá sống dai chật đàng

Cơ trời định vậy chớ than

Tương vong yêu nghiệt hành tàng đấy ư !

Đầu xuân gà gáy hăm tư

Thầy tăng đến hạn họa trư tuyệt kỳ

Thiên cơ máy tạo huyền vi

Tuần hườn máy tạo ai thì có hay

Nực cười cho lủ vô tài

Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tần

Xuân phân cho đến thu phân

Quốc gia điên đảo thần dân rối nuồi

Buồn buồn tủi tủi vui vui

Tiếng thì để tiếng muốn lui lắm lần

Rồi đây bày tỏ trung cang

Trời cho Tiên Phật xuống trần trị yêu

Văn minh cơ khí đủ điều

Cọp đồng gấu sắt phi phiêu thủy hành

Phong luân họa giáng lôi oanh

Kết phe lập đảng tranh giành thế ni

Năm châu nổi sóng một khi

Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo

Mưa dầu nắng lửa sấm reo

Hai loài xâu xé họa gieo dân lành

Đảng dân đại bại tan tành

Cầu cùng đảng Cộng ra tranh chiến cùng

Tu binh mãi mã chiêu hùng

Núp lưng đảng cộng trung hưng nước nhà

Rồi sau sanh sự bất hòa

Lại cùng đảng cộng can qua chiến trường

Non cao bể cả đôi đường

Phân ranh biên giới tỏ tường mới an

....

LỜI NÓI ĐẦU

-- -- -- ----

Vì sao có quyển sấm nầy ra đời ? - Không dám vọng ngữ , quyển sấm nầy cần phải ra đời vì nó quý báu bằng tất cả kho tàng của một nước Đại Việt và hơn nữa, đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc hiện tại mà lời sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí mỗi một cuộc biến cố xảy ra trong nước.

Bắt đầu từ Cổ Am bị tàn phá cho đến ngày lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mỗi đều nhốt tất cả trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với một bầu tâm sự đầy nhiệt huyết nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.

Hởi các chí sĩ anh hùng trong thiên hạ ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những truyện sấm giảng là hoang đường, vì có những sấm giảng và sấm giảng.Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không biết bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sấm nầy viết từ 400 năm nay mà mỗi mỗi đều ứng nghiệm ngoài đời thực tế cho đến những cái tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều ứng nghiệm ghi rõ .

Nó là môn khoa học huyền bí vì Trạng chuyên môn lý số nhờ ở bộ " Thái Ất Thần Kinh " mà ghi chép ra chứ nó đâu phải ngất ngưởng như bóng với đồng. Nếu không phải khoa học, sao cụ lại được tặng câu " Annam lý học hữu học Trình truyền " của Tàu là một nước bao giờ cũng tự hào rằng mình cao hơn hết về khoa lý số.

TỰU TRUNG :

Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng có quyển sấm nầy ra cốt để cho các vị trượng phu anh hùng xem lấy mà tránh cái nạn cốt nhục tương tàn.

Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có quyển sấm nầy ra là cốt để cho trong tôn giáo, ngoài xã hội xem lấy biết nẻo tôn phò " lòng trung nghì ai nhớ cho tinh " và cũng vì lòng hiếu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyển sấm nầy hồi 1930 sau cuộc biến động Cổ Am do Quốc Học Tùng San xuất bản. Soạn giả cũng không nệ hà tài hèn hiến cho bạn đọc những đoạn dịch chánh bản và phụ trương mong rằng thích đúng trong muôn một.

Viết ở Sài-Thành mùa đông năm Mậu Tí 1948.

Cư Sĩ MINH ĐIỀN

Vầng hồng rọi khắp bốn phang

Tây phang cuốn gió tìm đàng đào vong

Bập bồng Tần quốc bập bồng

Là nơi chiến địa huyết hồng tràn lan

Hải hồ rửa máu nghỉ an

Tiền Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu

Thân gà dạ khỉ đấy chừ

Thì là ngọn lửa mới thu dịu lần

Kỳ phang thay đổi cuộc trần

Chó kia gặp chủ nó cần sủa tru

Quân minh dân sự ôn nhu

Heo kia thong thả ngao du đầy đàng

Chuột mừng gặp cảnh bình an

Trâu kia thong thà nghêng ngang đồn điền

Cọp rày làm chúa lâm điền

CHÓ kia GẶP CHỦ nó cần sủa tru

QUÂN MINH dân sự ôn nhu

HEO kia THONG THẢ ngao du đầy đàng

CHUỘT mừng gặp cảnh BÌNH AN

TRÂU kia THONG THẢ nghênh ngang đồn điền

CỌP rày LÀM CHÚA lâm điền

QUÂN THẦN CỘNG LẠC MIÊN MIÊN CỬU TRƯỜNG.

* &n bsp; *

*

TRẦN CÔNG nãi thị phúc tâm

GIANG HỒ SỬ SĨ đào tiềm XUẤT DU

Tướng thần hệ xuất Y CHU

Thứ ky PHỤC KIẾN ĐƯỜNG NGU thi thành

Hiệu xưng THIÊN HẠ THÁI BÌNH

ĐÔNG TÂY VÔ SỰ NAM THÀNH QUỐC GIA.

* ; *

*

Phần Sấm Ký Bạch Vân Thi Tập và các phụ trương của Cư Sĩ Minh Điền xuất bản cách nay gần 60 năm, may man xin ghi lại đoạn kết nhân những ngày cuối cùng của năm 2006.

Nếu hữu duyên , khoảng Nửa Năm Tiên Giới sắp tới, Chư Huynh Đệ Tỷ muội cùng chiêm nghiệm một kiệt tác khác : KIM CỔ KỲ QUAN để liễu ngộ thế nào là :

NƯỚC NAM NHƯ THỂ CÁI BẦU

NGÀY SAU CÁC NƯỚC ĐÂU ĐÂU CŨNG TÙNG.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Dịch Nhân ơi, Sấm của bác có vẻ xác thực với giai đoạn hiện giờ đấy bác ạ. Bác gảải sấm cho bà kon cùng nghe đi bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Cửu cửu kiền khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bát vạn nhập trường an"

Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

Còn đoạn dưới:

"Mộc hạ châm châm khẩu

Danh thế xuất nan lương

Danh vi Nguyễn gia tử

Tinh bản tại ngưu lang

Mại dử lê viện dưỡng

Khởi nguyệt bộ đại giang "

"Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

" Chừng nào cây sắt trổ bông

Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi

Trung thần ái quốc dễ khi

Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lời đầu tiên là xin chúc mọi người một năm mới bình yên, hạnh phúc.

Lời sau có thể làm bạn dong quang thất vọng vì tôi không biết gì cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy bác nguyenkha có ý kiến gì không ạ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có sưu tầm được một bản giải sấm trạng trình nhưng chưa có thời gian nên chưa viết ra đây được Nhưng có một điều rất thú vị là câu: Lý đi rồi lý lại về nói về nhà lý do sư Vạn hạnh để đất lại kết phát lại một lần nữa, Nhưng họ Lý bây giờ đã đổi thành họ Nguyễn và sống ở khu vực Đà Giang (Sông Đà trên dãy núi Tản Viên )và nước Việt ta trải qua một thời thái bình thịnh trị rất dài khoảng hơn 1000 năm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Cửu cửu kiền khôn dĩ định

Thanh minh thời tiết hoa tàn

Trực đáo dương đầu mã vĩ

Hồ binh bát vạn nhập trường an"

Bác Dịch Nhân cho em hỏi 4 câu này có người đoán là ứng vào sự kiện hết năm 1953 sang tiết thanh minh năm 1954 (trực đáo dương đầu mã vĩ), 8 sư đoàn bộ đội cụ Hồ về tiếp quản thủ đô Hà Nội (Hồ binh bát vạn nhập trường an) không ?

Còn đoạn dưới:

"Mộc hạ châm châm khẩu

Danh thế xuất nan lương

Danh vi Nguyễn gia tử

Tinh bản tại ngưu lang

Mại dử lê viện dưỡng

Khởi nguyệt bộ đại giang "

"Nguyễn gia tử" là ai ? Có phải Nguyễn Ái Quốc không?

" Chừng nào cây sắt trổ bông

Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi

Trung thần ái quốc dễ khi

Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Giữa năm 2008 có bản tin cây sắt trổ bông . Không biết tác giả bài trên là ai ?

Tại bài báo này có đăng:

http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/09/3BA060D5/

Share this post


Link to post
Share on other sites

" Chừng nào cây sắt trổ bông

Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi

Trung thần ái quốc dễ khi

Phản thần mãi quốc nên ghi để đời "

Luận Sấm trạng mà đơn giản "Cây sắt trổ bông" là cây bằng sắt trổ bông thật thì chán wé.

Đoạn này nói về Tây xâm lược nước ta đấy:

Pháo hoa (Bông) bắn lên trời là do người Pháp du nhập vào Việt Nam: Cây sắt trổ bông.

Nhựa trải đường cũng do người Pháp đem sang đất Việt: Đường đen như mực.

Gần 100 năm Pháp Thuộc: Lạc Hồng tai phi.

Vài lời bàn loạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình thích nhất hai câu này:

"Phá điền thiên tử giáng trần

Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm"

Không biết chừng nào, chắc còn lâu lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Phá điền thiên tử giáng trần"

Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

"Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"

Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Phá điền thiên tử giáng trần"

Có nghĩa là ruộng vườn bị đào bới hủy diệt là lúc thiên tử sẽ xuất hiện. Giáng trần có nghĩa là từ ở trên hạ phàm, nhưng nói theo cách hiện tại là hạ cánh máy bay xuống phi trường từ một nơi khác. Cũng có nghĩa là vị thiên tử này hiện không ở việt nam mà từ một nơi khác tới.

"Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm"

Có nghĩa là bên cạnh vị thiên tử này có hàng hà sa số mãnh tướng dưới tay, mà lại có mưu thần vũ lược nhiều như rừng cây.

Với hai câu này đã đủ để ám chỉ thời gian hiện tại bây giờ. Muốn tìm được vị thiên tử này chỉ mò kim đái biển. Đã là một người mưu lược cao thâm như núi rừng thì sự đi lại của ông ta cũng sẽ xuất quỷ nhập thần khó tìm dấu dết.

Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắc Kinh mới thực đế kinh

Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào.

Trong sách Độn Thái Ất của cụ Nguyễn Phúc Ấm có kiến giải về Sấm Trạng, có thêm khá nhiều câu mới các bác muốn nghiên cứu thì thử tìm đọc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã là một vị thiên tử thì ắc sở học của người này cao thâm khó lường. Nhất định là hiểu rất rõ Âm Dương Ngũ Hành và hiểu cả Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Nếu mà không hiểu những thứ này thì Trạng Trình đâu có mất công viết sấm để miêu tả người này.

"Không cư ngụ tại Việt Nam , ở nơi khác đến mà lại được làm Thiên tử Việt Nam à."

Không cư ngụ tại Việt Nam không có nghĩa là người này là người ngoại quốc (nhất định phải là người việt). Trạng Trình miêu tả bậc thiên tử thì ắc người này phải là gốc gác sanh đẽ ở việt nam, nhưng chỉ khác ở chỗ là không tìm sở học trong nước.

Bắc Kinh mới thực đế kinh

Giấu thân chửa dễ, giấu danh được nào.

Câu đầu ám chỉ Hà Lội. Câu sau chưa xảy ra, nhưng cũng sắp tới rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em thân mến.

Vấn đề giải mã sấm Trạng Trình thực chất là dự báo với một phương pháp khác. Nó cũng tương tự như một trò đố vui: "Cái gì đây?" và mỗi người giải một cách.

Từ hàng trăm năm nay các bậc tiền bối đã tìm cách giải Sấm trạng Trình nhưng đều không thành công. Hơn nữa những lời gọi là sấm trạng Trình ấy chưa chắc hoàn toàn là Sấm Trạng.

Bởi vậy, để tránh tình trạng giải Sấm Trang sa đà vào những vấn đề có thể gây hiểu nhầm trên diễn đàn. Tôib đề nghị khóa chú để này.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.