Lãn Miên

Bát Quái Và Chữ Khoa Đẩu

8 bài viết trong chủ đề này

Bát Quái và chữ khoa đẩu

Tôi sưu tầm được một trang cổ thư của người Việt vùng Giang Nam, là một vuông chữ khoa đẩu ngoẳn ngoèo có 56 chữ, giống như các bản chữ khoa đẩu chúng ta đã gặp, tiếc rằng tôi không biết cách đưa hình lên. Cạnh đó là một bản chữ nho, cũng gồm 56 chữ, hẳn là của người đời sau còn giữ hiểu được chữ khoa đẩu dịch lại, như sau:

一 歲 兩 歲 三 歲 參。 Nhất tuế, lưỡng tuế, tam tuế tham.

一 正 兩 劃 分 頭 辦 Nhất chính, lưỡng hoạch phân đầu biện

正 寺 上 下 靈 九 天。 Chính tự thượng hạ linh cửu thiên.

半 字 兩 遺 流 八 川。 Bán tự lưỡng di lưu bát xuyên.

潛 字 左 右 留 一 萬, Tiềm tự tả hữu lưu nhất vạn,

遺 字 前 後 留 五 千。 Di tự tiền hậu lưu ngũ thiên.

八 卦 倒 傳 乾 坤 定, Bát quái đảo truyền , càn khôn định,

天 圖 地 方 才 算 完。 Thiên đồ địa phóng tài toán hoàn.

Phải chăng ý người xưa muốn nhắn rằng: Phải bỏ công liên tục nhiều năm để học cho hiểu ký tự một vạch kẻ, hai vạch kẻ của Bát Quái vì nó rất linh nghiệm tới chín tầng trời. Người xưa đã di lưu lại nền văn minh ở tám dòng sông. Người xưa đã dấu lại khoảng một vạn năm nghìn con chữ ẩn náu (chắc là những văn bản bằng chữ khoa đẩu). Phải đổi ngược lại vị trí của Bát Quái thì mới đúng với qui luật của trời đất, và lúc đó cái bản đồ vũ trụ và trái đất mới coi là xong hoàn toàn (?)

Bên cạnh đó còn có một bài chữ nho, như sau:

三 皇 五 帝 春 秋 史, Tam hoàng Ngũ đế Xuân Thu sử

萬 歲 天 秋 北 鬥 尊。 Vạn tuế thiên thu Bắc Đẩu tôn.

天 外 兩 星 露 中 見, Thiên ngoại lưỡng tinh lộ trung kiến

人 間 七 子 同 時 生。 Nhân gian thất tử đồng thời sinh.

Phải chăng ý người xưa muốn nhắn rằng: Cứ theo như sử thời Xuân Thu thì muôn đời tôn thờ sao Bắc Đẩu như là một vật bất biến. (Thực ra sao Bắc Đẩu đang biến đổi hình dạng của nó nhưng với vòng chu kỳ rất to, bao trùm hết các vòng chu kỳ nhỏ khác của các hành tinh khác) (?). Riêng câu thứ ba và bốn thì chưa hiểu được ý của “Sấm” nói về cái gì sẽ xảy ra trong vũ trụ hay trong xã hội loài người đây (?).

Kèm theo có đánh dấu sự thay đổi vị trí các sao trong chùm sao Bắc Đẩu, như sau: (có đúng như vậy không? phần này hẳn là do người đương thời vẽ đánh dấu, tại sao lại là chu kỳ 96000 năm ? )

+

+

+

+ +

+ + ( 96000 năm trước)

+

+

+

+ +

+ + ( hiện tại )

+

+

+ +

+

+ + ( 96000 năm sau )

Theo tôi nghĩ, có phải thoạt tiên người Việt gọi sao Bắc Đẩu là sao Bảy Đầu ? Theo tư duy ngôn ngữ thì con người dùng vật mốc làm định hướng, lấy tên cái mốc đó làm tên hướng, như “hướng cây gạo”, hướng cầu ao”, “hướng sao mai”, rồi sau mới biết đến tư duy hướng địa lý. Người Việt đi biển căn theo chùm sao có bảy ngôi ấy nên lúc ban đầu gọi nó là “hướng Bảy Đầu”, sau biến âm thành “hướng Bắc Đẩu” ( QT: Bảy Đẩu=Bắc Đẩu), rồi về sau gọi tắt là “hướng Bắc”, khi đã có tư duy địa lý (?).

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Lãn Miên thân mến.

Hình như trên diễn đàn có chức năng gửi hình. Anh hãy chụp hình lại những tư liệu sau đó lưu vào trong máy rồi mới đưa lên được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kèm theo có đánh dấu sự thay đổi vị trí các sao trong chùm sao Bắc Đẩu, như sau: (có đúng như vậy không? phần này hẳn là do người đương thời vẽ đánh dấu, tại sao lại là chu kỳ 96000 năm ? )

Hình như chu kỳ phải tính theo Thái Ất.

Trong mục "Chiều là gì" có đề cập chu kỳ hệ sao vận động quanh Sao Bắc đầu = 129.600 năm (không chắc chắn lắm), chắc phải nhờ các cao thủ Thái Ất chỉ ra giúm. Nếu có thể thì cũng xác định luôn hiện nay đang trong Hội gì? có người tính Hội Ngọ, người khác thì Hội Thìn.

Giữa Sao Bắc Đẩu... tới trung tâm dải Ngân Hà (quay xung quanh), hiện chưa rõ qua bao nhiêu hệ sao?. Theo chủ quan, hình như chỉ cầm xem xét qua 2 hệ sao là có thể suy luận (Âm, Dương).

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Bác Lãn Miên.

Đây là bài "Càn Khôn Vạn Niên Ca" của Khương Thái Công, trên website: Thế giới vô hình.

Bác có thể diễn giải tiếng Việt cho mọi người cùng tham khảo không ạ.

Hán Việt

1.太極未判昏已過。 1 Thái Cực Vị Phán Hôn Dĩ Quá.

2.風後女媧石上坐。 2 Phong Hậu Nữ Oa Thạch Thượng Tọa.

3.三皇五帝己派相。 3 Tam Hoàng Ngũ Đế Kỷ Phái Tương.

4.承宗流源應不錯。 4 Thừa Tông Lưu Nguyên ứng Bất Thác.

5.而今天下一統周。 5 Nhi Kim Thiên Hạ Nhất Thống Chu.

6.禮樂文章八百穐。 6 Lễ Nhạc Văn Chương Bát Bách 穐.

7.串去中直傳天下。 7 Xuyến Khứ Trung Trực Truyền Thiên Hạ.

8.卻是春禾換日頭。 8 Khước Thị Xuân Hòa Hoán Nhật Đầu.

9.天下由來不固久。 9 Thiên Hạ Do Lai Bất Cố Cửu.

10.二十年閒不能守。 10 Nhị Thập Niên Nhàn Bất Năng Thủ.

11.卯坐金頭帶直刀。 11 Mão Tọa Kim Đầu Đái Trực Đao.

12.削儘天下木羊首。 12 Tước Tẫn Thiên Hạ Mộc Dương Thủ.

13.一土臨朝更不祥。 13 Nhất Thổ Lâm Triêu Canh Bất Tường.

14.改年換國篡平床。 14 Cải Niên Hoán Quốc Soán Bình Sàng.

15.泉中湧齣光華主。 15 Tuyền Trung Dũng Xích Quang Hoa Chủ.

16.興覆江山又久長。 16 Hưng Phúc Giang San Hựu Cửu Trường.

17.四百年來更世界。 17 Tứ Bách Niên Lai Canh Thế Giới.

18.日上一曲懷毒害。 18 Nhật Thượng Nhất Khúc Hoài Độc Hại.

19.一枝流落去西川。 19 Nhất Chi Lưu Lạc Khứ Tây Xuyên.

20.三分社稷傳兩代。 20 Tam Phân Xã Tắc Truyền Lưỡng Đại.

21.四十年來又一變。 21 Tứ Thập Niên Lai Hựu Nhất Biến.

22.相傳馬上同無半。 22 Tương Truyền Mã Thượng Đồng Vô Bán.

23.兩頭點火上長安。 23 Lưỡng Đầu Điểm Hỏa Thượng Trường An.

24.委鬼山河通一佔。 24 ủy Quỷ San Hà Thông Nhất Chiêm.

25.山河既屬普無頭。 25 San Hà Kí Chúc Phổ Vô Đầu.

26.離亂中分數十穐。 26 Li Loạn Trung Phân Số Thập 穐.

27.子中一硃不能保。 27 Tý Trung Nhất Chu Bất Năng Bảo.

28.江東覆立作皇洲。 28 Giang Đông Phúc Lập Tác Hoàng Châu.

29.相傳一百五十載。 29 Tương Truyền Nhất Bách Ngũ Thập Tái.

30.釗到兔儿平四海。 30 Chiêu Đáo Thố Nhân Bình Tứ Hải.

31.天命當頭六十年。 31 Thiên Mệnh Đương Đầu Lục Thập Niên.

32.肅頭蓋草生好歹。 32 Túc Đầu Cái Thảo Sinh Hảo Đãi.

33.都無真主管江山。 33 Đô Vô Chân Chủ Quản Giang San.

34.一百年前擾幾番。 34 Nhất Bách Niên Tiền Nhiễu Ki Phiên.

35.耳東入國人離亂。 35 Nhĩ Đông Nhập Quốc Nhân Li Loạn.

36.南隔長安北隔關。 36 Nam Cách Trường An Bắc Cách Quan.

37.水龍木易承天命。 37 Thủy Long Mộc Dịch Thừa Thiên Mệnh.

38.方得江山歸一定。 38 Phương Đắc Giang San Quy Nhất Định.

39.五六年來又不祥。 39 Ngũ Lục Niên Lai Hựu Bất Tường.

40.此時天下又紛爭。 40 Thử Thời Thiên Hạ Hựu Phân Tranh.

41.木下男儿火年起。 41 Mộc Hạ Nam Nhân Hỏa Niên Khởi.

42.一掃煙塵木易已。 42 Nhất Tảo Yên Trần Mộc Dịch Dĩ.

43.高祖世界百餘年。 43 Cao Tổ Thế Giới Bách Dư Niên.

44.雖見幹戈不傷體。 44 Tuy Kiến Cán Qua Bất Thương Thể.

45.子繼孫承三百春。 45 Tý Kế Tôn Thừa Tam Bách Xuân.

46.又遭離亂似瓜分。 46 Hựu Tao Li Loạn Tự Qua Phân.

47.五十年來二三往。 47 Ngũ Thập Niên Lai Nhị Tam Vãng.

48.不真不假亂為君。 48 Bất Chân Bất Giả Loạn Vi Quân.

49.金豬此木為皇帝。 49 Kim Trư Thử Mộc Vi Hoàng Đế.

50.未經十載遭更易。 50 Vị Kinh Thập Tái Tao Canh Dịch.

51.肖郎走齣在金猴。 51 Tiếu Lang Tẩu Xích Tại Kim Hầu.

52.穩穩清平傳幾世。 52 ổn ổn Thanh Bình Truyền Ki Thế.

53.一汴二杭事不巧。 53 Nhất Biện Nhị Hàng Sự Bất Xảo.

54.卻被鬍人通佔了。 54 Khước Bị Hồ Nhân Thông Chiêm Liễu.

55.三百年來棉木終。 55 Tam Bách Niên Lai Miên Mộc Chung.

56.三閭海內去潛蹤。 56 Tam Lư Hải Nội Khứ Tiềm Tung.

57.一兀為君八十載。 57 Nhất Ngột Vi Quân Bát Thập Tái.

58.淮南忽見紅光起。 58 Hoài Nam Hốt Kiến Hồng Quang Khởi.

59.八雙牛來力量大。 59 Bát Song Ngưu Lai Lực Lượng Đại.

60.日月同行照天下。 60 Nhật Nguyệt Đồng Hành Chiếu Thiên Hạ.

61.土猴一兀自消除。 61 Thổ Hầu Nhất Ngột Tự Tiêu Trừ.

62.四海衣冠新綵畫。 62 Tứ Hải Y Quan Tân Thải Họa.

63.三百年來事不順。 63 Tam Bách Niên Lai Sự Bất Thuận.

64.虎頭帶土何鬚問。 64 Hổ Đầu Đái Thổ Hà Tu Vấn.

65.十八孩儿跳齣來。 65 Thập Bát Hài Nhân Khiêu Xích Lai.

66.蒼生方得囌危睏。 66 Thương Sinh Phương Đắc Tô Nguy Khốn.

67.相繼春穐二百餘。 67 Tương Kế Xuân 穐 Nhị Bách Dư.

68.五湖雲擾又風顛。 68 Ngũ Hồ Vân Nhiễu Hựu Phong Điên.

69.人丁口取江南地。 69 Nhân Đinh Khẩu Thủ Giang Nam Địa.

70.京國重新又一遷。 70 Kinh Quốc Trọng Tân Hựu Nhất Thiên.

71.兩分疆界各保守。 71 Lưỡng Phân Cương Giới Các Bảo Thủ.

72.更得相安一百九。 72 Canh Đắc Tương An Nhất Bách Cửu.

73.那時走齣草田來。 73 Na Thời Tẩu Xích Thảo Điền Lai.

74.手執金龍步玉□。 74 Thủ Chấp Kim Long Bộ Ngọc □.

75.清平海內中華定。 75 Thanh Bình Hải Nội Trung Hoa Định.

76.南北同歸一統排。 76 Nam Bắc Đồng Quy Nhất Thống Bài.

77.誰知不許乾坤久。 77 Thùy Tri Bất Hứa Kiền Khôn Cửu.

78.一百年來天上口。 78 Nhất Bách Niên Lai Thiên Thượng Khẩu.

79.木邊一兔走將來。 79 Mộc Biên Nhất Thố Tẩu Tướng Lai.

80.自在為君不動手。 80 Tự Tại Vi Quân Bất Động Thủ.

81.又為棉木定山河。 81 Hựu Vi Miên Mộc Định San Hà.

82.四海無波二百九。 82 Tứ Hải Vô Ba Nhị Bách Cửu.

83.王上有人雞上火。 83 Vương Thượng Hữu Nhân Kê Thượng Hỏa.

84.一番更變不鬚說。 84 Nhất Phiên Canh Biến Bất Tu Thuyết.

85.此時建國又一人。 85 Thử Thời Kiến Quốc Hựu Nhất Nhân.

86.君正臣賢乘輔拔。 86 Quân Chính Thần Hiền Thừa Phụ Bạt.

87.平定四海息幹戈。 87 Bình Định Tứ Hải Tức Cán Qua.

88.二百年來為社稷。 88 Nhị Bách Niên Lai Vi Xã Tắc.

89.二百五十年中好。 89 Nhị Bách Ngũ Thập Niên Trung Hảo.

90.江南走齣釗頭卯。 90 Giang Nam Tẩu Xích Chiêu Đầu Mão.

91.大好山河又二分。 91 Đại Hảo San Hà Hựu Nhị Phân.

92.幸不全亡莫嫌小。 92 Hạnh Bất Toàn Vong Mạc Hiềm Tiểu.

93.兩人相見百忙中。 93 Lưỡng Nhân Tương Kiến Bách Mang Trung.

94.治世能人一張弓。 94 Trị Thế Năng Nhân Nhất Trương Cung.

95.江南江北各平定。 95 Giang Nam Giang Bắc Các Bình Định.

96.一統山河四海同。 96 Nhất Thống San Hà Tứ Hải Đồng.

97.二百年來為正主。 97 Nhị Bách Niên Lai Vi Chính Chủ.

98.一渡顛危猴上水。 98 Nhất Độ Điên Nguy Hầu Thượng Thủy.

99.别枝花開果儿紅。 99 Biệt Chi Hoa Khai Quả Nhân Hồng.

100.覆取江山如舊許。 100 Phúc Thủ Giang San Như Cựu Hứa.

101.二百年來衰氣運。 101 Nhị Bách Niên Lai Suy Khí Vận.

102.任君保重成何濟。 102 Nhậm Quân Bảo Trọng Thành Hà Tế.

103.水邊田上米郎來。 103 Thủy Biên Điền Thượng Mễ Lang Lai.

104.直入長安加整頓。 104 Trực Nhập Trường An Gia Chỉnh Đốn.

105.行仁行義立乾坤。 105 Hành Nhân Hành Nghĩa Lập Kiền Khôn.

106.子子孫孫三十世。 106 Tử Tử Tôn Tôn Tam Thập Thế.

107.我今只算萬年終。 107 Ngã Kim Chỉ Toán Vạn Niên Chung.

108.剝覆循環理無窮。 108 Bác Phúc Tuần Hoàn Lý Vô Cùng.

109.知音君子詳此數。 109 Tri Âm Quân Tử Tường Thử Số.

110.今古存亡一貫通。 110 Kim Cổ Tồn Vong Nhất Quán Thông.

Trân trọng cảm ơn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiu t, tác gi quyn Hoàng Cc Kinh Thế cho rng: đt tri t khi sinh đến khi hy là 4320 x 30= 129,600 năm.

Ông gi 129,600 là mt Nguyên.

1 Nguyên chia làm 12 Hi: 129,600 : 12 = 10,800 năm

1 Hi có 30 Vn: 10,800 : 30 = 360 năm.

1 Vn có 12 thế: 360 : 12 = 30 năm.

Theo Ông, tri khai vào Hi Tí; Đa khai vào Hi Su (10800); Ngưi sinh vào Hi Dn 20,160.

Vua Nghiêu lên ngôi 2357, theo Thiu T là vào Hi Ng, vn th 30, thế th 9, tc là vào năm 67,057 sau khi tri đưc to nên. Theo đy mà tính, thì năm nay, 1988, chúng đang sng vào năm 71,402. Loài ngưi s cáo chung vào Hi Tut, tc là vào khong năm 108,000!


Lịch sử trên 5000 năm, vậy việc người xưa chọn lựa Hội Thìn là hợp lý về mặt logic, nhưng cơ sở thời gian phải suy luận: con rồng, cháu tiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trích từ mục Tử bình - Tứ trụ:

Pháp Vân: Kính Bác Hà Uyên, anh Thiên Sứ và quí vị,

Xin được có đôi dòng:

1. Theo Quyển Hòang Việt Giáp T‎í Niên Biểu của Tác giả Cụ Nguyễn Bá Trác

Năm – 2879, Nhâm Tuất

VN Đời Hồng Bàng , nguyên niên

TQ Vua Nghi, năm 10

Năm – 2877, Giáp Tí thứ nhất

VN Đời Hồng Bàng, năm 3

TQ Vua Nghi, năm 12

Năm – 2697, Giáp Tí thứ 4

VN, Đời Hồng Bàng, năm 183

TQ Vua Hòang Đế, nguyên niên.

Năm – 2217, Giáp Tí thứ 12

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Năm – 1 Canh Thân

VN Thuộc nhà Hán, năm 111

TQ Hán Ai Đế, Nguyên Thọ, năm 2

Năm 1 Tân Dậu

VN Thuộc nhà Hán, năm 112

TQ Hán Bình Đế, Nguyên Thủy, Nguyên niên

Năm 4 Giáp Tí thứ 49

VN Thuộc nhà Hán, năm 115

TQ Hán Bình Đế, Nguyên thủy, năm 4

Năm 1804, Giáp Tí

VN Hòang Triều Thế Tổ, Gia Long, năm 3

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 9

Năm 1813. Quí Dậu

VN Hòang Triều Thế Tổ Cao Hòang Đế, Gia Long, năm 12

TQ Thanh Nhân Tông, Gia Khánh, năm 18

Hiện nay 2010

VN CHXHCN Việt Nam

TQ CHNDTH

2. Theo sách Thái Ất Thần Kinh – TT NBKhiêm; NXBVHDT năm 2001

Số năm tính từ Thượng Cổ Giáp Tí (Tích Tuế) đến năm 2000 (Canh Thìn) là : 10.155.917 năm. Lịch Việt được 4879 năm.

3. Theo Bác Hà Uyên dẫn trên thì, Ngài Thiệu Khang Tiết chọn Hội Ngọ từ năm – 2217.

4. Năm – 2217 Giáp Tí là năm khởi mới cùa một Nguyên, hoặc một Hội, hoặc một Vận, hoặc một Thế (Nguyên Hội Vận Thế) tùy theo người chọn độ dài năm của Nguyên Hội Vận Thế : 129.600; 10.800; 4.320; 360.

Nếu chúng ta tin số Tích Tuế 10.155.917 năm là đúng đến năm 2000 DL (Canh Thìn) thì, tính đến năm 2000 DL đã trải qua 78,36 Nguyên có độ dài 129.600 năm.

Ta có : 129.600 * 78 nguyên = 10.108.800 năm

Hiện nay chúng ta đang sống trong Nguyên thứ 79.

Ta lấy 10.155.917 năm – 10.108.800 năm = 47. 117 năm

Tìm Hội chúng ta đang sống.

47.117 năm : 10.800 năm = 4,36 Hội

Suy ra chúng ta chúng ta đang sống trong Hội Thìn chứ không phải Hội Ngọ.

Hội Thìn bắt đầu từ năm – 2217 Giáp T‎í

Năm – 2217, Giáp Tí

VN Đời Hồng Bàng, năm 663

TQ Vua Thuấn, năm 39

Đây cũng là căn cứ lý giải các Hòang Đế Phương Đông chọn Rồng làm biểu tượng quyền lực.

Lịch Việt của Tổ Tiên chúng ta là chính xác, hợp với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Vài dòng suy đoán

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao không thấy ai tiếp cùng bác Hoangnt nhỉ? Đỉnh cao của nghiên cứu chăng?

Không có gì dễ dàng, bài nghiên cứu của tác giả Pháp Vân rất hay. Hiện nay, một số sách của các tác giả nổi tiếng Việt Nam vẫn khẳng định hội Ngọ chứ không phài hội Thìn.

Theo HoangNT việc nhận định mốc khởi thủy can chi hay hội, nguyên... không đơn giả như ta nghĩ, dĩ nhiên theo dữ liệu thiên văn là chính yếu.

Hệ quả của bài phân tích của tác giả Pháp Vân là hết sức quan trọng về mặt lịch sử:

Khẳng định năm lên ngôi của vua Kinh Dương Vương 2879 TCN - Nhâm Tuất là hoàn toàn chính xác theo can chi, vận, hội, nguyên... và xa hơn nữa tức không thời gian và vật chất là một hệ thống nhất.

* Phúc Lộc Thọ mãn đường *

Share this post


Link to post
Share on other sites