VinhL

Động Đất Do Hành Tinh Tụ Hội?

4 bài viết trong chủ đề này

Chào các bạn,

Sau một thời gian sưu tầm thông tin về các cuộc động đất lớn, sau đó

dùng Thiên Văn học để xem sự sắp xếp của các hành tinh, chúng ta có

thể thấy được trong những trận động đất lớn đa số đều có Nhật Kim Thủy

tụ hội, nếu có thêm Hỏa Thổ, hay Nguyệt thì xác suất càng cao.

Sau đây xin mời các bạn xem sự sắp xếp của các hành tinh ra sao trong các

cuộc động đất đã xảy ra.

Sun............Nhật

Moon...........Nguyệt

Moon's Node....La Hầu

Apogee.........

Mercury........Thủy

Venus..........Kim

Mars...........Hỏa

Jupiter........Mộc

Saturn.........Thổ

Uranus.........ThiênVương

Neptune........HãiVương

Pluto..........DiêmVương

Sgr A*/GalCtr..TâmThiênHà

[Vir,...][Leo,...][Cnc,...][Gem,...]

[Lib,...]..................[Tau,...]

[sco,...]..................[Ari,...]

[sgr,...][Cap,...][Aqr,...][Psc,...]

Japan's Earth Quake, Magnitude: 8.9

Friday, March 11, 2011 at 05:46:23 UTC, 02:46:23 PM local time at epicenter

Sendai: 142.369°,38.322°=, (Long: 142°22'08"E, Lat: 38°19'19"N)

Date/Time: 2011.03.11 05:46:23 UTC (GMT - Delta T), JD = 2455631.740544

Sidereal Time: 17:00:35, Delta T = 70.1 seconds

Longitude: 142°22'08" Latitude: 38°19'19" Elevation: 0 meters

Phase of Moon: 0.195 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.................Longitude

Sun....................20 Psc 18'15", Vĩ 13

Moon................00 Gem 19'05", Mão 8

Moon's Node.....28 Sgr 37'33"R, Cơ 2

Apogee.............12 Ari 21'07", Bích 8

Mercury............02 Ari 48'40", Thất 13

Venus...............10 Aqr 49'08", Ngưu 3

Mars.................12 Psc 46'48", Nguy 8

Jupiter..............10 Ari 07'51", Bích 6

Saturn..............15 Lib 38'07"R, Chẩn 10

Uranus.............29 Psc 57'18", Thất 11

Neptune...........29 Aqr 11'51", Hư 4

Pluto................07 Cap 17'08", Đẩu 0

[Vir,...][Leo,..][Cnc,......][Gem,Nguyệt,Kế..]

[Lib,Thổ]....................[Tau,...........]

[sco,...]....................[Ari,Thủy,Mộc...]

[sgr,La.][Cap,DV][Aqr,Kim,HV][Psc,Nhật,Hỏa,TV]

Động đất ở ở Indonesia vào 30 tháng 9, 2009

2009 Sumatra earthquakes (30 September), west of Sumatra

Sumatra: -0.591878,101.350937 (Long: 0o35’30’’W, Lat: 101o21’03’’N)

Date/Time: 2009.09.30 00:00:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2455104.500000Sidereal Time: 00:35:30, Delta T = 69.8 seconds.Longitude: 0°35'30" Latitude: 11°21'03" Elevation: 0 meters Phase of Moon: 0.363 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.................Longitude

Sun.....................06 Lib 58'27",Chẩn 1o58’27”

Moon.................17 Aqr 29'46",Nữ 4o

Moon's Node......27 Cap 52'57"R,Đẩu 18o

Apogee..............24 Cap 28'07"R,Đẩu 15o

Mercury.............21 Vir 37'44",Dực 1o

Venus................11 Vir 32'58",Trương 8o

Mars..................21 Cnc 09'57",Tỉnh 17o

Jupiter...............17 Aqr 27'13"R,Nữ 4o

Saturn................26 Vir 30'48",Trương 15o

Uranus...............24 Psc 08'25"R,Thất 4o

Neptune.............24 Aqr 01'55"R,Nữ 10o

Pluto..................00 Cap 44'48",Tâm 4o

[Vir,Thủy,Kim,Thổ][Leo,.....][Cnc,Hỏa,Kế.......][Gem,..]

[Lib,Nhật........]..............................[Tau,..]

[sco,............]..............................[Ari,..]

[sgr,............][Cap,La,DV][Aqr,Nguyệt,Mộc,HV][Psc,TV]

Sichuan, China,

May 12, 2008, 06:28, 31.099 (31o5’56”N), 103.279 (103o16’44”E), 69,197, 7.9

[Vir,Thổ][Leo,Nguyệt,Kế,Hỏa][Cnc,………..][Gem,Thũy……..]

[Lib,…..]…………………………………………………………………………..[Tau,Nhật,Kim]

[sco,…..]…………………………………………………………………………..[Ari,………………..]

[sgr,…..][Cap,Mộc,VV……………..][Aqr,La,HV][Psc,TV…………..]

Kashmir, Pakistan

October 8, 2005, 3:50, 34.43 (34o25’48”N), 73.54 (73o32’24”E), 75000, 7.6

[Vir,……………………………………….][Leo,Thổ][Cnc,..][Gem,…..]

[Lib,Nhật,Kế,Thũy,Mộc]………………………………………..[Tau,Hỏa]

[sco,……………………………………….]………………………………………..[Ari,La.]

[sgr,Nguyệt,Kim,VV…..][Cap,…..][Aqr,HV][Psc,TV.]

Sumatra, Indonesia,

December 26, 2004, 00:58, 3.30 (3o18’0”N), 95.8 (95o52’12”E), 229000, 9.3

[Vir,…………………………………..][Leo,……..][Cnc,Thổ][Gem,Nguyệt]

[Lib,Mộc…………………………..]……………………………………………..[Tau,Kế……..]

[sco,La……………………………..]……………………………………………..[Ari,…………..]

[sgr,Thũy,Kim,Hỏa,VV][Cap,Nhật][Aqr,HV.][Psc,TV……..]

Gujarat, India

January 26, 2001, 03:16, 23.39 (23o23’24”N), 70.23 (70o13’48”E), 20085, 7.7

[Vir,…….][Leo,..][Cnc,Kế………………………………………………….][Gem,Mộc]

[Lib,…..]…………………………………………………………………………………………..[Tau,Thổ]

[sco,Hỏa]…………………………………………………………………………………………..[Ari,…..]

[sgr,VV.][Cap,La][Aqr,Nhật,Nguyệt,Thũy,TV,HV][Psc,Kim]

Tangshan, China

July 27, 1976, 19:42, 39.61 (39o36’36”N), 117.89 (117o53’24”E), 242419, 7.6

[Vir,Hỏa..][Leo,Nhật,Nguyệt,Thũy,Kim,Thổ][Cnc,][Gem,…………..]

[Lib,VV…….]………………………………………….……………………………………………….[Tau,Kế,Mộc]

[sco,La,TV]…………………………………………………………………………………………….[Ari,…………..]

[sgr,HV…..][Cap,…………………………………………………………..][Aqr,][Psc,…………..]

Guatemala, Guatemala,

July 27, 1976, 9:01, 15.3 (15o18’0”N), 89.14 (89o8’24”E), 23000, 23000, 7.5

[Vir,Hỏa….][Leo,Nhật,Nguyệt,Thũy,Kim,Thổ][Cnc,][Gem,…………..]

[Lib,VV…….]…………………………………………………………………………………………..[Tau,Kế,Mộc]

[sco,La,TV]………………………………………………………………………………………………[Ari,…………..]

[sgr,HV…..][Cap,…………………………………………………………..][Aqr,][Psc,…………..]

Haicheng, China

February 4, 1975, 11:36, 40.72 (40o43’11”N), 122.73 (122o43’48”E), 10000, 7

[Vir,…………………..][Leo,…….][Cnc,Thổ…………..][Gem,Kế………..]

[Lib,VV……………..]…………………………………………………………….[Tau,……………..]

[sco,Nguyệt,TV]…………………………………………………………..[Ari,……………..]

[sgr,La,HV……..][Cap,Hỏa][Aqr,Nhật,Thũy][Psc,Kim,Mộc]

Peru

May 31, 1970, 20:23, -9.25 (9o15’0”S), -78.84 (78o50’24”W), 66000, 7.9

[Vir,Kế,VV.][Leo,][Cnc,Kim][Gem,Nhật,Hỏa]

[Lib,Mộc,TV]…………………………………….[Tau,Thũy,Thổ]

[sco,HV……….]…………………………………….[Ari,Nguyệt….]

[sgr,…………….][Cap,][Aqr,…….][Psc,La…………..]

Tonghai, China

January 4, 1970, , 25.96 (25o57’35”N), 101.32 (101o19’12”E), 10000, 7.7

[Vir,Kế,VV………………..][Leo,……………………………..][Cnc,][Gem,…………..]

[Lib,TV………………………….]……………………………………………………………..[Tau,Thổ…….]

[sco,Nguyệt,Mộc,HV]……………………………………………………………..[Ari,…………..]

[sgr,……………………………….][Cap,Nhật,Thũy,Kim][Aqr,][Psc,La,Hỏa]

Valdivia, Chile,

May 22, 1960, 19:11, -38.24 (38o14’23”S), -73.05 (73o3’0”W), 57000, 9.5

[Vir,Kế,VV][Leo,TV………..][Cnc,][Gem,Nhật,Thũy.]

[Lib,………….]……………………………………………..[Tau,Nguyệt,Kim]

[sco,HV…….]……………………………………………….[Ari,Hỏa……………..]

[sgr,………..][Cap,Mộc,Thổ][Aqr,][Psc,La………………….]

Erzincan, Turkey

December 26, 1939, 23:57, 39.77 (39o46’12”N), 39.53 (39o31’48”E), 32700, 7.8

[Vir,TV,HV][Leo,VV….][Cnc,Nguyệt][Gem,……………………….]

[Lib,Kế…..]…………………………………………………………[Tau,TV………………..]

[sco,………….]…………………………………………………..…[Ari,La,Mộc,Thổ]

[sgr,Thũy.][Cap,Nhật][Aqr,Kim…..][Psc,Hỏa……………..]

Gansu, China

December 25, 1932, 10:04, 39.7 (39o43’0”N), 96.7 (96o42’0”E), 70000, 7.6

[Vir,Kế,Hỏa,Mộc,HV….][Leo,……..][Cnc,VV.][Gem,..]

[Lib,…………………………………….]…………………………………………..…[Tau,..]

[sco,…………………………………….]………………………………………..……[Ari,TV]

[sgr,Nguyệt,Thũy,Kim][Cap,Nhật][Aqr,Thổ][Psc,La]

Gulang-Gansu, China

May 22, 1927, 22:32, 37.39 (37o23’24”N), 102.31 (102o18’36”E), 40000, 7.9

[Vir,…………….][Leo,HV][Cnc,Kim,Hỏa,VV][Gem,Nhật,Kế,Thũy]

[Lib,…………..]…………………………………………………………….[Tau,………………………………]

[sco,…………..]…………………………………………………………….[Ari,TV……………………..]

[sgr,La,Thổ][Cap,….][Aqr,Nguyệt……..][Psc,Mộc…………………..]

Kanto, Japan,

September 1, 1923, 02:58, 35.4 (35o24’0”N), 139.08 (139o4’48”E), 143000, 7.9

[Vir,Nhật,Kế,Kim,Hỏa][Leo,HV][Cnc,VV][Gem,…………..]

[Lib,Thũy,Thổ……………..]……………………………………..[Tau,Nguyệt]

[sco,Mộc…………………………….]……………………………………..[Ari,…………..]

[sgr,…………………………………..][Cap,….][Aqr,….][Psc,La,TV.]

Ningxia-Gansu, China

December 16, 1920, 12:05, 36.6 (36o36’0”N), 105.32 (105o19’12”E), 200000, 8.6

[Vir,Mộc,Thổ….][Leo,HV][Cnc,VV…………………………..][Gem,….]

[Lib,…………………….]……………………………………………………………………..[Tau,Kế]

[sco,La……………..]……………………………………………………………………..[Ari,….]

[sgr,Nhật,Thũy][Cap,….][Aqr,Nguyệt,Kim,Hỏa][Psc,TV]

Sumatra, Indonesia,

November 25, 1833, , -2.5 (2o30’0”S), 100.5 (100o30’0”E), ?, 8.8

[Vir,…………………….][Leo,………..][Cnc,Kế][Gem,…………..]

[Lib,Thổ…………….]……………………………………………..[Tau,Nguyệt]

[sco,Kim,Hỏa….]……………………………………………….[Ari,Mộc,VV]

[sgr,Nhật,Thũy][Cap,La,HV][Aqr,TV][Psc,…………..]

Lisbon, Portugal

Novermber 1, 1755, 10:16, 36 (36o0’0”N), -11 (11o0’0”W), 80000, 8.7

[Vir,Kế………………..][Leo,HV.][Cnc,Hỏa][Gem,………..]

[Lib,Nguyệt,Mộc]…………………………………………….[Tau,………….]

[sco,Nhật,Kim..]…………………………………………..[Ari,………..]

[sgr,Thũy,VV…..][Cap,Thổ][Aqr,…..][Psc,La,TV]

Shaanxi, China,

January 23, 1556,, 34.5 (34o30’0”N), 109.7 (109o42’0”E), 830000, 8.2

[Vir,..........][Leo,HV.][Cnc,Hỏa][Gem,..]

[Lib,Nguyệt,Mộc]…………………………………………….[Tau,..]

[sco,Nhật,Kim..]…………………………………………….[Ari,..]

[sgr,Thủy,DV...][Cap,Thổ][Aqr,...][Psc,TV]

Chúng ta thử dùng Thiên Văn học để xem sự sắp xếp của các hành tinh vào Ngày 21 tháng 12, năm 2012 Dương Lịch, xem như thế nào.

Giờ Tý Ngày 12 Tháng 12 Năm 2012

Date/Time: 2012.12.12 00:00:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2456273.500000

Sidereal Time: 05:24:23, Delta T = 71.9 seconds

Geocentric positions

Phase of Moon: 0.947 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.........Longitude

Sun............20 Sgr 21'52"

Moon...........01 Sgr 02'04"

Moon's Node....25 Sco 58'28"R

Apogee.........17 Gem 36'42"R

Mercury........01 Sgr 13'55"

Venus..........24 Sco 46'04"

Mars...........19 Cap 03'35"

Jupiter........10 Gem 05'35"R

Saturn.........07 Sco 45'47"

Uranus.........04 Ari 36'54"R

Neptune........00 Psc 37'38"

Pluto..........08 Cap 37'17"

[Vir,................][Leo,......][Cnc,][Gem,Mộc]

[Lib,................]..................[Tau,Kế.]

[sco,La,Kim,Thổ......]..................[Ari,TV.]

[sgr,Nhật,Nguyệt,Thủy][Cap,Hỏa,DV][Aqr,][Psc,HV.]

Giờ Tý Ngày 21 Tháng 12 Năm 2012

Date/Time: 2012.12.21 00:00:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2456282.500000

Sidereal Time: 05:59:52, Delta T = 72.0 seconds

Geocentric positions

Phase of Moon: 0.275 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet........Longitude

Sun............29 Sgr 31'30"

Moon...........08 Ari 29'26"

Moon's Node....25 Sco 35'58"

Apogee.........29 Tau 47'12"

Mercury........14 Sgr 00'35"

Venus..........06 Sgr 00'14"

Mars...........26 Cap 03'50"

Jupiter........08 Gem 57'22"R

Saturn.........08 Sco 37'08"

Uranus.........04 Ari 38'17"

Neptune........00 Psc 48'12"

Pluto..........08 Cap 55'59"

[Vir,.............][Leo,......][Cnc,][Gem,Mộc......]

[Lib,.............]..................[Tau,Kế.......]

[sco,La,Thổ.......]..................[Ari,Nguyệt,TV]

[sgr,Nhật,Thủy,Kim][Cap,Hỏa,DV][Aqr,][Psc,HV.......]

Giờ Ngọ Ngày 21 Tháng 12 Năm 2012

Date/Time: 2012.12.21 12:00:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2456283.000000

Sidereal Time: 18:01:50, Delta T = 72.0 seconds

Geocentric positions

Phase of Moon: 0.291 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.........Longitude

Sun............00 Cap 02'03"

Moon...........14 Ari 39'20"

Moon's Node....25 Sco 36'34"

Apogee.........29 Tau 59'03"

Mercury........14 Sgr 44'55"

Venus..........06 Sgr 37'43"

Mars...........26 Cap 27'16"

Jupiter........08 Gem 53'48"R

Saturn.........08 Sco 39'51"

Uranus.........04 Ari 38'29"

Neptune........00 Psc 48'51"

Pluto..........08 Cap 57'02"

[Vir,........][Leo,...........][Cnc,][Gem,Mộc......]

[Lib,........].......................[Tau,Kế.......]

[sco,La,Thổ..].......................[Ari,Nguyệt,TV]

[sgr,Thủy,Kim][Cap,Nhật,Hỏa,DV][Aqr,][Psc,HV.......]

Giờ Hợi Ngày 21 Tháng 12 Năm 2012

Date/Time: 2012.12.21 22:59:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2456283.457639

Sidereal Time: 05:02:38, Delta T = 72.0 seconds

Geocentric positions

Phase of Moon: 0.305 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.........Longitude

Sun............00 Cap 30'01"

Moon...........20 Ari 14'18"

Moon's Node....25 Sco 37'17"

Apogee.........00 Gem 19'52"

Mercury........15 Sgr 25'36"

Venus..........07 Sgr 12'02"

Mars...........26 Cap 48'42"

Jupiter........08 Gem 50'34"R

Saturn.........08 Sco 42'18"

Uranus.........04 Ari 38'40"

Neptune........00 Psc 49'28"

Pluto..........08 Cap 58'00"

[Vir,........][Leo,..............][Cnc,][Gem,Mộc......]

[Lib,........]..........................[Tau,Kế.......]

[sco,La,Thổ..]..........................[Ari,Nguyệt,TV]

[sgr,Thủy,Kim][Cap,Nhật,Hỏa,DV...][Aqr,][Psc,HV.......]

Xem lại các lần động đất lớn xảy ra ở quá khứ ta thấy có 3 lần mà sự sắp xếp của các hành tinh tương tự là vào năm 1833, 1755, và 1556. Tất cả tụ vào góc Sửu Dần Mão Thìn. Ngày 12, tháng 12 năm 2012 thì Nhật Nguyệt Thủy Kim Thổ đều tụ vào góc Sửu Dần Mão đó. Như vậy động đất lớn có xảy ra không??? Có thể lắm, các bạn cứ xem xét và tự trả lời nhé:-))

Sumatra, Indonesia,

November 25, 1833, , -2.5 (2o30’0”S), 100.5 (100o30’0”E), ?, 8.8

[Vir,.........][Leo,.....][Cnc,Kế][Gem,......]

[Lib,Thổ......]...................[Tau,Nguyệt]

[sco,Kim,Hỏa..]...................[Ari,Mộc,VV]

[sgr,Nhật,Thũy][Cap,La,HV][Aqr,TV][Psc,......]

Lisbon, Portugal

Novermber 1, 1755, 10:16, 36 (36o0’0”N), -11 (11o0’0”W), 80000, 8.7

[Vir,Kế........][Leo,HV.][Cnc,Hỏa][Gem,.....]

[Lib,Nguyệt,Mộc]..................[Tau,.....]

[sco,Nhật,Kim..]..................[Ari,.....]

[sgr,Thũy,DV...][Cap,Thổ][Aqr,...][Psc,La,TV]

Shaanxi, China,

January 23, 1556,, 34.5 (34o30’0”N), 109.7 (109o42’0”E), 830000, 8.2

[Vir,..........][Leo,HV.][Cnc,Hỏa][Gem,..]

[Lib,Nguyệt,Mộc]..................[Tau,..]

[sco,Nhật,Kim..]..................[Ari,..]

[sgr,Thủy,DV...][Cap,Thổ][Aqr,...][Psc,TV]

Xét lại thì quả thật Tâm thiên hà củng nằm cùng cung với Nhật Nguyệt Thủy.

Giờ Tý Ngày 12 Tháng 12 Năm 2012

Date/Time: 2012.12.12 00:00:00 UTC (GMT - Delta T), JD = 2456273.500000

Sidereal Time: 05:24:23, Delta T = 71.9 seconds

Geocentric positions

Phase of Moon: 0.947 (0.000=New; 0.250=First 1/4; 0.500=Full; 0.750=Last 1/4)

Planet.........Longitude........Latitude.....Right Asc...Declination

Sun............20 Sgr 21'52"....0°00'00".....17:18:04....-23°05'10"

Moon...........01 Sgr 02'04"....0°27'53".....15:56:00....-19°54'31"

Moon's Node....25 Sco 58'28"R...0°00'00".....15:34:36....-19°14'46"

Apogee.........17 Gem 36'42"R..-1°56'30".....05:06:55.....20°55'31"

Mercury........01 Sgr 13'55"....1°36'18".....15:57:48....-18°49'57"

Venus..........24 Sco 46'04"....1°24'59".....15:31:05....-17°35'00"

Mars...........19 Cap 03'35"...-1°09'53".....19:23:15....-23°14'04"

Jupiter........10 Gem 05'35"R..-0°46'16".....04:34:20.....21°11'49"

Saturn.........07 Sco 45'47"....2°17'03".....14:24:38....-11°56'06"

Uranus.........04 Ari 36'54"R..-0°43'08".....00:18:05......1°10'25"

Neptune........00 Psc 37'38"...-0°36'44".....22:11:38....-11°49'19"

Pluto..........08 Cap 37'17"....3°21'52".....18:36:36....-19°47'53"

Chiron.........05 Psc 20'30"....5°19'44".....22:20:49.....-4°35'20"

Quaoar.........23 Sgr 44'30"....7°32'22".....17:34:13....-15°45'24"

Sedna..........22 Tau 56'42"R.-12°02'48".....03:34:22......6°49'48"

Sgr A*/GalCtr..27 Sgr 01'50"...-5°36'34".....17:46:29....-29°00'38"

[Vir,...........................][Leo,......][Cnc,][Gem,Mộc]

[Lib,...........................]..................[Tau,Kế.]

[sco,La,Kim,Thổ.................]..................[Ari,TV.]

[sgr,Nhật,Nguyệt,Thủy,TâmThiênHà][Cap,Hỏa,DV][Aqr,][Psc,HV.]

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

VinhL thân mến.

Lâu quá mới thấy VinhL vào diễn đàn. Tôi cũng đang có xu hướng tìm mối liên hệ giữa các cuộc động đất với tương quan giữa các hành tinh. Từ đó liên hệ với những quẻ bói phản ánh qui luật có thể tiên tri. Nhưng tôi không có phương tiện và điều kiện.

Nếu rảnh VinhL có hình minh họa cho từng trường hợp động đất, chính xác đền giờ (Theo lịch Đông phương) từ trình Thiên Văn trên đó có ghi chú tên các vì sao liên quan thì tốt quá.

Nếu VinhL chưa có điều kiện thì tôi lưu ý VinhL và anh chị em Phong Thủy Lạc Việt là:

Tất cả mọi bí ẩn nằm ở ngoài vũ trụ và chính quả Đất này. Con người là chủ thể quan sát.

Đây chính là bản chất của quan niệm "Thiên Địa Nhân".

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Thầy,

Trước hết xin chúc Thầy An Khang Thịnh Vượng, và Mọi Sự Như Ý.

Vì bận bịu công việc và chuyện gia đình nên ít khi vào diễn đàn, nhưng đôi

lúc cũng ghé vào đọc những bài viết.

Sau đây là phương pháp để lập thành các bảng có vị trính của các hành tinh, hy

vọng bạn nào có thời gian giúp Thầy thu thập và chuyển đổi để nghiên cứu.

Tất cả các thông tin về thiên văn VinhL lấy từ website này:

http://ephemeris.com/ephemeris.php

Sau đó dùng bản sau đây, và theo Kinh độ (Logitude) của các hành tinh mà bỏ vào

12 cung địa chi đã chuyển qua theo 12 tinh tọa của Tây Phương.

Sun............Nhật

Moon...........Nguyệt

Moon's Node....La Hầu (Kế Đô lúc nào củng đối cung với La Hầu)

Apogee.........

Mercury........Thủy

Venus..........Kim

Mars...........Hỏa

Jupiter........Mộc

Saturn.........Thổ

Uranus.........ThiênVương

Neptune........HãiVương

Pluto..........DiêmVương

[Vir,...][Leo,...][Cnc,...][Gem,...]

[Lib,...]..................[Tau,...]

[sco,...]..................[Ari,...]

[sgr,...][Cap,...][Aqr,...][Psc,...]

Vòng tinh tọa của Tây Phương là:

Ari = Aries, Bạch Dương

Tau = Taurus, Kim Ngưu

Gem = Gemini, Song Tử

Cnc = Cancer, Cự Giải

Leo = Leo, Sư Tử

Vir = Virgo, Xử Nữ

Lib = Libra, Thiên Bình

Sco = Scorpio, Thiên Yết

Sgr = Sagittarius, Nhân Mã

Cap = Capricorn, Ma Yết

Aqu = Aquarius, Bảo Bình

Psc = Pisces, Song Ngư

Căn cứ vào các quyển sách sau đây về sự tương quan giữa 12 Tinh Tọa Tây Phương với vòng 12 Địa Chi

GS Hoàng Tuấn, Tinh Bình Hội Hãi, Thiên Học Động Cơ, Thiên Tinh Chọn Nhật Hội Thông

Tuất, Aries: Xuân Phân (Thanh Minh)

Dậu, Taurus: Cốc Vũ (Lập Hạ)

Thân, Gemini: Tiểu Mãn (Mang Chủng)

Mùi, Cancer: Hạ Chí (Tiểu Thử)

Ngọ, Leo: Đại Thử (Lập Thu)

Tỵ, Virgo: Sử Thử (Bạch Lộ)

Thìn, Libra: Thu Phân (Hàn Lộ)

Mão, Scorpio: Sương Giáng (Lập Đông)

Dần, Sagittarius: Tiểu Tuyêt (Đại Tuyết)

Sửu, Capricorn: Đông Chí (Tiểu Hàn)

Tý, Aquarius: Đại Hàn (Lập Xuân)

Hợi, Pisces: Vũ Thũy (Kinh Chập)

VinhL mới có cái bản sau đây.

[Vir,...][Leo,...][Cnc,...][Gem,...]

[Lib,...]..................[Tau,...]

[sco,...]..................[Ari,...]

[sgr,...][Cap,...][Aqr,...][Psc,...]

Từ Kinh độ của hành tinh thì có thể dùng bản sau đây để biết hành tinh đó đang nằm ở Tú nào

trong hệ thống Nhị Thập Bát Tú (lấy từ quyển The Complete Guide To Chinese Astrology của Walter Derek)

Ecliptic degree, Zodiac degree, Hsiu (Tú) degree, Equatorial degree

0, Aries, 11, 159

3, 3, 14, 162

4, 4, Bích, 164

5, 5, 1, 165

7, 7, 3, 167

10, 10, 6, 170

13, 13, Khuê, 173

15, 15, 2, 175

17, 17, 5, 178

20, 20, 8, 181

23, 23, 11, 184

25, 25, 13, 186

27, 27, Lâu, 189

30, Taurus, 3, 192

33, 3, 7, 196

35, 5, 9, 198

37, 7, Vị, 201

40, 10, 3, 204

43, 13, 6, 207

45, 15, 8, 209

47, 17, 10, 211

50, 20, 13, 214

51, 21, Mão, 215

53, 23, 2, 217

55, 25, 3, 218

57, 27, 5, 220

60, Gemini, 8, 223

63, 3, Tất, 226

65, 5, 2, 228

67, 7, 4, 230

70, 10, 6, 232

73, 13, 9, 235

75, 15, 11, 237

77, 17, 13, 239

80, 20, 15, 241

82, 22, Chủy, 242

83, 23, 1, 243

84, 24, Sâm, 244

85, 25, 2, 246

87, 27, 3, 247

90, Cancer, 6, 250

93, 3, Tỉnh, 253

95, 5, 2, 253

97, 7, 4, 257

100, 10, 6, 259

103, 13, 9, 262

105, 15, 12, 265

107, 17, 14, 267

110, 20, 16, 269

113, 23, 19, 272

115, 25, 21, 274

117, 27, 23, 276

120, Leo, 25, 278

123, 3, 28, 281

125, 5, 30, 283

127, 7, 32, 285

128, 8, Quỉ, 286

130, 10, 2, 288

132, 12, Liễu, 290

133, 13, 1, 291

135, 15, 3, 293

137, 17, 5, 295

140, 21, 7, 297

143, 23, 10, 300

145, 25, 13, 303

147, 27, Tinh, 305

150, Virgo, 3, 308

153, 3, 6, 311

154, 4, Trương, 312

155, 5, 2, 314

157, 7, 5, 317

160, 10, 7, 319

163, 13, 10, 322

165, 15, 12, 324

167, 17, 15, 327

170, 20, Dực, 330

173, 23, 3, 333

175, 25, 6, 336

177, 27, 9, 339

180, Libra, 12, 342

183, 3, 15, 345

185, 5, Chẩn, 348

187, 7, 2, 350

190, 10, 5, 353

193, 13, 8, 356

195, 15, 10, 358

197, 17, 13, 361

200, 20, 16, 364

201, 21, Giác, 0

203, 23, 2, 2

205, 25, 4, 4

207, 27, 7, 7

210, Scorpio, 10, 10

212, 2, Cang, 12

213, 3, 1, 13

215, 5, 3, 15

217, 7, 6, 18

220, 10, Đê, 21

223, 13, 3, 24

225, 15, 5, 26

227, 17, 7, 28

230, 20, 9, 31

233, 23, 12, 34

235, 25, 13, 35

236, 26, Phòng, 36

237, 27, 1, 37

240, Sagit., Tâm, 41

243, 3, 3, 44

245, 5, Vĩ, 46

247, 7, 2, 48

250, 10, 4, 50

253, 13, 7, 53

255, 15, 9, 55

257, 17, 11, 57

260, 20, 13, 59

263, 23, 15, 62

265, 25, Cơ, 64

267, 27, 1, 65

270, Capri., 4, 68

273, 3, 7, 71

275, 5, 10, 74

277, 7, Đẩu, 75

280, 10, 2, 77

283, 13, 5, 80

285, 15, 7, 82

287, 17, 9, 84

290, 20, 11, 86

293, 23, 14, 89

295, 25, 16, 91

297, 27, 18, 93

300, Aquar., 20, 95

303, 3, 23, 98

305, 5, 25, 100

306, 6, Ngưu, 101

307, 7, 1, 102

310, 10, 3, 104

313, 13, 7, 108

314, 14, Nữ, 109

315, 15, 2, 111

317, 17, 4, 113

320, 20, 6, 115

323, 23, 9, 118

325, 25, Hư, 121

327, 27, 2, 123

330, Pisces, 5, 126

333, 3, 8, 129

334, 4, Nguy, 131

335, 5, 1, 132

337, 7, 4, 135

340, 10, 6, 137

343, 13, 9, 140

345, 15, 11, 142

347, 17, 14, 145

350, 20, Thất, 148

353, 23, 3, 151

355, 25, 5, 153

357, 27, 9, 157

Việc sau cùng là chuyển đổi Dương Lịch sang Âm Lịch và giờ Địa Chi, nếu bạn nào rảnh rỗi tình nguyện giúp Thầy thì VinhL sẻ gữi email MSWord file có đầy đủ chi tiết ngày giờ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Động đất do các hành tinh tụ hội - là một quan niệm đúng - ít nhất phản ánh một yếu tố cần - trong điều kiện xảy ra.

Anh chị em Phong Thủy Lạc Việt đã học được yếu tố tương tác Âm Dương khí. Vị trí các hành tính chính là một loại Dương khí tương tác với Địa cầu. Cấu trúc thế nào thì tạo ra khí thế đó.

Cảm ơn VinhL nhiều.

Tôi sẽ giới thiệu với VinhL người nào có thể giúp được tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites