Rubi

Tam Sinh Ngũ Hành

4 bài viết trong chủ đề này

Các độc giả kính mến!

Hôm trước, Rubi có nói: "Phong Thuỷ Hoả nói gọi là Phong Thuỷ" ở trên một chủ đề của diễn đàn.

Hôm nay, Rubi viết chủ đề Phong Thuỷ Hoả bên một diễn đàn khác, viết xong thì Rubi sang đây, lập chủ đề Tam Sinh Ngũ Hành. Nguyên do là vậy.

01.Tam sinh Ngũ Hành:

Có lẽ Tam sinh Ngũ Hành nghĩa là 3 Hành tương sinh của Ngũ Hành: Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả. 3 Hành này cũng được xem là Tam Báu Ngũ Hành ( 3 Hành quý báu trong 5 Hành: Hành Thuỷ, Hành Mộc, và Hành Hoả).

02.Ba vật báu của Người (Nhân):

"Điều cổ nhân dạy về vật báu trong con người là: Tinh sinh Khí, Khí sinh Thần..." (Tích hợp 714 GS.Nguyễn Hoàng Phương)

Rubi thấy có thể xem Tinh Khí Thần là Tinh Hồn Thần.

Tinh Hồn Thần là Tam sinh Ngũ Hành của Người. Ngũ Hành của Người là Tinh, Hồn, Thần, Ý, Phách. Trong đó Tinh thuộc Hành Thuỷ, Hồn thuộc Hành Mộc, Thần thuộc Hành Hoả, Ý thuộc Hành Thổ, Phách thuộc Hành Kim.

Vậy Tinh sinh Khí, Khí sinh Thần có nghĩa là Tinh sinh Hồn, Hồn sinh Thần.

03.Ba vật báu của Trời (Thiên):

"Trời có ba vật báu là: Nhật, Nguyệt, Tinh tú" (Tích hợp 713 GS.Nguyễn Hoàng Phương)

Nếu xem Nhật Nguyệt Tinh là Tam sinh Ngũ Hành của Trời thì Nguyệt (Mặt Trăng) ứng với Hành Thuỷ, Tinh tú (Sao) ứng với Hành Mộc, Nhật (Mặt Trời) ứng với Hành Hoả.

Và phải nói đến Ngũ Hành của Trời là...Hành Thổ và Hành Kim là gì ? Vấn đề này Rubi chưa có kết luận.

04.Ba vật báu của Đất (Địa):

"Địa có ba vật báu là: Phong, Thuỷ, Hoả" (Tích hợp 713 GS.Nguyễn Hoàng Phương).

Rubi nghĩ Phong của Địa có ý nói đến Hành Mộc. Vậy ba vật báu của Địa thứ tự theo Tam sinh Ngũ Hành là: Nước, Gỗ, Lửa.

05.Kết luận:

Phong Thuỷ

Các vật báu của Thiên Địa Nhân theo Tam sinh Ngũ Hành như Rubi trình bày, từ đó để có hệ thống và để thấy nghĩa lý của Phong Thuỷ cục bộ một cách chính xác.

Phong Thuỷ nghĩa là Mộc Thuỷ trong Tam sinh Ngũ Hành của Đất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên. Người bắt trước Tự Nhiên để sinh tồn cao siêu. Mà nguyên liệu cơ bản của Tự Nhiên là tứ đại Địa Thủy Hỏa Phong, cái môn bắt chước này vì đó mà được gọi là Phong Thủy.

Địa Thuỷ Hoả Phong

Địa Thuỷ thuộc Địa, chân Âm

Hoả Phong thuộc Thiên, chân Dương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Can: Thân cây-Trời

Chi: Cành cây-Đất

Mạng: Trái cây-Người

Người sinh ra trong Trời Đất.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites