Thiên Đồng

Thái Tuế Ca

1 bài viết trong chủ đề này

岁歌

Thái tuế ca

岁神中此独尊,生持万恶不能侵。若来冲克身和世,灾孽交加禦不成。

thái tuế thần trung thử độc tôn,sinh trì vạn ác bất năng xâm。nhược lai xung khắc thân hòa thế,tai nghiệt giao gia ngữ bất thành。

Thần thái tuế ở trong quẻ là cao nhất, nếu sinh hào, nếu trì hào thì vạn ác không xâm nhập. Nếu xung khắc thân, thế thì tai nghiệt sẽ cùng đến, chống lại cũng không được.

岁居阳持世应,并持贵煞配官爻,更兼得位逢生旺,爵禄荣高神鬼钦。

thái tuế cư dương trì thế ứng,tịnh trì quý sát phối quan hào,canh kiêm đắc vị phùng sinh vượng,tước lộc vinh cao thần quỷ khâm。

Thái tuế ở hào dương, trì thế, ứng mà lại trì quý sát cùng với hào Quan, lại đắc vị, gặp sinh vượng thì tước lộc, vinh hoa cao đến mức quỷ thần phải kính nể.

岁临官持世身,仕途迁转得高升。庶人身世逢冲克,狱讼徒流灾难侵。

nhập tuế lâm quan trì thế thân,sĩ đồ thiên chuyển đắc cao thăng。thứ nhân thân thế phùng xung khắc,ngục tụng đồ lưu tai nan xâm。

Thái tuế lâm quan, trì thế thân, quan lộ thuyên chuyển sẽ được lên cao. Nhưng nếu thân, thế bị xung khắc thì dễ bị hình ngục, kiện cáo, tù tội, lưu đầy, tai nạn.

岁兄持世与身,财妻两获讼终赢。如来冲克应遭盗,失产伤财妻命倾。

Thái tuế huynh trì thế dữ thân, tài thê lưỡng hoạch tụng chung doanh。như lai xung khắc ứng tao đạo,thất sản thương tài thê mệnh khuynh。

Thái tuế ở hào Huynh lại trì thế, trì thân thì tiền tài, vợ và kiện tụng cuối cùng đều có kết quả tốt. Còn nếu thái tuế đến xung khắc hào ứng thì bị cướp, mất tài sản, mệnh của vợ cũng không tốt.

岁父母临身世,营谋动作皆如意。冲克幼丁当损失,六畜田蠶皆不利。

Thái tuế phụ mẫu lâm thân thế, doanh mưu động tác giai như ý。xung khắc ấu đinh đương tổn thất,lục súc điền thán giai bất lợi。

Thái tuế ở hào Phụ mẫu lai lâm thân, lâm thế thì lập mưu, hành động đều được vừa ý. Nếu xung khắc thì trẻ con thiệt hại, gia súc, nuôi tằm đều bất lợi.

岁子孙持身世,后嗣荣昌财帛利。官方不扰病灾消,偃蹇功名难遂意。
Thái tuế tử tôn trì thân thế, hậu tự vinh xương tài bạch lợi。quan phương bất nhiễu bệnh tai tiêu,yển kiển công danh nan toại ý。

Thái tuế ở hào Tử tôn trì thân, trì thế thì con cháu vinh quang, phát đạt. Quan phủ không quấy nhiễu, bệnh tật tiêu tan, nhưng yết kiến, cầu công danh thì khó được như ý.

岁妻财持身世,富比陶朱仓廩备。因妻仕宦荷光荣,克害双亲祸难避。

Thái tuế thê tài trì thân thế, phú bỉ đào chu thương lẫm bị。nhân thê sĩ hoạn hà quang vinh,khắc hại song thân họa nan tị。

Thái tuế ở hào thê tài trì thân, trì thế thì giàu có, đồ đạc, kho vựa đầy ắp. Bởi vì gả con vào chỗ quan lại quang vinh, nhưng nếu khắc hại Phụ mẫu thì khó tránh khỏi tai họa.

出唐一行子房筮法曰:太岁为天子之尊,占命,主一生之荣枯。占年管一载之休咎.

xuất đường nhất hành tử phòng thệ pháp viết:thái tuế vi thiên tử chi tôn,chiêm mệnh,chủ nhất sinh chi vinh khô。chiêm niên quản nhất tái chi hưu cữu.

Từ đời đường có một nhóm theo phương pháp bốc phệ của Tử Phòng viết: Thái tuế là địa vị cao như thiên tử, nếu xem về mệnh, chủ về cả đời vinh quang. Nếu xem cho một năm thì quản tốt xấu cả năm.

若加贵马德合福禄龙喜生气,升爻在官印阳爻,旺相得位者,主极富贵终始无亏,威德声名,遐迩具瞻,神鬼奸邪,不敢侵犯,不忌日旬空亡,月日刑破,虽居死墓绝胎四凶之爻,亦不降祸。如占一年者,则仕宦一岁安荣,庶人一载顺利。

nhược gia quý mã đức hợp phúc lộc long hỉ sinh khí,thăng hào tại quan ấn dương hào,vượng tương đắc vị giả,chủ cực phú quý chung thủy vô khuy,uy đức thanh danh,hà nhĩ cụ chiêm,thần quỷ gian tà,bất cảm xâm phạm,bất kị nhật tuần không vong,nguyệt nhật hình phá,tuy cư tử mộ tuyệt thai tứ hung chi hào,diệc bất hàng họa。như chiêm nhất niên giả,tắc sĩ hoạn nhất tuế an vinh,thứ nhân nhất tái thuận lợi。

Nếu có thêm Quý, Mã cùng Phúc, Lộc cùng sinh, ở tại hào quan, vượng tướng, đắc vị, thì chủ về phú quý, trước sau không thua thiệt, gần xa đều nhìn lên oai đức, thần quỷ, gian tà đều không dám xâm phạm, không lo gặp không vong, nhật nguyệt hình, phá, dù cho gặp bốn loại hào hung là tử, mộ, tuyệt, thai đều không gặp họa. Nếu chiêm cho một năm thì tất sẽ được một năm quan lộ yên ổn, vinh quang, đối với người thường thì cũng được thuận lợi

若太岁加忌神、兄、鬼、蛇、虎、亡、劫、毛头、天祸、天杀、死气,降爻,并刑刃破害空动者,主凶灾叠至,一世无成。如占一年者,则损丁破财,灾祸接蹟,终岁不宁也

Nhược thái tuế gia kị thần,huynh,quỷ,xà,hổ,vong,kiếp,mao đầu,thiên họa,thiên sát,tử khí,hàng hào,tịnh hình nhận phá hại không động giả,chủ hung tai điệp chí,nhất thế vô thành。như chiêm nhất niên giả,tắc tổn đinh phá tài,tai họa tiếp kì,chung tuế bất ninh dã。

Nhược bằng thái tuế ở vào kị thần, hào huynh đệ hoặc quan quỷ, đằng xà, bạch hổ, không vong, kiếp sát, mao đầu, thiên họa, thiên sát, tử khí, hàng hào, hào tịnh bị hình, phá, hại, động lâm không vong, chủ về tai họa trùng trùng, một đời không thành công. Nếu xem cho một năm tất sẽ tổn hại con trai, phá tài, tai họa tiếp tai họa, cả năm không được yên ổn

Share this post


Link to post
Share on other sites