Thiên Đồng

Những Bài Kinh Phổ Biến

4 bài viết trong chủ đề này

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,

Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,

Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

CHÚ ÐẠI-BI


Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)


MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM KINH


Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu chào chú Thiên Đồng. Cháu được biết chú đạo Thiên Chúa mà phải không ạhh...

Nên cháu thấy chú cũng biết cả kinh nhà Phật nữa.

Nếu không phải thì chú bỏ wa cho cháu nha ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ ReQuat

Đạo nào thì cũng sẽ thấy câu sau đây đều hợp với mình cả:

"Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,"

Theo cái hiểu của Thiên Đồng thì nghĩa của câu này tựu trung vẫn là năng lễ bái, hành lễ, cầu nguyện, sám hối...thì sẽ cảm nhận được mầu nhiệm đức tin. Đạo nào cũng vậy.

Đây là nói theo cảm nghĩ thôi nhé, vì phàm phu mà. Chứ, chỉ có hàng A La Hán mới được phép thuyết kinh, giảng pháp.

Thiên Đồng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

KINH CỨU KHỔ

Nam mô Đại-từ Đại bi Quảng đại Linh cảm Quán Thế Âm Bồ tát.

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát.

Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn : thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ. Nhược hữu nhân tụng đắc nhứt thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hộ , xử nhơn vô ác tâm, lịnh nhơn thân đắc hộ. Hồi Quang Bồ tát, Hồi Thiện Bồ tát, A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ tát, Ma kheo Ma kheo, Thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc ưu. Chư đại Bồ tát, ngũ bá A la hán, cứu độ đệ tử, nhất thân ly khổ nạn. Tự ngôn Quán Thế Âm, anh lạc bát tu giải cần đọc bá thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn ngôn viết: "Kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha dà đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha." (3 lần)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay