Thiên Đồng

Kỳ Môn Tổng Yếu Ca

1 bài viết trong chủ đề này

Kỳ Môn Tổng Yếu Ca

Khôi Việt sưu tầm

Âm Dương thuận nghịch diệu nan cùng
Nhị chí hòan quy nhất Cửu Cung
Nhược năng liểu đạt Âm Dương lí
Thiên địa đô lai nhất chưởng trung.
Hiên Viên Hòang Đế chiến Xi Vưu
Trác Lộc kinh niên chiến vị hưu
Mộng trung thiên thần thụ phù quyết
Đăng đàn trí tế cẩn kiền tu.
Long Thần phụ Đồ xuất Lạc Thủy
Thể Phụng hàm Thư Bích Vân lí.
Nhân mệnh Phong Hậu diễn thành văn,
Kỳ Môn Độn Giáp tùng thử thỉ.

Nhất thiên bát thập đương thời chế
Thái Công trắc vi thất thập nhị.
Đãi ư Hán đại Trương Tử Phòng
Nhất thập bát cục vi tinh nghệ.
Tiên tu chưởng trung bài Cửu Cung
Tung hoành Thập Ngũ Đồ kỳ trung.

Thứ tướng (chữ Tướng của đại tướng) Bát Quái phân Bát Tiết,
Nhất khí thống tam vi chính tông.
Âm Dương nhị Độn phân thuận nghịch,
Nhất khí Tam Nguyên nhân mạc trắc.
Ngũ nhật đô lai tiếp nhất khí,
Tiếp khí siêu thần vị chuẩn tắc.

Nhận thủ Cửu Cung vi Cửu Tinh
Bát Môn hựu tọai Cửu Tinh hành.
Cửu Cung phùng Giáp vi Trực Phù
Bát Môn Trực Sử tự phân minh.
Phù thượng chi Môn vi Trực Sử,
Thập Thời nhất dị kham bằng cứ.

Trực Phù thường di gia Thời Can
Trực Sử thuận nghịch Độn Cung khứ
Lục Giáp nguyên hiệu Lục Nghi danh
Tam Kỳ tức thị Ất Bính Đinh
Dương Độn thuận Nghi, Kỳ nghịch bố,
Âm Độn nghịch Nghi, Kỳ thuận hành.


Cát môn ngẫu nhĩ hợp Tam Kỳ
Vạn sự khai tam, vạn sự nghi.
Cánh hợp tung bàng gia kiểm điểm,
Dư cung bất khả hửu vi tỳ (vết)
Tam Kỳ đắc Sử thành kham Sử
Lục Giáp ngộ chi phi tiểu bổ.


Ất phùng Khuyển Mã, Bính, Thử Hầu
Lục Đinh Ngọc Nữ kỵ Long Hổ.
Hựu hữu Tam Kỳ du Lục Nghi
Hiệu vi Ngọc Nữ Thủ Môn My
Nhược tác âm tư hòa hợp sự
Tùng quân đản hướng thử trung thôi.


Lục Hợp, Thái Âm, Thái Thường Quân
Tam thần nguyên thị Địa Tư Môn
Cánh đắc Kỳ Môn tương chiếu huy
Xuất môn bách sự tổng hân hân.
Thiên Xung, Thiên Mã tối vi quí
Thốt nhiên hữu nạn nghi đào tỵ.
Đản năng thừa ngự Thiên Mã hành
Kiếm kích như sơn bất túc úy.


Tam vi Sinh khí, Ngũ vi Tử
Thắng tại Tam hề suy tại Ngũ
Năng thức du Tam, tỵ Ngũ thời
Tạo hóa kiến cơ tu kí thủ.

Tựu trung Phục Ngâm vi tối hung
Thiên Bồng gia trứ địa Thiên Bồng
Thiên Bồng nhược đáo Thiên Anh thượng
Tu tri tức thị Phản Ngâm cung.
Bát Môn Phản Phục giai như thử
Sinh tại sinh hề tử tại tử.
Tựu thị hung tú đắc Kỳ Môn
Vạn sự giai hung bất kham sử.

Tam Kỳ nhập Mộ nghi tế thôi,
Giáp nhật na kham nhập Khôn cung
Bính Kỳ thuộc Hỏa, Hỏa mộ Tuất
Thử thời chư sự bất nghi vi.
Cánh kiêm Ất Kỳ lai lâm Lục
Đinh Kỳ lâm Bát diệc đồng thì.


Thời can lai khắc nhật can thượng
Giáp nhật tu tri, thời kỵ Canh.
Kỳ dữ Môn hề cộng Thái Âm
Tam bàn nan đắc cộng gia lâm.
Nhược hòan đắc Nhị diệc vi cát
Cử thố hành tàng tất tọai tâm.

Cánh đắc Trực Phù, Trực Sử lợi
Binh gia dụng sự tối vi quí
Thường tùng thử địa kích kì xung
Bách chiến bách thắng, quân tu kí
Thiên Ất chi thần sở tại cung,
Đại Tướng nghi cư Kích đối Xung.
Giả lệnh Trực Phù cư Ly vị
Thiên Anh tọa thủ kích Thiên Bồng
Giáp Ất Bính Đinh Mậu dương thời
Thần nhân thiên thượng báo quân tri.
Tọa Kích tu bằng (nhờ cậy) thiên thượng Kỳ
Âm thời, địa hạ diệc như thử
Nhược kiến Tam Kỳ tại ngũ dương
Phiến nghi vi khách thị cao cường.
Hốt nhiên phùng trứ ngũ âm vị
Hựu nghi vi chủ hảo tài tường.

Trực phù tiền tam, Lục Nghi vị
Thái Âm chi thần tại tiền nhị.
Hậu nhất cung vi Cửu Thiên
Hậu nhị cung vi Cửu Địa
Cửu Thiên chi thượng hảo dương binh
Cửu Địa, tiềm tàng khả lập doanh.
Phục binh đản hướng Thái Âm vị
Nhược phùng Lục Hợp lợi đào hình

Thiên địa nhân, phân tam độn danh
Thiên Độn, Nguyệt tinh, Hoa Cái lâm,
Địa Độn, nhật khứ Tử Vân tế (che lấp)
Nhân Độn, đương tri thị Thái Âm
Sinh Môn Lục Bính gia Lục Đinh
Thử vi Thiên Độn tự phân minh
Khai Môn, Ất Kỳ lâm Kỷ vị
Thử vi Địa Độn tự nhiên lâm.
Hưu Môn Lục Đinh cộng Thái Âm
Dục cầu Nhân Độn tại thử trung.

Yếu tri Tam Độn hà sở nghi?
Tàng hình độn tích kỳ vi mỹ
Canh vi Thái Bạch, Bính vi Huỳnh (sao Huỳnh Hoặc, sao Hỏa)
Canh Bính tương gia thùy hội đắc?
Lục Canh gia Bính, Bạch nhập Huỳnh
Lục Bính gia Canh, Huỳnh nhập Bạch
Bạch nhập Huỳnh hề tặc tức lai
Huỳnh nhập Bạch hề tặc tức khứ.
Bính vi bội hề Canh vi cách
Cách tắc bất thông, bội lọan nghịch.
Lục Quí gia Đinh, Xà Yêu Kiều
Lục Đinh gia Quí, Tước Đầu Giang
Lục Ất gia Tân, Long Đào Tẩu
Lục Tân gia Ất, Hổ Xướng Cuồng
Thỉnh quan tứ giả, thị hung thần,
Bách sự phùng chi mạc chỉ thỉ.

Bính gia Giáp hề Điểu Điệt Huyệt
Giáp gia Bính hề Long Phản Thủ
Chỉ thử nhị giả thị cát thần,
Vi sự như ‎ý Thập Bát Cửu.
Bát Môn nhược ngộ Khai Hưu Sinh
Chư sự phùng chi giai sấn tình
Thương nghi bộ lạp chung tu hoạch,
Đỗ hiếu yêu già (đánh úp) cập ẩn hình
Cảnh thượng đầu thư tịnh phá trận
Kinh năng cầm tặc hữu thanh danh
Nhược vấn Tử Môn hà sở chủ?
Chỉ nghi điếu tử dữ hành hình.

Bồng, Nhậm, Xung, Phụ, Cầm dương tinh
Anh, Nhuế, Trụ, Tâm âm tú danh
Phụ, Cầm, Tâm tinh vi thượng cát
Xung, Nhậm tiểu cát vị tòan hanh
Đại hung phùng Bính bất kham sử
Tiểu hung Anh, Trụ bất tinh minh
Vạn cử vạn tòan công tất thành.
Nhược ngộ hưu tù phùng phế một,
Khuyến quân bất tất tẩu tiền trình.

Yếu thức Cửu Tinh phối ngũ hành,
Tu cầu Bát Quái khảo Nghi Kinh
Khảm Bồng thủy tinh Ly Anh hỏa
Trung cung Khôn Cấn thổ vi doanh
Càn Đòai vi Kim, Chấn Tốn mộc
Vượng tướng hưu tù khán trọng khinh
Dữ ngã đồng hành tức vi ngã
Ngã sanh chi nguyệt thành vi vượng
Phế ư phụ mẫu, Hưu ư tài.
Tù ư Quỷ hề chân bất vọng (càn bậy)

Cấp tùng thần hề hoãn tùng môn
Tam Ngũ Phản Phục thiên đạo hanh
Thập can gia Phù nhược gia Thác
Nhập mộ hưu tù cát sự nguy
Khởi cung Thiên Ất vô dụng di
Thiên Mục vi khách, Địa Nhĩ chủ
Lục Giáp thôi hợp vô sai lí
Khuyến quân mạc thất thử huyền cơ
Động triệt (thấu suốt) Cửu Tinh phụ minh chủ
Quan chế kì Môn tắc bất bách (truy bách)
Môn chế kì Cung thị bách hùng
Thiên Cương tứ trương vô tẩu lộ
Nhất Nhị Võng để hữu lộ
Tam chí Tứ cung nan hồi tỵ
Bát Cửu cao trươnh nhiệm đông tây
Tiết khí thôi di thời hậu định
Âm dương thuận nghịch yếu tinh thông
Tam Nguyên Tích Số thành Lục Kỷ
Thiên địa vị thành hữu nhất lí

Thỉnh quan ca lí chân diệu quyết
Phi thị chân hiền mạc tương dữ.
(Không phải bậc chân hiền thì không nên truyền)


Kỳ Môn Tổng Yếu Ca thử chung

(maithon)

KỲ MÔN TỔNG QUYẾT CA

1/ Âm Dương thuận nghịch diệu nan cùng.
Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung.
Nhược năng liễu đạt âm dương lý.
Thiên địa đồ lai nhất chưởng trung.

2/ Tam tài biến hóa tác tam nguyên.
Bát quái phân vi bát độn môn.
Tinh phù mỗi trục thập can chuyển.
Trực sử dương tong Thiên Ất bôn.

3/ Lục Nghi Lục Giáp bản đồng doanh.
Tam kỳ tức thị Ất Bính Đinh,.
Tam kỳ nhược hợp Khai, Hưu, Sinh.
Tiên thị cát môn lợi xuất hành.
Vạn sự tòng chi vô bất lợi.
Năng tri huyền diệu đắc kỳ tinh.

4/ Trực phù tiền tam Lục Hợp vị.
Tiền nhị Thái Ất tự thiết ký.
Trực phù hậu nhất vi Cửu Thiên.
Hậu nhị chi cung vi Cửu Địa.
Đại khả phục nặc, thiên dương binh.
Lục Hợp, Thái Âm khả tàng tị.

5/ Cấp tòng thần hề hoãn tòng môn.
Tam ngũ phản phục thiên đạo lợi.
Dĩ thượng tuy đắc tam kỳ diệu.
Bất như cánh đắc Tam kỳ Sứ.

6/ Đắc Sứ do lai vị vi tinh.
Ngũ bất ngộ thời tổn quang minh.
Dụng sự tu ưu thời khắc nhật.
Phản, Phục ngâm cách do bất cát.
Yểm tập đào vong tu cách thời.
Chiêm kể hành nhân tín khỏi thất.

7/ Đẩu Giáp tam kỳ du Lục Nghi.
Thiên Ất hội hợp chủ âm tư.
Thảo bộ tu dụng thời hạ khắc.
Hành nhân tin túc ngộ Tam kỳ.

8/ Tam kỳ thượng kiến du Lục Nghi.
Lục Nghi cánh kiến ngũ dương thì.
Kiền hướng Bát môn tam cát vị.
Vạn sự khai tam vạn sự nghi.

9/ Ngũ dương tại tiền, ngũ âm hậu.
Chủ khách tu tri hữu thịnh suy.
Âm hậu ngũ can quân tu trí.
Lục Nghi gia trước cánh vô lợi.
Lục Nghi hốt nhiên gia tam cung.
Tiên nghi kích hình tiên tu ký.

10/ Lục Nghi kích hình, Tam kỳ mộ.
Thủ thời cử động khả đạn cụ.
Thái Bạch ngập Huỳnh tặc tức lai.
Huỳnh nhập Thái Bạch tặc tức khứ.

11/ Bính vi Bột hề, Canh vi cách.
Cách tắc bất thông Bột loạn nghịch.
Canh gia phục can vi phục can.
Nhật gia canh phi can cách.

12/ Canh gia trực phù Thiên Ất Phục.
Trực phù gia Canh Thiên Ất phi.
Gia Kỷ vi Hình độn thượng cách.
Gia Quý lộ trung kiến Đại cách.
Gia Nhâm chi thời vi tiểu cách.
Hựu hiềm Niên Nguyệt Nhật thời phùng.
Đương thử chi thời tối bất cát.
Cử động hành sự giai bất nghi.

13/ Bính gia giáp hề Điểu điệt huyệt.
Giáp gia Bính hề Long phản thủ.
Tân gia Ất hề Hổ xương cuồng.
Ất gia tân hề Long đào tẩu.
Đinh gia Quý hề Tước đầu giang.
Quý gia Đinh hề xà yêu kiều.
Phù gia Lục Đinh vi Tướng vị.
Thời gia Lục Đinh vi Thủ tinh.
Bính Hợp Mậu khai vi Thiên Độn.
Địa độn Ất, Hợp nhập Khai cung.
Hưu thừa Đinh, Đinh, Ất, Thái Âm:
Nhân Thiên cương tứ trương thời gia Quý.

14/ Bồng gia Ương, thượng vi Phản ngâm.
Phục ngâm chi thời Bồng gia Bồng.
Cát tú phùng cái sự bất cát.
Hung tú phùng chi sự dữ hung.
Thiên phụ, Xung, Nhậm, Cầm, Tâm: cát.
Thiên Bồng, Thiên Nhuế, Ương, Trụ: hung.
Âm tú: Thiên Tâm, Ương, Trụ, Nhuế.
Dương tinh: Xung, Phụ, Cầm, Nhậm, Bồng.

15/ Thiên cương tứ trương vô tẩu lộ.
Âm Dương thuận nghịch diệu vô cùng.
Tiết khí suy vi thời hậu định.
Nhị chí hoàn hương nhất cửu cung.
Tam nguyên siêu tiếp du Lục Nghi.
Bát quái thu lưu biến cửu cung.
Nhược năng liễu đạt âm dương lý.
Thiên địa đồ lai nhất chưởng trung.

****HẾT****

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites