Thiên Sứ

Mã Số Thuế Của Ttnc Lhdp

1 bài viết trong chủ đề này

Trong quan hệ giao dịch của TTNC LHDP với một số đối tác, họ thường đặt vấn đề mã số thuế của TTNC LHDP. Do sơ xuất cá nhân - tôi xin nhận khuyết điểm - nên đã thất lạc mã số thuế nhiều năm. Hôm nay tình cờ phát hiện được , xin công bố để anh chị em và các vị có trách nhiệm của TT được biết cho tiện việc giao dịch:

Mã số thuế của TTNC LHDP:

030 426 9034

Do trưởng phòng doanh nghiệp nhà nước số 2, thay mặt Cục trưởng cục thuế T/p HCM - Bùi Văn Toán - ký ngày 30. 5. 2006.

Trân trọng kính báo

Share this post


Link to post
Share on other sites