Lãn Miên

Phương Tiện Giao Thông

1 bài viết trong chủ đề này

Phương tiện giao thông

Từ điển chuyên giao thông đang bí từ , không đặt được thêm từ mới Việt, do chưa thấu Qui tắc tổng quát tạo ra từ Việt: (1) Từ chỉ là một tiếng, một tiếng của Việt phải là mang một nghĩa, nó là danh từ , động từ hay là gì gì nữa tùy theo vị trí chức năng của nó trong ngữ cảnh cụ thể. (2) Các Qui tắc tạo ra từ mới Việt là: Vo, Nở, Tơi-Rỡi, Lướt.

Nói phương tiện giao thông là gọi chung cái giúp di chuyển, kể cả chân của con sâu hay con người đang bước đi cũng là phương tiện giao thông. “Phương tiện giao thông” là một cụm từ chứ không phải là một từ, nó là một cái Nôi con đang chửa mọi từ thuộc khái niệm “phương tiện giao thông”, nhưng chưa tìm được một tiếng thích hợp làm từ chỉ nôi khái niệm đó, để giống như từ NÔI có nghĩa là “chửa mọi khái niệm của ngôn ngữ Việt”. NÔI là do lướt “Nó chứa mọi khái niệm của ngôn ngữ Việt đấy Thôi” = “Nó… Thôi” = NÔI. Đó là cái NÔI tổng quát, tương tự như vòng lớn của chuyển động của cả vũ trụ. Còn Nôi con khái niệm “phương tiện giao thông” thì gọi là gì? Gọi là Xẹ, đó là do lướt câu : “Xét về khái niệm “phương tiện giao thông” thì nó là cái nôi Mẹ” = “Xét…Mẹ”= Xẹ. Cái tiếng Xẹ ấy là vốn có trong phát âm của Việt, tất nó phải có nghĩa, chẳng qua chưa lấy ra dùng mà thôi, nó mới đủ cho sáu thanh điệu của cái Rỡi “E” có Tơi “X”, là Xe-Xẽ-Xẹ (nhóm 0) và Xé-Xẻ-Xè (nhóm 1). Từ điển chuyên giao thông chỉ cần giải thích: Xẹ là “mọi phương tiện giao thông” (như thời xưa “Thuyết Văn”) và chú thích là do lướt câu “Xét về khái niệm “phuơng tiện giao thông” thì nó là cái nôi Mẹ” = Xẹ (như ngày xưa “Giải Tự”). Lúc đó câu dài dòng “Mọi phương tiện giao thông đều phải tuân thủ luật giao thông” sẽ được thay bằng câu “Xẹ phải tuân thủ luật giao thông”. Cụm từ “phương tiện giao thông” (tốn 28 nhấn phím và tốn giấy như thấy) = một từ Xẹ (giảm nhấn phím 3 lần, giảm tốn giấy 10 lần, giảm thời gian nói 5 lần). Tại sao tiếng Việt gọi là Xe, tiếng Việt Đông cũng gọi là Xe, chữ nho viết là “Xe là một từ của tiếng Ta” = “Xe…Ta” = Xa, đó là lý do của chữ Xa 車 Vì Xe là cái máy có cơ cấu giúp vận động bằng cách “Xoay Đè” = Xe (xoay đè của trục lên vách ổ trục và xoay đè của bánh lăn lên mặt đường, đều là ma sát). Thủa chưa biết làm bánh lăn, con người làm cái Cộ, vận động bằng trâu kéo lết trên mặt đất, cái ma sát ấy đúng là “Cày Lộ” = Cộ, nho viết “Cộ là từ của tiếng Tớ” = Cơ, đó là lý do của chữ Cơ 機 Cơ đã thành nôi khái niệm chung các loại máy như Cơ bẩm để bấm cò súng, Cối xay, Côi đạp, Cọn nước, đều là Tơi “C”. Đến khi dùng bánh lăn đầu tiên, chỉ có một bánh lăn, cái Cơ ấy gọi là Cút Kít. Còn cái Cộ vì không dùng bánh lăn nên không gọi là Xe mà gọi là gọi là Cỗ Trượt (đi nhờ “Trơn Lướt” = Trượt, trên băng trơn cho đỡ ma sát). Xe là nói cụ thể một loại của Xẹ, một chiếc thì gọi là một con xe. Lưu thông trên đường thì có nhiều xe, tức “Xe Xe”= Xé, 0+0=1, con nào cũng muốn chen lên Xé khoảng trống phía trước, nhiều khi bất chấp cả luật giao thông. (Trường hợp đang tạo từ ở đây, Xé chỉ là một “sản phẩm dở dang”, sản xuất tiếp thì “Xé Xé”= Xẹ, 1+1=0). Tuy là “sản phẩm dở dang” nhưng Xé vẫn có hàm ý của nó là Xe nào cũng cũng muốn bon chen lên Xé khoảng trống phía trước. Do Xe cứ muốn Xé rào nên cảnh sát giao thông mới cảnh cáo khi đang năn nỉ không chịu nhận lỗi vi phạm luật là: “Xé gì thì xé vẫn phải tuân thủ các qui định Mẹ”= “Xé…Mẹ” = Xẹ (các qui định mẹ như các biển báo hiệu, các qui tắc an toàn giao thông đã học). Xẹ còn hàm ẩn ý là: đã là xe tham gia giao thông thì phải chấp hành luật giao thông. Xẹ nghĩa là “mọi phương tiện giao thông”. Lấy cái từ cũ này ra xài, mới nghe thấy lạ, xài riết thành quen, được một từ mới thuần Việt, từ trong vốn cũ. Chịu khó tìm tòi thì gọi là Siêng, mà “Bất Siêng” = Biếng. Người ta viết khẩu hiệu trên băng biểu ngữ chăng ngang đường phố là: “Hãy nói không với vi phạm an toàn giao thông!” , đó là người ta đã chịu khó tìm tòi lối nói trong tiếng Anh. Nhưng quên mất tìm tòi lối nói trong tiếng Việt, đơn giản và có tính khẳng định hơn, là “Nỏ phạm an toàn giao thông!” (tức ngay cả nón bảo hiểm cũng không xài đồ dởm).

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites