Kim Cương

Bản Chất Thật Của Pháp Luân Công?

353 bài viết trong chủ đề này

Bát Bộ Thiên Long lập chủ đề này để nắm bắt một vài điểm "nóng" của phái Pháp Luân Công. Thế nào là "nóng", tức là người nóng và pháp nóng. Vấn đề "người nóng" thì có Thầy và Đồ phái Pháp Luân Công; vấn đề "pháp nóng" thì có cũng một vài điểm khá quan trọng cần nhìn nhận.

Ngoài ra, cũng có khi cần nói đến cách thức các học viên Pháp Luân Công truyền đạo với phương pháp như thế nào. Hay có thể nói một cách khoát hơn cho nội dung của chủ đề này:

-Giáo chủ Pháp Luân Công nói gì về Thiền Tông và Tổ Sư Thiền Ấn Độ và Trung Hoa ?

-Những người học Pháp Luân Công đã mất mạng và tàn tật, vậy Pháp Luân Công đã sử lý hậu quả này như thế nào ?

-Những người tuyên truyền Pháp Luân Công ở Việt Nam có chánh kiến hay không ?

-Và một số vấn đề liên quan.

Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi và góp ý phân biện cho vấn đề mà Bát Bộ Thiên Long thấy và đặt ra.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài giảng thứ nhất

Mục-Tầng khác nhau có Pháp của tầng khác nhau

...Tôi cũng cần phải nhấn mạnh một vấn đề, tu luyện chúng ta cần phải có truyền công [và] giảng Pháp. Một số hoà thượng ở chùa, đặc biệt là [hoà thượng] Thiền tông có thể có cách nghĩ khác. Hễ nghe đến giảng Pháp, họ liền không thích nghe. Tại sao? Thiền tông [nhìn] nhận rằng: Pháp ấy không thể giảng, Pháp đã giảng ra [thành lời] thì không còn là Pháp nữa; không có Pháp có thể giảng; chỉ có thể tâm lĩnh thần hội; vậy nên đến ngày nay Thiền tông không giảng Pháp gì hết. Đạt Ma [bên] Thiền tông truyền [dạy] điều ấy; [đó] là căn cứ theo một câu của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni giảng: ‘Pháp vô định Pháp’. Ông ấy căn cứ trên câu thoại của Thích Ca Mâu Ni mà sáng lập pháp môn Thiền tông. Chúng tôi nói cái pháp môn ấy là thứ dùi sừng bò. Sao lại gọi là dùi sừng bò? Khởi đầu khi Đạt Ma dùi vào trong thì thấy còn rộng; nhị tổ dùi vào thì thấy không còn rộng nữa; tam tổ thì thấy còn lọt được; tứ tổ thì thấy hẹp lắm rồi; ngũ tổ về cơ bản chẳng còn gì để dùi nữa; tới lục tổ Huệ Năng thì đã đến đỉnh [sừng bò] và có dùi cũng chẳng đi đến đâu được nữa. Ngày nay chư vị nếu muốn đến Thiền tông học Pháp, chư vị chớ hỏi; nếu chư vị hỏi ông [thầy] bất kể vấn đề gì, [ông ta] sẽ quay lại cho vào đầu chư vị một gậy, gọi là "bổng hát"3. Đó nghĩa là chư vị không được hỏi, phải tự mình ngộ. Chư vị nói: ‘Tôi chưa biết nên mới đến học, ngộ được gì đây? Ông lại cho tôi một gậy [là sao]?!’ Đó là cái sừng bò kia đã dùi đến đỉnh rồi, không còn gì có thể giảng nữa. Đạt Ma giảng rõ là nó chỉ có thể truyền đến lục tổ, sau đó không dùng được nữa. Mấy trăm năm qua rồi, đến nay vẫn có người ôm chết cứng cái lý của Thiền tông mà không bỏ. Hàm nghĩa chân chính của lời giảng "Pháp vô định Pháp" của Thích Ca Mâu ni là gì? Tầng của Thích Ca Mâu Ni là [tầng] Như Lai; [nhưng] các tăng nhân sau này có rất nhiều vị không hề ngộ đến tầng của Thích Ca Mâu Ni, [không ngộ được] tâm thái trong cảnh giới tư tưởng của Ông, hàm nghĩa chân chính trong Pháp mà Ông giảng, [cũng như] hàm nghĩa chân chính trong lời mà Ông nói. Vậy nên đời sau người giải thích thế này, người giải thích thế kia, giải thích đến độ hỗn loạn; cho rằng ‘Pháp vô định Pháp’ nghĩa là chư vị không được giảng, đã giảng ra thì không còn là Pháp nữa. Thật ra không phải nghĩa như vậy. Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên] một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp. Ông cũng phát hiện rằng Pháp của mỗi một tầng là thể hiện của Pháp tại mỗi một tầng đó; mỗi một tầng đều có Pháp, nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ. Vả lại Pháp của tầng cao so với Pháp của tầng thấp thì [tiếp cận] gần đặc tính của vũ trụ hơn; vậy nên, Ông bèn giảng: ‘Pháp vô định Pháp’.

Cuối cùng Thích Ca Mâu Ni lại giảng: ‘Ta đời này chưa có giảng Pháp nào hết’. Thiền tông lại lý giải rằng không Pháp có thể giảng. Vào những năm cuối, Thích Ca Mâu Ni đã đạt đến tầng Như Lai; hỏi tại sao Ông nói Ông chưa có giảng Pháp nào hết? Thực ra Ông đã nêu ra một vấn đề gì? Ông [muốn] nói: ‘Đạt đến tầng Như Lai như ta, ta chưa thể thấy được [chân] lý tối hậu của vũ trụ, Pháp tối hậu của vũ trụ là gì’. Vậy nên Ông muốn nói người đời sau không được lấy những lời Ông giảng làm chân lý tuyệt đối, chân lý bất biến; nếu không người đời sau sẽ bị hạn cuộc vào tầng Như Lai hoặc thấp hơn Như Lai, mà không thể đột phá lên tầng cao hơn. Người đời sau không lý giải được nghĩa chân chính của câu nói ấy, [nên nhìn] nhận rằng Pháp đã giảng ra thì không còn là Pháp, [họ] lý giải kiểu như thế. Kỳ thực Thích Ca Mâu Ni [muốn] giảng rằng: Các tầng khác nhau có Pháp của các tầng khác nhau, Pháp của mỗi một tầng không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ; nhưng Pháp của mỗi một tầng có tác dụng [làm Pháp lý] chỉ đạo tại mỗi một tầng. Thật ra Ông đã giảng chính [Pháp] lý này.

Trước đây có nhiều người, đặc biệt [bên] Thiền tông, cứ nhất mực bảo trì nhận thức thiên kiến và sai lầm cực đoan ấy. Không dạy chư vị, thử hỏi chỉ đạo [tu] luyện làm sao, luyện thế nào, rồi tu ra sao? Trong Phật giáo có nhiều chuyện cổ Phật giáo, có thể có người đã từng xem; kể rằng lên trên trời, sau khi đến thiên quốc, rồi phát hiện rằng kinh «Kim Cương» ở đó so với kinh «Kim Cương» ở dưới [hạ giới], từng chữ đều khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Tại sao kinh «Kim Cương» kia lại khác với kinh «Kim Cương» tại nhân gian? Lại có người nói: Kinh sách của thế giới Cực Lạc so với [kinh thư] dưới [hạ giới] quả là khác hẳn, hoàn toàn khác nhau, không chỉ các chữ khác nhau mà hàm nghĩa, ý nghĩa cũng khác nhau, chúng đã thay đổi hẳn rồi. Thật ra, chính là cùng một Pháp đồng nhất [nhưng] tại các tầng khác nhau [thì] có các biến hoá và hình thức hiển hiện khác nhau; đối với người tu luyện tại các tầng khác nhau, có thể phát huy tác dụng chỉ đạo khác nhau.

Mọi người đều biết, trong Phật giáo có cuốn sách nhỏ tên là «Tây phương Cực Lạc thế giới du ký», kể rằng một tăng nhân kia đả toạ luyện công, nguyên thần [bay] đến thế giới Cực Lạc xem ngắm cảnh tượng [nơi ấy]; hết một ngày; rồi quay về nhân gian đã thấy sáu năm trôi qua. Vị ấy thấy được không? Đã thấy, nhưng điều vị ấy đã thấy không phải là chân tướng. Tại sao? Bởi vì tầng của vị ấy không đủ, [nên] chỉ có thể ở tầng của vị ấy mà hiển hiện cho vị ấy những thể hiện của Phật Pháp mà vị ấy nên được thấy. Bởi vì một thế giới kiểu như vậy chính là thể hiện cấu thành của Pháp; cho nên, vị ấy không thể thấy được chân tướng. Tôi giảng rằng ‘Pháp vô định Pháp’ chính là có hàm nghĩa như thế.

Có thể rất dễ thấy rằng Lý Hồng Chí đã có những phát biểu với sự cố ý "đầu độc" tư tưởng đám đông. Tự xưng là Phật Pháp cao tầng mà lại giảng nói cho số đồng về cái thấy riêng hạ đẳng của Y đối với hình thức của Thiền Tông. Tuy tự xưng là Phật pháp nhưng Lý Hồng Chí không hề tôn kính Phật Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni (Trung Thiên Giáo Chủ Cõi Ta Bà), qua cách nói không đầy đủ và trống không đối với Đức Phật thì ai cũng có thể nhận định được sự ngã mạn của Y-Lý Hồng Chí.

Lý Hồng Chí có những tà kiến như vậy, vậy thì có thể đặt một câu hỏi rằng, các tuyên truyền viên Pháp Luân Công khi đọc đoạn này ngay tại bài giảng thứ nhất (trong cuốn Chuyển Pháp Luân) có thực tâm suy sét chánh tà hay không mà lấy cuốn sách đó làm "khẩu đầu công" (mở miệng ra là giới thiệu sách này).

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arixtot lui ra nào.

Cậu đưa bài thấy không ổn lắm; nên có ý kiến của riêng cậu khi tham gia, nếu lấy bài từ nơi khác thì cũng phải xem chất lượng của nó. Tôi thấy bài của cậu bị xoá là đúng rồi, cần bình tĩnh lại-cái này quan trọng hơn đối với vấn đề Pháp Luân Công ra làm sao.

Những tuyên truyền viên Pháp Luân Công mang tâm ý cải đạo và lái đọc giả theo mục đích cho riêng họ, vì vậy nội dung thù tạp của họ sẽ không phù hợp với bất cứ chủ đề nào, họ chỉ nương vào mục của diễn đàn để đăng bài, nên khó có thể trụ được. Đây là hiện tượng tâm thế nào thì tướng như thế.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ghi chú:

Chẳng cớ gì để tiếp tục phản biện Pháp Luân Công nếu họ cũng không tiếp tục đăng nội dung tuyên truyền. Và trong trường hợp Pháp Luân Công tiếp tục quảng bá thì Bát Bộ Thiên Long cũng chỉ cần chỉ ra một vài nội dung "nóng" cốt yếu của Pháp Luân Công để các đọc giả nhận định xem ý kiến của Thiên Long có khách quan hay không. (Bát Bộ Thiên Long chú thích)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong!! Mình thấy bài của bạn viết hơi phiến diện. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu sâu hơn về giáo phái này. Bạn ko thể kết luận ngay Pháp Luân Công là tà giáo khi chưa xét kỹ về các phương diện của giáo phái này. Những điều bạn phân tích ko phải là sai nhưng có lẽ là góc nhìn hơi nông. Bạn chỉ xét những lời intro của PLC mà đã xét ngay là cùng đẳng cấp với Thanh Hải thượng sư là hoàn toàn sai. Hi vọng bạn nghiên cứu kỹ mới nên đánh giá và post bài phản biện... Peace!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong!! Mình thấy bài của bạn viết hơi phiến diện. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu sâu hơn về giáo phái này. Bạn ko thể kết luận ngay Pháp Luân Công là tà giáo khi chưa xét kỹ về các phương diện của giáo phái này. Những điều bạn phân tích ko phải là sai nhưng có lẽ là góc nhìn hơi nông. Bạn chỉ xét những lời intro của PLC mà đã xét ngay là cùng đẳng cấp với Thanh Hải thượng sư là hoàn toàn sai. Hi vọng bạn nghiên cứu kỹ mới nên đánh giá và post bài phản biện... Peace!!!

Lý Hồng Chí thấy bên Đạo chia ra Đạo Gia và Đạo Giáo thế rồi cũng bắt chước, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Đạo, rồi cho đạo ấy là Phật Gia, còn đạo Phật là Phật Giáo. Lấy danh Phật gia để thâu nạp tín đồ, khi có tín đồ thì bài xích Phật Giáo.

Luyện khí thì thành Tiên, thêm tà kiến và ác kiến thì thành Tiên Ma. Và lại, đã nói đây thây, Pháp Luân Công tiếp tục post bài thì mới có cớ để tiếp tục phản biện, nếu Y không đăng bài thì phản cái gì, biện cái gì đây.

Chỉ cần nghiên cứu kỹ Phật Giáo thì chẳng có đạo nào mà không rõ được, nhưng không phải tất cả những người nghiên cứu Phật Giáo thì đều thành Rồng cả, tức là Rồng Rắn lẫn lỗn, ấy thế mới có sự bỏ Phật giáo mà mang Áo và Miệng sang lạy Lý Hồng Chí làm thầy chỉ đường. Như vậy là sự kiện, chưa tu thì nhận giặc làm con, khi tu rồi thì nhận giặc làm cha, ấy cũng gọi là tu tiến, nhưng là tiến vào tà kiến.

Phàm những kiểu mà đi tuyên truyền Pháp Luân Công trên mạng, thì đều là hạng biết đến Phật Giáo cả, nhưng sao lại mê đến thế, chẳng qua là Pháp Luân Công hấp dẫn ở cái chiêu thần thông và trị bệnh, nhưng mà thử hỏi người cầu đạo cầu cái gì mà lại độn căn nhìn Tiên Ma Đạo thành đạo giải thoát thế ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong!! Mình thấy bài của bạn viết hơi phiến diện. Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu sâu hơn về giáo phái này. Bạn ko thể kết luận ngay Pháp Luân Công là tà giáo khi chưa xét kỹ về các phương diện của giáo phái này. Những điều bạn phân tích ko phải là sai nhưng có lẽ là góc nhìn hơi nông. Bạn chỉ xét những lời intro của PLC mà đã xét ngay là cùng đẳng cấp với Thanh Hải thượng sư là hoàn toàn sai. Hi vọng bạn nghiên cứu kỹ mới nên đánh giá và post bài phản biện... Peace!!!

Thanh Hải thì xưng danh là Vô Thượng Sư

Lý Hồng Chí thì xưng pháp là Phật Pháp Cao Tầng

Tóm lại, đều là đồng đẳng với nhau, ngộ nhận Cao Siêu, đem cái cao siêu ấy để đội lốt Rồng, rồi thuyết pháp bên ngoài cửa Phật.

Tóm lại, Đường Tam Tạng còn gặp phải Điện Lôi Âm giả, Bát giới và Sa Tăng còn chẳng nhận ra huống chi là những người học Phật một cách ẩu đả. Chắc là học Phật rồi không chuyên thực hành được một lối, đến khi gặp các đường lối của ngoại đạo, lại thấy có mùi của Phật Giáo nên vội ngộ nhận và lao tâm vào học và truyền bá.

Xẩy một li đi một dặm, y trang như là lìa Bát Nhã thành Bát Nháo, ngộ nhận Bát Nháo thành Bát Nhã, rồi đem cái Bát Nháo ấy tuyên truyền trên mạng; lại còn lập thêm bao nhiêu diễn đàn, tích trữ đủ các loại tin tức, cài gì hay thì cho đó là ứng ứng với Pháp Luân Công, cái gì dở thì cho đó là chống đối Pháp Luân Công, cái gì mà hay nhưng không phải Pháp Luân Công thì đều được xếp xuống dưới cùng làm cho thui chốt, ví như là trong diễn đàn của Pháp Luân Công, chủ đề Thiền Tông được xếp xuống bét nhất để mà bát nháo bàn luận trong đó.

Đức Tướng như Tam Tạng nhà Đường, còn gặp 81 nạn yêu ma huống chi kẻ độn căn cầu ngọn ngành mà chẳng nắm được pháp gốc. Cầu ngọn ngành thì đó là cầu Pháp mạt, ngộ nhận Pháp mạt là Pháp chính nên bài bác chính pháp, ấy là tà ma.

Pháp gốc vốn không pháp

Không pháp cũng là pháp.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanh Hải thì xưng danh là Vô Thượng Sư

Lý Hồng Chí thì xưng pháp là Phật Pháp Cao Tầng

Tóm lại, đều là đồng đẳng với nhau, ngộ nhận Cao Siêu, đem cái cao siêu ấy để đội lốt Rồng, rồi thuyết pháp bên ngoài cửa Phật.

Tóm lại, Đường Tam Tạng còn gặp phải Điện Lôi Âm giả, Bát giới và Sa Tăng còn chẳng nhận ra huống chi là những người học Phật một cách ẩu đả. Chắc là học Phật rồi không chuyên thực hành được một lối, đến khi gặp các đường lối của ngoại đạo, lại thấy có mùi của Phật Giáo nên vội ngộ nhận và lao tâm vào học và truyền bá.

Xẩy một li đi một dặm, y trang như là lìa Bát Nhã thành Bát Nháo, ngộ nhận Bát Nháo thành Bát Nhã, rồi đem cái Bát Nháo ấy tuyên truyền trên mạng; lại còn lập thêm bao nhiêu diễn đàn, tích trữ đủ các loại tin tức, cài gì hay thì cho đó là ứng ứng với Pháp Luân Công, cái gì dở thì cho đó là chống đối Pháp Luân Công, cái gì mà hay nhưng không phải Pháp Luân Công thì đều được xếp xuống dưới cùng làm cho thui chốt, ví như là trong diễn đàn của Pháp Luân Công, chủ đề Thiền Tông được xếp xuống bét nhất để mà bát nháo bàn luận trong đó.

Đức Tướng như Tam Tạng nhà Đường, còn gặp 81 nạn yêu ma huống chi kẻ độn căn cầu ngọn ngành mà chẳng nắm được pháp gốc. Cầu ngọn ngành thì đó là cầu Pháp mạt, ngộ nhận Pháp mạt là Pháp chính nên bài bác chính pháp, ấy là tà ma.

Pháp gốc vốn không pháp

Không pháp cũng là pháp.

Nếu bạn xét cứ tự xưng là cao tầng là cùng đẳng cấp thì... :lol:

Bạn ạ theo mình nghĩ thì Pháp Luân Công ko có tuyên truyền những thứ mang rõ chất tà đạo như Thanh Hải Thượng Sư. ví dụ như một đằng Thanh hải thượng sư còn có nói những điều như người ruột thịt ko khác j người ngoài chỉ được phép tôn thờ mụ. DỒng thời mụ còn thiên về làm kinh tế. :P

Còn về PLC theo mình biết họ có hơi quá bành trướng về mặt tuyên truyền nhưng bù lại nếu nghiên cứu sâu sẽ phát hiện ra nếu như tà đạo sẽ ko đề cao về tu luyện tâm tính hay là coi thường danh lợi. Hơn nữa những đệ tử PLC ở các nước đều sẵn sàng giúp đỡ miễn phí về tập luyện hay giảng giải. Họ làm vậy để tích lũy được công. Còn về phần bạn nói về kiếp nạn khổ ải thì trong cuốn PLC cũng có nói đến trong mục ĐƯỢC VÀ MẤT. Lý HỒng Chí có nói về việc mất và được như các cái kiếp nạn thử thách. Nếu vượt qua được sẽ đạt được công cao. Nếu nói PLC là tà đạo như Thanh Hải thượng sư và bài bác Phật giáo chính tông thì tại sao nó lại được đất nước có hầu hết dân số theo Phật giáo công nhận.

Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ lại. Vì mình cũng chỉ mới nghiên cứu PLC sau khi đọc bài viết của bạn... Nếu bạn có cái j vẫn còn thấy sai sót cứ góp ý. Peace

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bạn xét cứ tự xưng là cao tầng là cùng đẳng cấp thì... :lol:

Bạn ạ theo mình nghĩ thì Pháp Luân Công ko có tuyên truyền những thứ mang rõ chất tà đạo như Thanh Hải Thượng Sư. ví dụ như một đằng Thanh hải thượng sư còn có nói những điều như người ruột thịt ko khác j người ngoài chỉ được phép tôn thờ mụ. DỒng thời mụ còn thiên về làm kinh tế. :P

Còn về PLC theo mình biết họ có hơi quá bành trướng về mặt tuyên truyền nhưng bù lại nếu nghiên cứu sâu sẽ phát hiện ra nếu như tà đạo sẽ ko đề cao về tu luyện tâm tính hay là coi thường danh lợi. Hơn nữa những đệ tử PLC ở các nước đều sẵn sàng giúp đỡ miễn phí về tập luyện hay giảng giải. Họ làm vậy để tích lũy được công. Còn về phần bạn nói về kiếp nạn khổ ải thì trong cuốn PLC cũng có nói đến trong mục ĐƯỢC VÀ MẤT. Lý HỒng Chí có nói về việc mất và được như các cái kiếp nạn thử thách. Nếu vượt qua được sẽ đạt được công cao. Nếu nói PLC là tà đạo như Thanh Hải thượng sư và bài bác Phật giáo chính tông thì tại sao nó lại được đất nước có hầu hết dân số theo Phật giáo công nhận.

Hi vọng bạn sẽ tìm hiểu kỹ lại. Vì mình cũng chỉ mới nghiên cứu PLC sau khi đọc bài viết của bạn... Nếu bạn có cái j vẫn còn thấy sai sót cứ góp ý. Peace

Xem nick và cách nói, thì ắt là người này cũng là đệ tử của Pháp Luân Công. Những đệ tử truyền bá Pháp Luân Công, thường lịch sự và mềm mỏng kinh khủng để đạt được mục đích truyền đạo.

Thần Thông chẳng bằng Đạo Thông. Tu càng cao, nói càng đúng, chẳng ai tu càng cao lại càng quay lại mà đả kích Thiền Tông như Lý Hồng Chí. Tất cả các đệ tử của Pháp Luân Công đều một ý sẵn sàng lìa bỏ Thiền Tông và ngăn chặn những người ủng hộ thiền tông đấu lý trên diễn đàn của họ (chinhphap.com).

Lý Hồng Chí có Thần Thông nhưng Đạo lại không Thông. Nếu lấy Thần Thông làm Phật Giáo, vậy Trời, Rồng, Quỉ, Thần cũng thành Phật hết rồi. Thông được Thần mà Đạo không Thông thì ắt là đường Ma, pháp Ma. Có điều, gọi là Thần Thông thì thừa sức lôi kéo những người bất tín và mê tín đông hơn số chánh tín là điều thường thấy.

Bao người tập PLC đã bỏ mạng và thương tật do bị đàn áp, đó là cái được mất do dễ tin người và thiếu chánh kiến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem nick và cách nói, thì ắt là người này cũng là đệ tử của Pháp Luân Công. Những đệ tử truyền bá Pháp Luân Công, thường lịch sự và mềm mỏng kinh khủng để đạt được mục đích truyền đạo.

Thần Thông chẳng bằng Đạo Thông. Tu càng cao, nói càng đúng, chẳng ai tu càng cao lại càng quay lại mà đả kích Thiền Tông như Lý Hồng Chí. Tất cả các đệ tử của Pháp Luân Công đều một ý sẵn sàng lìa bỏ Thiền Tông và ngăn chặn những người ủng hộ thiền tông đấu lý trên diễn đàn của họ (chinhphap.com).

Lý Hồng Chí có Thần Thông nhưng Đạo lại không Thông. Nếu lấy Thần Thông làm Phật Giáo, vậy Trời, Rồng, Quỉ, Thần cũng thành Phật hết rồi. Thông được Thần mà Đạo không Thông thì ắt là đường Ma, pháp Ma. Có điều, gọi là Thần Thông thì thừa sức lôi kéo những người bất tín và mê tín đông hơn số chánh tín là điều thường thấy.

Bao người tập PLC đã bỏ mạng và thương tật do bị đàn áp, đó là cái được mất do dễ tin người và thiếu chánh kiến.

Bạn ah mình có thấy nick mình ăn nhập j với PLC đâu. Thứ 2 là mình cũng mới biết PLC thôi :D Mình đã nghiên cứu lại PLC để trả lời bài trước chứ đã là đệ tử đâu. VÌ phải biết rõ là chính hay tà đạo thì mới theo....suy luận của bạn về mình hơi nhầm rùi hì hì :) . Mà về tuổi đời nói bạn ko tin chứ có lẽ Thiên Hữu có khi phải gọi bạn là chú hay bác cũng nên. Theo mình nghĩ thì PLC này đâu phải là 1 tôn giáo để hướng mọi người theo. Và chính Lý Hồng Chí cũng có đề cập đến là có liên quan đến Phật Giáo chứ ko phải là Phật Giáo mà họ đâu có tạo thêm ông phật hay ông thần nào khác để con người ngu muội mà theo rồi phá bỏ cái Phật Giáo Chính Tông đâu. Nếu bạn nói tà giáo có nhiều người theo hơn là chính đạo là chuyện thường thấy thì mình hỏi là sao đạo của Thanh Hải Thượng sư lại lèo tèo vài mống và mụ đâu dám truyền bá chính thức trong VN. Mà bạn hình như vẫn chưa chỉ rõ được tà giáo của PLC hay sao nhỉ :P ??? Vì theo mình nghĩ thì tà giáo đâu có đòi hỏi về tu luyện tâm tính? Tà giáo mà cũng đưa ra những góc nhìn thế nào là tà giáo như PLC. Và những người bị đàn áp đều là ở TQ một đất nước mà chính quyền có những người độc tài và nhiều khi còn có phần độc địa. Họ đàn áp vì thấy đệ tử theo PLC nhiều và một nỗi sợ chính quyền sẽ lung lay vì nhiều người theo PLC. Nhưng những người theo PLC trên toàn thế giới đâu có bị làm sao đâu. Hơn nữa họ tu luyện và trị được một số bệnh. Có lẽ bạn nói PLC như vậy vì bạn chưa hiểu rõ về PLC. NÊn nhìn 1 sự việc rõ hơn rồi hẵng đánh giá.

P/s: :lol: bạn nói những đệ tự PLC là hay dùng lời lẽ lịch sự mềm mỏng để tuyên truyền. Vì PLC là một Thiền pháp của Phật gia nên họ thuyết pháp phải dùng lời lẽ dẻo để nói cho người khác hiểu. Lý lẽ có đúng đến đâu mà ăn nói ko khéo léo thì cũng ko có ý nghĩa j. Peace

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn ah mình có thấy nick mình ăn nhập j với PLC đâu. Thứ 2 là mình cũng mới biết PLC thôi :D Mình đã nghiên cứu lại PLC để trả lời bài trước chứ đã là đệ tử đâu. VÌ phải biết rõ là chính hay tà đạo thì mới theo....suy luận của bạn về mình hơi nhầm rùi hì hì :) . Mà về tuổi đời nói bạn ko tin chứ có lẽ Thiên Hữu có khi phải gọi bạn là chú hay bác cũng nên.

Cái này thì mỗi người tự biết. Chắc đây là nhi nữ giang hồ.

Theo mình nghĩ thì PLC này đâu phải là 1 tôn giáo để hướng mọi người theo. Và chính Lý Hồng Chí cũng có đề cập đến là có liên quan đến Phật Giáo chứ ko phải là Phật Giáo mà họ đâu có tạo thêm ông phật hay ông thần nào khác để con người ngu muội mà theo rồi phá bỏ cái Phật Giáo Chính Tông đâu. Nếu bạn nói tà giáo có nhiều người theo hơn là chính đạo là chuyện thường thấy thì mình hỏi là sao đạo của Thanh Hải Thượng sư lại lèo tèo vài mống và mụ đâu dám truyền bá chính thức trong VN.

Nếu khí công là tà ma thì Pháp Luân Công cũng chẳng tự nhận là Khí Công.

Nếu tôn giáo là tiêu cực thì Pháp Luân Công cũng chẳng tự nhận là Tôn Giáo.

Thực tế, Pháp Luân Công là một môn Khí Công, nhưng cũng thực tế cho thấy, khi có người nói luyện khí là Tà thì đã nhận được một sự ngụy biện từ học viện truyền bá PLC rằng, PLC không phải là Khí Công.

Trước hết, Lý Hồng Chí là một người thế tục. Người xuất gia, khi ngộ đạo, không có Thầy ấn chứng thì dù cho có thấy được chân lý nhưng cũng chỉ là loại ngoại đạo Tự nhiên, chẳng thể thành Phật, giáo hóa chúng sinh. Huống chi, lại là Thế tục, Luyện khí, lại còn bài xích Thiền tông. Cho đến, nội bộ còn có sự các vị xuất gia đến nỗi bỏ chùa bỏ Phật, mang đầu tròn và áo casa sang nhận lời chỉ dạy của Lý Hồng Chí, quá là loạn còn gì phải nói.

Thanh Hải, nếu không có nhiều người theo, tại sao bà ấy lại ăn chơi sành điệu và ngày càng phô trương thế.

Mà bạn hình như vẫn chưa chỉ rõ được tà giáo của PLC hay sao nhỉ :P ??? Vì theo mình nghĩ thì tà giáo đâu có đòi hỏi về tu luyện tâm tính? Tà giáo mà cũng đưa ra những góc nhìn thế nào là tà giáo như PLC. Và những người bị đàn áp đều là ở TQ một đất nước mà chính quyền có những người độc tài và nhiều khi còn có phần độc địa. Họ đàn áp vì thấy đệ tử theo PLC nhiều và một nỗi sợ chính quyền sẽ lung lay vì nhiều người theo PLC. Nhưng những người theo PLC trên toàn thế giới đâu có bị làm sao đâu. Hơn nữa họ tu luyện và trị được một số bệnh. Có lẽ bạn nói PLC như vậy vì bạn chưa hiểu rõ về PLC. NÊn nhìn 1 sự việc rõ hơn rồi hẵng đánh giá.

Hô hào tu luyện tâm tính, mà có thấy chỉ ra tâm ấy là gì, tính ấy là gì. Cứ mạng câu Trực Chỉ Nhân Tâm của Thiên Tông cho là của mình rồi nói là Chân Thiện Nhẫn. Xong lại bảo Thiền Tông không thể tu chứng được nữa, rồi lại bảo PLC là lìa ngoài tam giới, vượt trên Âm Dương Ngũ Hành. Thế tục lồ lộ như vậy thì chẳng phải ấm dương đó là gì.

P/s: :lol: bạn nói những đệ tự PLC là hay dùng lời lẽ lịch sự mềm mỏng để tuyên truyền. Vì PLC là một Thiền pháp của Phật gia nên họ thuyết pháp phải dùng lời lẽ dẻo để nói cho người khác hiểu. Lý lẽ có đúng đến đâu mà ăn nói ko khéo léo thì cũng ko có ý nghĩa j. Peace

Hắn sang diễn đàn khác thì mềm mỏng được năm phần, đến khi đấu lý không xong thì mềm mỏng thành dai thành cùn. Mềm mỏng thì đâu phải là Thiền. Nếu Thiền là mềm mỏng thì đàn bà thành thánh hết rồi còn gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này thì mỗi người tự biết. Chắc đây là nhi nữ giang hồ.

Hic bác đoán đau em quá em là nam nhi rõ ràng

Nếu khí công là tà ma thì Pháp Luân Công cũng chẳng tự nhận là Khí Công.

Nếu tôn giáo là tiêu cực thì Pháp Luân Công cũng chẳng tự nhận là Tôn Giáo.

Thực tế, Pháp Luân Công là một môn Khí Công, nhưng cũng thực tế cho thấy, khi có người nói luyện khí là Tà thì đã nhận được một sự ngụy biện từ học viện truyền bá PLC rằng, PLC không phải là Khí Công.

Trước hết, Lý Hồng Chí là một người thế tục. Người xuất gia, khi ngộ đạo, không có Thầy ấn chứng thì dù cho có thấy được chân lý nhưng cũng chỉ là loại ngoại đạo Tự nhiên, chẳng thể thành Phật, giáo hóa chúng sinh. Huống chi, lại là Thế tục, Luyện khí, lại còn bài xích Thiền tông. Cho đến, nội bộ còn có sự các vị xuất gia đến nỗi bỏ chùa bỏ Phật, mang đầu tròn và áo casa sang nhận lời chỉ dạy của Lý Hồng Chí, quá là loạn còn gì phải nói.

Thanh Hải, nếu không có nhiều người theo, tại sao bà ấy lại ăn chơi sành điệu và ngày càng phô trương thế.

Điều này thì rõ ràng bởi với họ PLC ko phải tà nên nếu bảo Khí công là tà thì phải tìm từ khác để định nghĩa cho PLC chứ ko phải là khí công. Phật giáo hay Thiên Chúa Giáo hay các tôn giáo khác đi nữa cũng vậy. Nếu tôn giáo là tiêu cực thì Phật Giáo hay các tôn giáo kia cũng chắc j đã nhận là tôn giáo. :) (Ủa mà ai vui tính bảo khí công là tà vậy hả trời) :lol:

Còn Thanh Hải "thượng sư" thì vì thu nhiều tiền của đệ tử mà số đệ tử của bà ít ỏi nên mới phải phô trương để "hút khách" :D . Sành điệu thì phải nhiều tiền chứ lại. Và số tiền đó ko mấy liên quan với số lượng để tử. Như PLC số lượng đệ tử rất đông mà có thu tiền đâu?

Hô hào tu luyện tâm tính, mà có thấy chỉ ra tâm ấy là gì, tính ấy là gì. Cứ mạng câu Trực Chỉ Nhân Tâm của Thiên Tông cho là của mình rồi nói là Chân Thiện Nhẫn. Xong lại bảo Thiền Tông không thể tu chứng được nữa, rồi lại bảo PLC là lìa ngoài tam giới, vượt trên Âm Dương Ngũ Hành. Thế tục lồ lộ như vậy thì chẳng phải ấm dương đó là gì.

Đến phần này thì em thấy bác dường như chưa nghiên cứu đã nói. Vì họ đưa ra tâm tính xuyên suốt cuốn PLC này bằng cớ j mà bác bảo là ko đưa ra. Em hỏi ý ko phải bác đã nghiên cứu chưa mà phán như đinh đóng cột thế :P

Hắn sang diễn đàn khác thì mềm mỏng được năm phần, đến khi đấu lý không xong thì mềm mỏng thành dai thành cùn. Mềm mỏng thì đâu phải là Thiền. Nếu Thiền là mềm mỏng thì đàn bà thành thánh hết rồi còn gì.

Trời mềm mỏng đâu có nghĩa là ẻo lả lả lơi mà cần sự khéo léo để giác ngộ người. Họ phải kiên nhẫn để giảng giải vì vậy mới có đức tính nhẫn trong CHÂN THIỆN NHẪN ĐỒNG TU. Họ thuyết pháp giảng giải cũng như là họ đang tu luyện. Peace Cảm ơn bác đã luôn lưu tâm đến bài viết của em!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem ra cách đối thoại chỉ loanh quanh đến thế.

Tà đạo thì tự nó chết, nó chết rồi thì để yên cho nó chết, thiên hạ thái bình. Cái anh Trung lớn thế, chánh kiến không thiếu, bảo PLC là tà thì hẳn là tà rồi. Chắc là tu thành ma đạo, không có dân chúng hầu cận, nên mới hiện ra, đầu độc chúng sinh, lôi kéo nhau về một cõi, thành cõi ma.

Cái kiểu học chữ của Phật, song lại thấy ma đạo hay, thành ra, lấy chữ ấy để làm hộ pháp cho ma đạo. Chứ kiểu tuyên truyền, đấu lý của mấy vị, có cái gì là của PLC đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem ra cách đối thoại chỉ loanh quanh đến thế.

Tà đạo thì tự nó chết, nó chết rồi thì để yên cho nó chết, thiên hạ thái bình. Cái anh Trung lớn thế, chánh kiến không thiếu, bảo PLC là tà thì hẳn là tà rồi. Chắc là tu thành ma đạo, không có dân chúng hầu cận, nên mới hiện ra, đầu độc chúng sinh, lôi kéo nhau về một cõi, thành cõi ma.

Cái kiểu học chữ của Phật, song lại thấy ma đạo hay, thành ra, lấy chữ ấy để làm hộ pháp cho ma đạo. Chứ kiểu tuyên truyền, đấu lý của mấy vị, có cái gì là của PLC đâu.

Ủa mình hoàn toàn nhìn khách quan nếu bạn ko chỉ ra được tại sao là tà đạo thì đừng vội nói. Nếu ko có bằng chứng j tại sao lại cố chấp Có ai là đúng hoàn toàn đâu!!! Nếu bạn bảo ý kiến bảo PLC là tà thì nó là tà thì mình nói ý kiến sai chắc chắn sai rồi!! Mình nói như vậy ra để bàn luận với bạn về góc nhìn của mình Nều ko phục chỗ nào bạn có thể nói!!! Bây giờ những điểm nhìn của bạn mình trả lời hết rồi và mình khẳng định rằng mình hoàn toàn lấy PLC để trả lời bạn. Còn bạn lấy những điều dẫn chứng bên ngoài thì mình phân tích lại và cũng so sánh với PLC. Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề. Dù sao cũng cảm ơn bạn về những luận đàm vừa rồi. Mình thấy bạn rất có hiểu biết. Hi vọng được tái kiến với bạn.

Thân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ủa mình hoàn toàn nhìn khách quan nếu bạn ko chỉ ra được tại sao là tà đạo thì đừng vội nói. Nếu ko có bằng chứng j tại sao lại cố chấp Có ai là đúng hoàn toàn đâu!!! Nếu bạn bảo ý kiến bảo PLC là tà thì nó là tà thì mình nói ý kiến sai chắc chắn sai rồi!! Mình nói như vậy ra để bàn luận với bạn về góc nhìn của mình Nều ko phục chỗ nào bạn có thể nói!!! Bây giờ những điểm nhìn của bạn mình trả lời hết rồi và mình khẳng định rằng mình hoàn toàn lấy PLC để trả lời bạn. Còn bạn lấy những điều dẫn chứng bên ngoài thì mình phân tích lại và cũng so sánh với PLC. Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kỹ vấn đề. Dù sao cũng cảm ơn bạn về những luận đàm vừa rồi. Mình thấy bạn rất có hiểu biết. Hi vọng được tái kiến với bạn.

Thân

Nếu PLC được tiếp tục đăng trên diễn đàn thì sẽ nhận được phản biện, đơn giản là thế. Còn đấu ngoài lý thì vòng vòng thế là hợp, vậy thôi.

Bảo là nói lý thuần của PLC, vậy chỉ ra Tâm là gì, chỉ được không ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu PLC được tiếp tục đăng trên diễn đàn thì sẽ nhận được phản biện, đơn giản là thế. Còn đấu ngoài lý thì vòng vòng thế là hợp, vậy thôi.

Bảo là nói lý thuần của PLC, vậy chỉ ra Tâm là gì, chỉ được không ?

Cái đó thì tự mà đọc chớ dài như thế sao type ra đây mỏi tay chết. Hãy nghiên cứu kĩ hẵng phản biện bạn ah!!! Nếu bạn phản biện được hết mình sắn sàng chấp nhận. Ko có j cả vì đây là bàn luận đơn thuần. Bạn hỏi j mình trả lời. Hỏi mà chưa nghiên cứu kỹ những phần đã có thì tự nghiên cứu. Nếu lần sau phản biện mà bạn nghiên cứu rồi mình sẽ trả lời. Ko thì để cho người khác người ta phản biện bạn ah :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái đó thì tự mà đọc chớ dài như thế sao type ra đây mỏi tay chết. Hãy nghiên cứu kĩ hẵng phản biện bạn ah!!! Nếu bạn phản biện được hết mình sắn sàng chấp nhận. Ko có j cả vì đây là bàn luận đơn thuần. Bạn hỏi j mình trả lời. Hỏi mà chưa nghiên cứu kỹ những phần đã có thì tự nghiên cứu. Nếu lần sau phản biện mà bạn nghiên cứu rồi mình sẽ trả lời. Ko thì để cho người khác người ta phản biện bạn ah :lol:

Đã hô hào Trực Chỉ Nhân Tâm, mà kết quả lại bảo dài, thế thì còn gì là Trực. Đó gọi là trộm pháp, mà làm sao trộm được Tâm.

Nhiều người vẫn nói, Tâm là ý nghĩ của mỗi người, sao không nói bắt trước như vậy đi cho rồi ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã hô hào Trực Chỉ Nhân Tâm, mà kết quả lại bảo dài, thế thì còn gì là Trực. Đó gọi là trộm pháp, mà làm sao trộm được Tâm.

Nhiều người vẫn nói, Tâm là ý nghĩ của mỗi người, sao không nói bắt trước như vậy đi cho rồi ?

Hì hì mình có thể copy paste vẫn được nhưng vấn đề nếu bạn thắc mắc thì cứ tìm thẳng mà đọc. Khi bạn chưa đọc mà phản biện thì làm sao mà phản biện đúng được. Tâm được xuyên suốt trong cuốn PLC thậm chí toàn bộ các cuốn sách. Mình mà muốn đưa cho bạn thì phải chép lại nguyên cuốn vào đây ah? Bạn tự đọc chứ. Những cái mà có sẵn rồi nếu làm lại một cách vô ích như thế thì rất mất công. Mình nghĩ bạn nên tự nghiên cứu dẹp thành kiến với nó qua một bên mà thử ngẫm xem. nếu bạn muốn mình sẽ kèm file lên cho bạn. Đừng nói là bạn đọc ko hiểu được mới bắt mình chỉ nhé!!! He he đùa thôi đừng để bụng nhé :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì hì mình có thể copy paste vẫn được nhưng vấn đề nếu bạn thắc mắc thì cứ tìm thẳng mà đọc. Khi bạn chưa đọc mà phản biện thì làm sao mà phản biện đúng được. Tâm được xuyên suốt trong cuốn PLC thậm chí toàn bộ các cuốn sách. Mình mà muốn đưa cho bạn thì phải chép lại nguyên cuốn vào đây ah? Bạn tự đọc chứ. Những cái mà có sẵn rồi nếu làm lại một cách vô ích như thế thì rất mất công. Mình nghĩ bạn nên tự nghiên cứu dẹp thành kiến với nó qua một bên mà thử ngẫm xem. nếu bạn muốn mình sẽ kèm file lên cho bạn. Đừng nói là bạn đọc ko hiểu được mới bắt mình chỉ nhé!!! He he đùa thôi đừng để bụng nhé :lol:

Phương Thiện Hữu là nhân vật dẹp tà ma, vậy chắc là dẹp tà ma bên ngoài, dẹp xong bên ngoài thì dẹp bên trong. Dẹp xong bên trong rồi dẹp ở giữa. Dẹp xong ở giữa thấy ma đã dẹp hết sao chưa thành Phật, sao vẫn còn trong Tam Giới, sao vẫn còn trong Ngũ hành Âm dương, lúc ấy mới quay lại mà hỏi Lý Hồng Chí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phương Thiện Hữu là nhân vật dẹp tà ma, vậy chắc là dẹp tà ma bên ngoài, dẹp xong bên ngoài thì dẹp bên trong. Dẹp xong bên trong rồi dẹp ở giữa. Dẹp xong ở giữa thấy ma đã dẹp hết sao chưa thành Phật, sao vẫn còn trong Tam Giới, sao vẫn còn trong Ngũ hành Âm dương, lúc ấy mới quay lại mà hỏi Lý Hồng Chí.

Hì bác cũng coi phim đó hả. Bác bị cái tật ko nghiên cứu kỹ đã vội phản bác hay sao ý??? :lol: Bác xem phần 3 phim đấy chưa mà phán câu xanh rờn như vậy??? Mà cái này bác đăng lên trả lời em ko thấy liên quan đến PLC thế cuối cùng là thế nào hở bác. Nhảy qua lĩnh vực phim ảnh mới ghê gớm :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì bác cũng coi phim đó hả. Bác bị cái tật ko nghiên cứu kỹ đã vội phản bác hay sao ý??? Bác xem phần 3 phim đấy chưa mà phán câu xanh rờn như vậy??? Mà cái này bác đăng lên trả lời em ko thấy liên quan đến PLC thế cuối cùng là thế nào hở bác. Nhảy qua lĩnh vực phim ảnh mới ghê gớm

Thế tóm lại, chú muốn gì ?

Anh đã nói rồi, PLC không hoành hành thì anh không nói thêm, chú cứ ở đó mà lờn. Ôm chữ cùa Phật mà phục lạy Lý Hồng Chí làm Thầy, nếu chú không như vậy thì chú nhìn bên cạnh các bạn của chú, xem kiến thức của họ là Phật giáo hay là của PLC.

Lý Hồng Chí luyện khí cao siêu thế, làm sao thấm được Thiền Tông, nên đâm ra, lấy cái tình thức thế gian, phân tích linh tinh. Phân tích kiểu ấy, có chú bác bên cạnh, chắc chủ ấy cũng mắng cho một câu là ngu. Còn người ta sẽ nói là tà kiến, tà đạo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế tóm lại, chú muốn gì ?

Anh đã nói rồi, PLC không hoành hành thì anh không nói thêm, chú cứ ở đó mà lờn. Ôm chữ cùa Phật mà phục lạy Lý Hồng Chí làm Thầy, nếu chú không như vậy thì chú nhìn bên cạnh các bạn của chú, xem kiến thức của họ là Phật giáo hay là của PLC.

Lý Hồng Chí luyện khí cao siêu thế, làm sao thấm được Thiền Tông, nên đâm ra, lấy cái tình thức thế gian, phân tích linh tinh. Phân tích kiểu ấy, có chú bác bên cạnh, chắc chủ ấy cũng mắng cho một câu là ngu. Còn người ta sẽ nói là tà kiến, tà đạo.

Ông anh cứ bình tĩnh. Tại ông anh nói thì em trả lời. Nếu ông anh muốn em im thì nói trước đi. Em là hậu bối thấy có cơ may được đàm đạo với anh thì em vào đưa ra ý kiến. Chính PLC còn công nhận là phải dựa vào Phật giáo ko tách riêng ra sao anh lại cữ nghĩ nó tách và bài bác Phật Giáo??? PLC dựa vào kiến thức Phật Giáo chứ ở đâu? Bác có muốn phản biện thì một mình ở đây làm j vào hẳn diễn đàn của họ phản biện để thức tỉnh mọi người???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông anh cứ bình tĩnh. Tại ông anh nói thì em trả lời. Nếu ông anh muốn em im thì nói trước đi. Em là hậu bối thấy có cơ may được đàm đạo với anh thì em vào đưa ra ý kiến. Chính PLC còn công nhận là phải dựa vào Phật giáo ko tách riêng ra sao anh lại cữ nghĩ nó tách và bài bác Phật Giáo??? PLC dựa vào kiến thức Phật Giáo chứ ở đâu? Bác có muốn phản biện thì một mình ở đây làm j vào hẳn diễn đàn của họ phản biện để thức tỉnh mọi người???

Thế các chú coi như là tự công nhận mang chữ của Phật để hộ pháp cho Lý Hồng Chí. Thế là bị ông ta lừa rồi còn gì, tại vì các chú học Phật, không có sự thực hành, chẳng có động lực nào khiến các chú thực hành. Nay thấy sự thực hành của Lý Hồng Chí có cái kích thích nên tự dính PLC với cái chữ của các chú.

Như kiểu, chôm được của người này một tý, chôm được của người kia một tý, ghép lại thành phẩm rồi mang ra ôm ấp, bảo vệ. Thế là cái thể thống gì ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế các chú coi như là tự công nhận mang chữ của Phật để hộ pháp cho Lý Hồng Chí. Thế là bị ông ta lừa rồi còn gì, tại vì các chú học Phật, không có sự thực hành, chẳng có động lực nào khiến các chú thực hành. Nay thấy sự thực hành của Lý Hồng Chí có cái kích thích nên tự dính PLC với cái chữ của các chú.

Như kiểu, chôm được của người này một tý, chôm được của người kia một tý, ghép lại thành phẩm rồi mang ra ôm ấp, bảo vệ. Thế là cái thể thống gì ?

Mà bác đã nghiên cứu chưa mà bác này hay phán lạc đề thế? Bác nghiên cứu đi rồi mới thấy sai đúng em thấy bác hay phán nghe qua thì ghê gớm đọc sâu vào rồi thì mới thấy toàn phán những cái mà cho thấy dường như bác chưa hiểu hết vấn đề. Có lẽ bác mới đọc hết cái đoạn giới thiệu nên phản bác toàn dựa vào đó :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mà bác đã nghiên cứu chưa mà bác này hay phán lạc đề thế? Bác nghiên cứu đi rồi mới thấy sai đúng em thấy bác hay phán nghe qua thì ghê gớm đọc sâu vào rồi thì mới thấy toàn phán những cái mà cho thấy dường như bác chưa hiểu hết vấn đề. Có lẽ bác mới đọc hết cái đoạn giới thiệu nên phản bác toàn dựa vào đó :lol:

Kiến giải của Phật Giáo có đó, mà con người lại bi lay chuyển bởi mấy thứ tu luyện linh tinh rồi nói năng linh tinh.

Với cái tư tưởng hiếu kỳ, lại chạy theo số đông, kiến giải xoàng xoàng của mấy chú cư sĩ, thì cái môn khí công nó oánh đổ dễ như chơi. Do đó, xem sách đâu có biết chỗ nào là hầm sâu tà kiến, chỗ nào là rừng gai góc tà đạo.

Tóm lại, PLC bị đàn áp là chính sách, và đa phần chạy theo tập là những người hiếu kỳ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Chủ đề này hiện đang đóng.