67890000

kinh vạn Phật mầu nhiệm xin kính gửi tới đại chúng

12 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

Kính thưa các Ðạo hữu xa gần,

Từ gần mười năm nay, hàng ngày vào buổi chiều, vợ chồng tôi đi chùa tụng kinh Pháp Hoa dưới sự hướng dẫn của Thầy trụ trì, mỗi ngày một phẩm, hết quyển lại bắt đầu lại từ đầu....

Cho đến khi có cơ duyên đưa đến, có người tặng cho chùa một số kinh Vạn Phật (mới xuất bản tháng 9/ 2000 ở VN.) và do sự khuyến khích của Thầy trụ trì, mỗi chiều sau thời kinh Pháp Hoa, chúng tôi lạy Phật và niệm hồng danh sám hối theo kinh Phật Thuyết Phật Danh (Kinh Vạn Phật). Mỗi ngày niệm danh hiệu 100 vị Phật và lạy 100 lạy.

Khi lạy và niệm đến phần cuối của quyển thứ bảy, tức là đã lạy và niệm được 6800 vị Phật, tự nhiên một nỗi cảm xúc rất mạnh chợt dâng lên trong lòng khi tôi nghĩ về tình thương của Ðức Phật Thích Ca đối với chúng sanh, làm cho nước mắt tôi đã trào ra

Mục đích của chúng tôi là để cho chúng ta cùng thấy rằng đạo Phật và Ðức Phật của chúng ta quá cao siêu: Chẳng những Ðức Phật nói cho chúng ta biết trong không gian vô tận này có không biết bao nhiêu là thế giới mà Ðức Phật còn biết và chỉ rõ cho chúng ta tên từng thế giới và ở thế giới nào có những vị Phật nào... Chẳng những vậy mà Ðức Phật còn cho chúng ta biết Phật nào ở thế giới nào có cha tên gì, mẹ tên gì, vợ tên gì, con tên gì ngay cả đệ tử của Phật đó là những ai tên là gì...v...v.... Trong khi khoa học hiện tại còn chưa tìm thấy một thế giới nào khác ngoài thế giới của chúng ta...

Vẫn biết rằng mình tuổi đã cao, đánh máy lại không giỏi, phải một thời gian dài mới đánh máy xong danh hiệu của mười một ngàn một trăm (11,100) vị Phật nhưng tôi tự hứa là phải làm cho được... Và mong rằng việc làm của tôi sẽ mang lại một chút lợi lạc nào đó cho hàng Phật tử hữu duyên.... Và việc làm này, nếu có một chút công đức nào đó thì tôi xin hồi hướng về cho tất cả chúng sanh hữu hình hay vô hình để có đủ thuận duyên quy hướng về Phật Ðạo.

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết Bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

________

đó là kết quả đạt được của tác giả

còn với chính dailong ,cũng đã sảy ra những điều hết sức mầu nhiệm

vì lí do đó ,với mong muốn tha thiết là tất cả chúng sinh ,ai ai cũng

tạo được duyên lành với Phật Pháp ,cũng được cảm nhận chứng

kiến ,thọ lãnh những điều vi diệu của đạo nên gửi gắm bộ kinh này lên

đây cho những người chưa biết ,chưa tin ,thiếu duyên lành với đạo

bộ kinh này có rất nhiều điều mầu nhiệm ,tuy nhiên phải trì tụng với

lòng tin tha thiết ,rồi thì ai cũng đều được lợi lạc tối thắng cả..

_______________________

Muốn cầu Thánh quả, trước sám hối tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục tù sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma Vương có thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần, chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát na lầm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng danh chư Phật này, gọi là tờ đại xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm.

Chúng con nhất tâm, qui mạng phụng thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật A Súc phương Ðông, tột cõi phương Ðông vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tổ Mãn phương Nam, tột cõi phương Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thọ phương Tây, tột cõi phương Tây vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Nan Thắng phương Bắc, tột cõi phương Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Trị Ðịa phương Ðông Nam, tột phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Na La Diên phương Tây Nam, Tột phương Tây Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Nguyệt Quang Diện phương Tây Bắc, tột phương Tây Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tịch Chư Căn phương Ðông Bắc, tột phương Ðông Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Thật Hành phương dưới, tột cõi phương dưới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thắng phương trên, tột cõi phương trên, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, tột đời quá khứ, hoặc một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết Bàn, mới vào Niết Bàn, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, hoặc đồng tên, hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân, chưa chuyển pháp luân, như thế..v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng chốn vị lai, hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế...v...v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, Phật ba mươi hai tướng, tám mươi món tốt, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ, chư Phật, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười sức, vô úy, chư Phật, đại bi ba niệm, mười tám chẳng cọng, thần thông đạo lực, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) (*) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi, trưởng tử của Phật trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, diệu hai giác, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế...v...v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường nhất thừa, dẫn tiếp quần sinh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế...v...v... vô lượng vô biên Thiên Long vệ pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất..v..v.. vô lượng vô biên Tăng đại Thinh Văn. Duy nguyện nương sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Duy nguyện chư Phật Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên Long vệ pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi, vận tâm đại bi, chung thò cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, mừng theo thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sinh những phước huệ chưa sinh, sạch những lỗi lầm chưa sạch, xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, ngậm linh ôm thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trải kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng xả quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) nguyện tứ gia bị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUYỂN THỨ NHẤT

Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật ở thành Xá Bà Ðề, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc, cùng chúng Ðại Tỳ Khưu một ngàn hai trăm năm chục vị hội họp. Khi ấy Thế Tôn bốn chúng vây quanh, và Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người, Phi nhân..v...v...

Khi ấy Thế Tôn bảo chư đại chúng, ông hãy lóng nghe! Tôi vì ông nói danh hiệu chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ đặng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (*). Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn tiêu diệt các tội, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quỳ dài chấp tay mà nói như vầy:

TÁN

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử.

Ba đời trong thế mười phương

Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.

Tất cả lạy khắp không còn sót.

Nam mô Ðông Phương, A Sơ (Súc) Phật

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Linh Mục Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật

Nam mô Phóng Quang Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Ðại Sự Phật.

Nam mô Thật Kiến Phật.

Nam mô Kiên Vương Hoa Phật Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Mãn Phật.

Nam mô Oai Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam mô Hạt Huệ Phật.

Nam mô Xưng Thinh Phật.

Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Khởi Hành Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Ðại Sơn Vương Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Hương Tích Vương Phật.

Nam mô Hương Thủ Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Quang Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Qui mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Sắc Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Luân Thủ Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Qui mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Ðông Nam phương, Trị Ðịa Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Huệ Phật.

Nam mô Pháp Tư Phật.

Nam mô Thường Pháp Huệ Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Túy Phật.

Qui mạng phương Ðông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Nam phương, Na La Diên Phật.

Nam mô Long Vương Ðức Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Tự tại Phật.

Nam mô Nhân Vương Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Hương Hoa Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Qui mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Tây Bắc phương, Nguyệt Quang Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Diện Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tu Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Qui mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Ðông Bắc phương, Tịch Chư Căn Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ðại Tướng Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Qui mạng phương Ðông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Hạ phương, Thật Hành Phật.

Nam mô Tật Hành Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Như Thật Trụ Phật.

Nam mô Thành Công Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Ðắc Phật.

Nam mô Thiện An Lạc Phật.

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Qui mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêmcủa trăm phước tướng tốt tròn đầy (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy. Các lạy sau đều xem theo đây).

Trên đây một trăm vị Phật

Nam mô Thượng phương, Vô Lượng Thắng Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Văn Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tu Di Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Qui mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Thật Thinh Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Qui mạng vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, hiện đời an ổn,xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội vị lai: (về sau rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề)

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng:

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phật.

Nam mô Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sáu Mươi Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Sáu Mươi Hai Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tám Muôn Bốn Ngàn Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ba Trăm Tràng Lớn Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tràng Lớn Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Vua Phật. (Hoa sen Ðỏ).

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Năm Trăm Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảy Trăm Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ngàn Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bá Ức Vi Trần Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tam Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Ðà Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh A Nan Ðà Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Tịch Diệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ngũ Bá Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Ngũ Bá Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Nhật Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Thiên Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại vương Phật.

Nam mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bảo Tràng Phật.

Nam mô Bát Thiên Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Tinh Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bánh xe ngàn chấu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy)

Trên đây hai trăm vị Phật.

Nam mô Bát Thiên Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Bát Thiên Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thập Thiên Ca Diếp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ca Diếp Phật.

Nam mô Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhị Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Tinh Tú Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Vạn Bát Thiên Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phóng Quang Phật.

Nam mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tam Vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Lục Vạn Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả(1)Thắng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Nhị Ức Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Tam Ức Phất Sa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phất Sa Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Thập Bác Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Bá Ức Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Tứ Thập Ức na Do Tha Diệu Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ức Na Do Tha Bá Thiên Giác Hoa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Giác Hoa Phật.

Nam mô Lục Thập Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhất Thiết Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Thập Phật Quốc Ðộ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hiền Phật.

Nam mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Chư Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Tu Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thượng Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.

Nam mô Bá Bảo Phật.

Nam mô Nan Thắng Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Quang Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn ngườikhác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây ba trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thiện Tịnh Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Thượng Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam mô Kim Cang Công Ðức Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Thật Pháp Thượng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Xuất Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quan Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.

Nam mô Kim Cang Mâu Ni Phật.

Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô A Súc (Sơ) Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Bảo Quang Diêm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt QuangTrang Nghiêm Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Phát Giải Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.

Nam mô Tượng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Triệt Kim Cang Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.

Nam mô Tam Muội Dụ Phật.

Nam mô Niệm Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Quan Phật.

Nam mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.

Nam mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.

Nam mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Tích Ðại Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Ðại Trí Ý Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Ða La Trụ Phật.

Nam mô Trí Lai Phật.

Nam mô Năng Thánh Phật.

Nam mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Úy Nghĩa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ðạo Sư Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Diệu Tôn Âm Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Quang Quan Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Vân Phổ Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Di Lưu Thượng Vương Phật.

Nam mô Trí Huệ Lai Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc mãn Túc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tay chân mềm dịu hơn thân phần khác, tôi và chúng sanh nguyện đều thành tựu.(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần, 1 lạy)

Trên đây bốn trăm vị Phật

Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Phật.

Nam mô Phổ Hương Thượng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô A Sơ (Súc) Phật.

Nam mô Lô Chí Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Trụ Pháp Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Trì Pháp Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Pháp Phật.

Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật.

Nam mô An Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tịch Phật.

Nam mô Thiện Trí Lực Phật.

Nam mô Di Lặc Ðẳng Vô Lượng Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xa Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Quang Chiếu Vương Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Lạc Ý Phật.

Nam mô Ðại Ðạo Sư Phật.

Nam mô Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Từ Ðịa Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Cụ Túc Phật.

Nam mô Hóa Hiện Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Ma Hê Na Tự Tại Phật.

Nam mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam mô Thập Lục Tự Tại Phật.

Nam mô Tỳ Ðầu La Phật.

Nam mô Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Ly Chư Ưu Phật.

Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật.

Nam mô Tán Chư Tà Phật.

Nam mô Phá Dị Ý Phật.

Nam mô Trí Huệ Nhạc Phật.

Nam mô Bảo Nhạc Phật.

Nam mô Di Lưu Nhạc Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Thiện Tài Ðức Phật.

Nam mô Kiên Tài Phật.

Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Kiên Ta La Phật.

Nam mô Kiên Tịnh Tâm Phật.

Nam mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.

Nam mô Phá Tránh Phật.

Nam mô Thật Thể Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ni Thi Ðà Phật.

Nam mô Ba La Kiên Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Thắng Hải Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Pháp Hải Phật.

Nam mô Hư Không Tịch Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật.

Nam mô Hư Không Tâm Phật.

Nam mô Hư Không Ða La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 1 lạy)

Trên đây năm trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Công Ðức Lâm Phật.

Nam Mô Hư Không Thắng, Ly Trần Vô Cấu Trần, Bình Ðẳng Nhãn, Thanh Tịnh Công Ðức Tràng Quang Minh Hoa Ba Ðầu Ma, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Ðảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới,Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật, trong thế giới Phóng Quang, hiện tại nói pháp.

Trong thế giới Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, Phật đó thọ ký chẳng lâu đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, Hiện Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ma Ðầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu thập phương thế giới Tràng Vương Phật. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ Tát đó. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Ðà La Ni, tất cả các bệnh dữ chẳng đến thân người đó.

Nam mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác bảo Hoa Phật.

Nam mô Bất Ðoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.

Nam mô Công Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.

Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Không Cu Tô Ma Vương Phật.

Nam mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.

Nam mô Ðộng Sơn Nhạc Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.

Nam mô Pháp Hải Triều Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Xưng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.

Nam mô Vân Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Tát La Hoa Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Sinh Vương Phật.

Nam mô Vi Tế Hoa Phật.

Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Biên Di Lưu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Phát Hành Nan Thắng Phật.

Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.

Nam mô Vô Niệm Thị Hiện Phật.

Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.

Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Diệu Sắc Phật.

Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thất Phật.

Nam mô Lạc ý Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.

Nam mô Lạc Hành Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thế Gian (1) Khả Lạc Phật. [(1) Hoặc đọc Thế Nhàn - Chữ dưới cũng vậy)]

Nam mô Tùy Thế Gian (1) Ý Phật.

Nam mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Bảo Ái Phật.

Nam mô La Hầu La Phật.

Nam mô La Hầu La Thiên Phật.

Nam mô La Hầu La Tịnh Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Man Phật.

Nam mô Bảo Hình Phật.

Nam mô La Võng Thủ Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Ðại Ái Phật.

Nam mô Nhân Diện Phật.

Nam mô Thiện Kiết Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.(1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng gót chân khẳm đủ tròn tốt, tôi và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây sáu trăm vị Phật

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Tịnh Túc Phật.

Nam mô Ly Thai Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Công Hải Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Ma Ni Công Ðức Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam mô Xưng Thành Phật.

Nam mô Ðại Như Ý Luân Phật.

Nam mô Vô Úy Thượng Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Hỉ Oai Ðức Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Ðà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Tịch Duyệt Tuệ Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Vô Thượng Quang Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật.

Nam mô Thật Ðế Xưng Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Trí Ái Phật

Nam mô Ðắc Trí Phật.

Nam mô Trí Tràng Phật.

Nam mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cho đến tất cả chúng sinh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng danh chư Phật này. Lại nói như vầy:

Nam mô Ly Chư Vô Trí Phật.

Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Nam mô Kiên Cố Hạnh Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thinh Phật.

Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Quá Phật.

Nam mô Thành Tựu Quan Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tu Di Diện Phật.

Nam mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.

Nam mô Tá La Hoa Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Ðăng Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thâm Vương Phật.

Nam mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Tượng Vương Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thọ Ðề Vương Phật.

Nam mô Hỉ Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Lôi Vương Phật.

Nam mô Tá La Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Hoa Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Trụ Trì Ðình Liệu Pháp Phật.

Nam mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.

Nam mô Trụ Trì Ðịa Lục Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.

Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.

Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Thánh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Oai Ðức Phật.

Nam mô Ta La Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Bi Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðịa Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Nhật Oai Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Kim Sắc Hình Phật.

Nam mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.

Nam mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.

Nam mô Năng Dữ Lạc Phật.

Nam mô Năng Dữ Nhãn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân cao tốt với gót xứng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần 1 lạy)

Trên đây bảy trăm vị Phật

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Nan Thành Phật.

Nam mô Nan Lượng Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Ác Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thành Phật.

Nam mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhật Thành Tựu Phật.

Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thượng Diệu Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Chư Chướng Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Vô Cấu Tiên Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Quan Nhãn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Thiện Tích Phật.

Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ái Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thân Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Thiện Sinh Phật.

Nam mô Thiện Hoa Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Thắng Sơn Phật.

Nam mô Thượng Sơn Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thật Trung Phật.

Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Hiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Ðại Thiện Kiến Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiến Phật.

Nam mô Kiến Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.

Nam mô Thượng Diệu Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Tam Muội Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thông Phật.

Nam mô Hoa Thông Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thọ Ðề Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thông Phật.

Nam mô Thâm Vương Thông Phật.

Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Ða Ma La Diệp Chiên Ðàn Hương Thông Phật.

Nam mô Thường Quan Phật.

Nam mô Thường Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Thường Bất Khinh Phật.

Nam mô Thường Ưu Phật.

Nam mô Thường Hỉ Phật.

Nam mô Thường Tiếu Hoan Hỉ Căn Phật.

Nam mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.

Nam mô Thường Cử Thủ Phật.

Nam mô Thường Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Thường Tu Hành Phật.

Nam mô Thường Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Phật.

Nam mô A Thúc Ca Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Hoa Khai Phật.

Nam mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy..... (1 lạy)

Pháp thân chư phật, tướng bắp tay nai chúa Y Ni Diên nhọn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây tám trăm vị Phật

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.

Nam mô Nhật Luân Phật.

Nam mô Ám Mãn Túc Phật.

Nam mô Tướng Thân Thân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam mô Ðắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam mô Chí Ðại Phật.

Nam mô Chí Ðại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.

Nam mô Ðại Cảnh Giới Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Ðại Dược Vương Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Sinh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam mô Thắng Tác Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Quang Tác Phật.

Nam mô Hỏa Tác Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.

Nam mô Ðăng Tác Phật.

Nam mô Hiền Tác Phật.

Nam mô Giác Tác Phật.

Nam mô Hoa Tác Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ưu Ba La Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Khoái Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Thiên Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hương Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Như Lai Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Căn Tạng Phật.

Nam mô Như Ý Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Ðắc Tạng Phật.

Nam mô Thế La Tạng Phật.

Nam mô Sơn Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Tạng Phật.

Nam mô Hương Tạng Phật.

Nam mô Ma Ni Tạng Phật.

Nam mô Hiền Tạng Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Chiếu Tạng Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Ly Thế Gian Tràng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thật Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang Phật.

Ðen nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như mũi voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây là chín trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Ða Oai Ðức Vương Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Tạng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.

Nam mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.

Nam mô Vân Quang Minh Phật.

Nam mô Ban Ðầu Kỳ Bà Dà Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Lực Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Quang Mnh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.

Nam mô Thinh Mãn Pháp Giới Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Phổ Biến Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thinh Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Thinh Thinh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.

Nam mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Lô Xá Na Nguyệt Phật.

Nam mô Giải Thoát Nguyệt Phật.

Nam mô Xưng Nguyệt Phật.

Nam mô Công Ðức Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Tuệ Phật.

Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam mô Thâm Tuệ Phật.

Nam mô Giới Tuệ Phật.

Nam mô Nan Thắng Tuệ Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Công Ðức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ly Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương KiếpPhật.

Nam mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.

Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Ái Thượng Phật.

Nam mô Ðộ Thượng Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Kim Cang Thượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Thượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thắng Bảo Thượng Phật.

Nam mô Tá Lợi La Thượng Phật.

Nam mô Thiên Thượng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Hương Thượng Phật.

Nam mô Phóng Hương Phật.

Nam mô Lạc Hương Phật.

Nam mô Hương Phấn Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát .(3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn vị Phật

Nam mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Ðại Hương Tượng Phật.

Nam mô Ða La Bạt Hương Phật.

Nam mô Giới Hương Phật.

Nam mô Vô Biên Hương Phật.

Nam mô Phổ Biến Hương Phật.

Nam mô Huân Hương Phật.

Nam mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thủ Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Nhãn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Khởi Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Thân Thắng Phật.

Nam mô Kinh Bố Thắng Phật.

Nam mô Man Thắng Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Vân Phật.

Nam mô Bảo Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Vân Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thánh Hộ Phật.

Nam mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam mô Phổ Biến Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam mô Thượng Hỉ Phật.

Nam mô Thật Hỉ Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.

Nam mô Long Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Hỉ Phật.

Nam mô Thật Trí Phật.

Nam mô Hỉ Khứ Phật.

Nam mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam mô Ðại Thế Phật.

Nam mô Cam Lộ Thế Phật.

Nam mô Kim Cang Xử Thế Phật.

Nam mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.

Nam mô Khai Ngộ Bồ Ðề Trí Quang Phật.

Nam mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.

Nam mô Tam Muội Xứ Thế Phật.

Nam mô Ðịnh Xứ Thế Phật.

Nam mô Bất Ðộng Xứ Thế Phật.

Nam mô Cao Khứ Phật.

Nam mô Tịch Diệt khứ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Hải Tuệ Phật.

Nam mô Trụ Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Diệt Chư Ác Huệ Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Tu Hành Huệ Phật.

Nam mô Mật Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Tuệ Phật.

Nam mô Phổ Tuệ Phật.

Nam mô Vô Biên Tuệ Phật.

Nam mô Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Thế Tuệ Phật.

Nam mô Thượng Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Tuệ Phật.

Nam mô Khoái Tuệ Phật.

Nam mô Vô Quan Tuệ Phật.

Nam mô Xưng Tuệ Phật.

Nam mô Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Mãn Tuệ Phật.

Nam mô Kim Cang Tuệ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Giác Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Tuệ Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Hổ Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tích Phật.

Nam mô Bát Nhã Tích Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Tích Phật.

Nam mô Hương Tích Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Thiên Kế Phật.

Nam mô Long Kế Phật.

Nam mô Công Ðức Kế Phật.

Nam mô Ðại Kế Phật.

Nam mô Di Lưu Tụ Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Ðại Viêm Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.

Nam mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức) bằng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn một trăm vị Phật

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NHẤT

HẾT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một bài thật giá trị , cám ơn bạn về bài viết hữu ích !

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUYỂN THỨ HAI

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Khắp hiện trước tất cả Như lai

Một thân lại hiện bụi cõi thân.

Mỗi mỗi khắp lại bụi cõi Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Bảo Thiên Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Bảo Kiên Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Bảo Niệm Phật.

Nam mô Bảo Lực Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Phóng Chiếu Phật.

Nam mô Ðiệt Cộng Hoa Phật.

Nam mô Diệu Thuyết Phật.

Nam mô Nguyệt Thuyết Phật.

Nam mô Kim Cang Thuyết Phật.

Nam mô Bảo Thuyết Phật.

Nam mô Bảo Trượng Phật.

Nam mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Trượng Phật.

Nam mô Vô Biên Trượng Phật.

Nam mô Pháp Trượng Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Quân Bảo Cái Phật.

Nam mô Ma Ni Cái Phật.

Nam mô Kim Cái Phật.

Nam mô Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.

Nam mô Tăng Thượng Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Trí Thí Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phước Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Biên Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vân Thinh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thế Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Kiến Phật.

Nam mô Kim Sơn Phật.

Nam mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam mô Bất Tán Phật.

Nam mô Tán Hoa Phật.

Nam mô Bất Tán Hoa Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật.

Nam mô Quan Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.

Nam mô Vô Tỷ Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Ðức Phật.

Nam mô Kiên Ðức Phật.

Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Ðức Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Ðức Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thiên Phật.

Nam mô Cúng Dường Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Xuất Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Vân Thắng Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trên lông mình sinh màu xanh mềm dịu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu… (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát(3 lần 1 lạy sau y đây)

Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô An Ổn Thinh Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Nhật Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thinh Phật.

Nam mô Phước Ðức Thinh Phật.

Nam mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam mô Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Tuệ Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật.

Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Trụ Trì Pháp Phật.

Nam mô Lạc Pháp Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Hộ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật.

Nam mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Quán Thế Tự tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam mô Ý Trụ Trì Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật.

Nam mô Khí Trụ Trì Phật.

Nam mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Chuyển Phát Khởi Phật.

Nam mô Nhất Thiết Quan Hình Thị Phật.

Nam mô Phát Nhất Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật.

Nam mô Phát Thành Tựu Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Hỉ Phật.

Nam mô Thiện Xứ Phật.

Nam mô Phổ Thiền Phật.

Nam mô Cam Lộ Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam mô Phật Nhãn Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Tật Trí Dũng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thật Hành Phật.

Nam mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam mô Hải Mãn Phật.

Nam mô Năng Ðộ Bỉ Ngạn Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Phật.

Nam mô Thiện Dạ Ma Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Thiện Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Sắc Phật.

Nam mô Thiện Thức Phật.

Nam mô Thiện Tâm Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam mô Vô Lượng Phật.

Nam mô Tốc Dữ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tâm Phật.

Nam mô Ứng Xưng Phật.

Nam mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Thượng Vương Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.

Nam mô Bất Tận Phật.

Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam mô Danh Vô Úy Phật.

Nam mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Trụ Trì Phật.

Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.

Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật.

Nam mô Danh Ðại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật.

Nam mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.

Nam mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.

Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.

Nam mô Danh Ðắc Phật Pháp Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân Ðà Lợi Phật.

Nam mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô PhiềnNão Khởi Công Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng long tóc xụ hướng lên xoáy phía hữu uốncuốn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu...( 1lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lạy)

Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật

Nam mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Dà La Hương Phật.

Nam mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.

Nam mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật.

Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu có ai đặng nghe danh chư Phật này, mãi lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người không mắt tụng ắt đặng mắt.

Nam mô Thập Thiên Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Tam Thập Thất Thiên Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhị Ức Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam mô Tứ Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Diện Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diện Phật.

Nam mô Vạn Thiên Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam mô Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Ðồng Danh Xa Ma Tha Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Kiếp tên Thiện Nhãn, trong kiếp đó có bảy mươi hai na do tha Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Kiến, trong kiếp đó có bảy mươi hai ức Như Lai thành Phật, con đều qui mạng các Như Lai đó.

Kiếp tên Tịnh Tán Thán, trong kiếp đó có một muôn tám ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Hạnh, trong kiếp đó có ba muôn hai ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn NhưLai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Nam mô Chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới chẳng xả mạng nói pháp, gọi là Phật A Di Ðà trong thế giới An Lạc, làm thượng thủ.

Nam mô A Sơ Như Lai trong thế giới Diệu Lạc làm thượng thủ.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Như Lai trong thế giới Ca Sa Tràng làm thượng thủ.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Ba Ðầu Ma Hoa Thân Như Lai trong thế giới Bất Thối Luân Hẩu làm thượng thủ.

Nam mô Pháp Tràng Như Lai trong thế giới Vô Cấu làm thượng thủ.

Nam mô Sư Tử Như Lai trong thế giới Thiện Ðăng làm thượng thủ.

Nam mô Lô Xá Na Tạng Như Lai trong thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ.

Nam mô Công Ðức Hoa Thân Như Lai trong thế giới Nan Quá làm thượng thủ.

Nam mô Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật trong thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ.

Nam mô Nguyệt Trí Tuệ Phật trong thế giới Kính Luân Quang Minh làmthượng thủ.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai trong thế giới Hoa Thắng làm thượngthủ.

Nam mô Hiền Thắng Như Lai trong thế giới Ba Ðầu Ma Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Phổ Hiền Như Lai trong thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Vương Như Lai trong thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai trong thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Kính Tượng Như Lai trong thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế giới Ta Bà làm thượng thủ.

Nam mô Thiện Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tác Ðại Quang Phật làm thượng thủ.

Nam mô Vô Úy Quan Phật làm thượng thủ.

Như thế cả thảy chư Phật thượng thủ, con đem thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khắp đầy mười phương một lúc lễ bái khen ngợi cúngdường. (1 lạy)

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng khá lường, cảnh giới chẳng khá nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng..v...v.. của chư Như Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường (1 lạy)

Tăng Bồ Tát bất thối, Tăng Thinh Văn bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ chân khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Nam mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Ðắc Thần Thông Tư Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thiền Na Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Ðà La Ni Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Cao Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ða Bảo Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Vương Phật.

Nam mô Tam Muội Thủ Thượng Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.

Nam mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Tàm Quí Kim Sắc Thượng Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Lưu Ly Kim Sơn Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.

Nam mô Khởi Vô Biên Công Ðức Vô Cấu Thắng Phật.

Nam mô Khởi Ða La Vương Thắng Phật.

Nam mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.

Nam mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.

Nam mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng màu vàng sáng rất nhiệm mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật

Nam mô Bảo Tập Thắng Phật.

Nam mô Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Bất Không Thắng Phật.

Nam mô Văn Thắng Phật.

Nam mô Hải Thắng Phật.

Nam mô Trụ Trì Thắng Phật.

Nam mô Thiện Hành Thắng Phật.

Nam mô Long Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Thắng Hiền Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Thắng Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tràng Thắng Phật.

Nam mô Thắng Tràng Thắng Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Trượng Phật.

Nam mô Thiện Bảo Trượng Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam mô Hỏa Thắng Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Chúng Thắng Phật.

Nam mô thế giới Thanh Tịnh Quang, có Phật hiệu Tích Thanh Tịnh TăngTrưởng Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô thế giới Phổ Quang, Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai Phật.

Nam mô Danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Phổ Cái. NhưLai ấy thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang.

Nam mô Danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai, thế giới Nhất Bảo Kế.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Nam mô Danh Vô Lượng Thinh Như Lai, thế giới Tướng Oai Ðức Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Tập Như Lai, thế giới Danh Xung. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Hư Không Tịch Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Nguyệt Quang.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Ðịa Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng.

Nam mô Danh Phóng Quang Minh Như Lai, thế giới Nguyệt Khởi Quang.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân.

Nam mô Danh Ly Ca Sa Như Lai, thế giới Ca Sa Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam mô Danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Lượng Tinh Tấn.

Nam mô Danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang Minh.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Như Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Thắng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai, thế giới Phổ Quang. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Thắng.

Nam mô Danh Chiên Ðàn Ốc Như Lai, thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức Tràng.

Nam mô Danh Hiệp Tụ Như Lai, thế giới Hiền Tuệ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Trí.

Nam mô Danh La Võng Quang Minh Như Lai, thế giới Bảo Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức.

Nam mô Danh Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai, thế giới An Lạc. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng Công Ðức.

Nam mô Danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai, thế giới Xưng.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðệ Nhất Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai, thế giới Hiền Tý. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Quang Minh.

Nam mô Danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai, Thế giới Vô Úy. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Úy.

Nam mô Danh Di Lưu Ma Như Lai, thế giới Di Lưu Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hiệp Tụ.

Nam mô Danh Vô Úy Vương Như Lai, thế giới Viễn Ly Nhất Thiết ƯuNão Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ða Thinh.

Nam mô Danh Tác Pháp Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Tác.

Nam mô Danh Bá Nhất Thập Quang Minh Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Quang Minh.

Nam mô Danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai, thế giới Cọng Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Phổ Quang Minh.

Nam mô Danh Trí Quang Minh Như Lai, thế giới Ða Dà La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Nhãn.

Nam mô Danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Laiđó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát DanhVô Lượng Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai, thế giới Quang MinhThủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Thượng ThủHiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Tịnh Thinh.

Nam mô Danh La Võng Quang Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng.

Nam mô Danh Bảo Trí Tuệ Như Lai, thế giới Hiền Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh TríHương.

Nam mô Danh Vô Lượng Thắng Như Lai, thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðàm Vô Kiệt.

Nam mô Danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Thanh Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Ưu Bát La Thắng Như Lai, thế giới Giác Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng.

Nam mô Danh Trí Trụ Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mãn Túc.

Nam mô Danh Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thế giới Trí Lực. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mâu Ni.

Nam mô Danh Trí Xưng Như Lai, thế giới Thập Phương Xưng.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Biên Tinh Tấn.

Nam mô Danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai, thế giới Hỉ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Kiên.

Nam mô Danh Bảo Ta La Như Lai, thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Hương.

Nam mô Danh Ðại Thắng Như Lai, thế giới Ta Bà. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Thắng Thiên Vương.

Nam mô Danh Bảo Luân Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Tú Man.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai, thế giới Quá Nhất Thiết Ưu Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Thuyết.

Nam mô Danh Công Ðức Thành Tựu Như Lai, thế giới Viễn Ly Ưu Não.Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Xưng Vương Như Lai, thế giới Tịch Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dõng Ðức.

Nam mô Danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai, thế giới Bất Không Kiến. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Tạng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Vô Lượng Hống Thinh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Nguyệt Luân Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Xưng.

Nam mô Danh Bảo Thượng Thắng Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đóthọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Ðạo Sư.

Nam mô Thiện Minh Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Lạc Hạnh.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai Thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh ÐạiPháp.

Nam mô Danh Tu Di Ðảnh Thượng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Lực.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu ÐaLa Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Ðức.

Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai thế giới Ðà La Ni Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðà La Ni Tự Tại Vương.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai thế giới Kim Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam mô Danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như Lai thế giới Trí Khởi. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Tú Vương.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai thế giới Thường Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Ðại Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai thế giới Nhiên Ðăng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Công Ðức Vương Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai thế giới Nhiên Ðăng Tác. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choBồ Tát Danh Vô Chướng Ngại. (-)

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Na La Diên.

Nam mô Danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai thế giới Thập Phương Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai thế giới Kim Cang Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hỏa.

Nam mô Danh Bảo Hình Như Lai thế giới Chiên Ðàn Khốt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Quan Thế Âm.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai thế giới Dược Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam mô Danh Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai thế giới Dược Vương Thắng Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam mô Danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai, thế giới Phổ Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A NậuÐa La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phật Hoa Thủ.

Nam mô Danh Cái Man Như Lai thế giới Phổ Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hạnh.

Nam mô Danh Nhật Luân Oai Ðức Vương Như Lai thế giới ThượngQuang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu TamBồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Chúng Sinh Quang Minh Như Lai thế giới Thiện Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Diện.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu.... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Danh Vô Úy Như Lai thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Kinh Bố.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Quang Minh Như Lai thế giới Ba ÐầuMa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choBồ Tát Danh Trí Tượng.

Nam mô Trí Ưu Bát Thắng Như Lai thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam mô Danh Bảo Tác Như Lai thế giớ Bảo Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Pháp Tác.

Nam mô Danh Vô Lượng Nguyện Như Lai thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tán Hoa.

Nam mô Danh Bảo Tụ Như Lai thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Ta La Tự Tại Vương Như Lai thế giới Hương Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Quang Minh Như Lai thế giới Hoa Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Nhật Ðức.

Nam mô Danh Bảo Sơn Như Lai thế giới Phổ Sơn. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hỏa Ðức.

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Ưu Cái Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thượng Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai thế giới Vô Ưu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Phát Quan.

Nam mô Danh Thiện Thượng Thủ Như Lai thế giới Nhất Thiết Công ÐứcTrụ Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Chí.

Nam mô Danh Tu Di Quang Minh Như Lai thế giới Bảo Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai thế giới Nhất Thiết Công Ðức Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Cao Diệu Khứ Như Lai thế giới Trang Nghiêm Bồ Ðề. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tư Ích Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như lai thế giới Vô Cấu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðắc Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Phấn Tấn Như Lai thế giới Vân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tự tại Quan.

Nam mô Danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai thếgiới Hoa Võng Phú. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam MiệuTam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Lạc Tinh Tú Khởi Như Lai thế giới Tinh Tú Hành. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu.

Nam mô Danh Thắng Chúng Như Lai thế giới Bảo Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Thắng.

Nam mô Danh Vô Lượng Hoa Như Lai thế giới Vô Lượng Chí. Như Lai đóthọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Hương Tượng Bồ Tát

Nam mô Danh Bảo thắng Như Lai thế giới Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Viễn Ly Chư Hữu Bồ Tát.

Nam mô Danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai thế giới Chủng ChủngTràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ Tát.

Nam mô Danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai thế giới Khả Lạc. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choDanh Bất Thối Chuyển Luân Bồ Tát.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai thế giới Vô Úy. Như Laiđó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh TríXưng Bồ Tát.

Nam mô Thế Giới Tự Tại Ca Lăng Dà Phật.

Nam mô Thế Giới An Lạc Nhật Luân Ðăng Minh Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Úy Bảo Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Trí Thành Tựu, Trí Khởi Phật.

Nam mô Thế Giới Thuần Lạc Công Ðức Vương Trụ Phật.

Nam mô Thế Giới Cái Hành Hoa Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Thế Giới Kim Cang Luân, Vô Úy Phật.

Nam mô Thế Giới Phát Khởi, Trí Tích Phật.

Nam mô Thế Giới Thiện Thanh Tịnh, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Quang Minh, Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Cao Tràng Nhân Tuệ Phật.

Nam mô Thế Giới Ðức Na La Diên Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Cấu, Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Thế Giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng, An Ổn Phật.

Nam mô Thế Giới Hiền Thượng, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam mô Thế Giới Nhất Thiết An Lạc, Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Lượng Công Ðức Cụ Túc Thiện Tư Duy Phát Phật.

Nam mô Thế Giới Bình Ðẳng, Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Úy, Ưu Ba La Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Thập Phương Quang Minh Thắng Lực Vương Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thế Giới Thường Quang Minh, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Hàng Phục Nam, Nữ Phật.

Nam mô Thế Giới Trầm Thủy Hương, Thượng Thắng Hương Phật.

Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam mô Thế Giới Hương Cái, Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn Hương, Bảo Thượng Vương Phật.

Nam mô Thế Giới Hương, Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Hỉ, Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh tín Phật.

Nam mô Thế Giới Bất Khả Lượng, Vô Biên Thinh Phật.

Nam mô Thế Giới Phật Hoa Trang Nghiêm, Trí Công Ðức Thắng Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thế Giới Hoa, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Thế Giới Nguyệt, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam mô Thế Giới Kiên An Trụ Ca Diếp Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Ba Ðầu Ma, Quan Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật.

Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn, Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thế Giới Thật, Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Thế Giới Hữu Nguyệt, Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Chướng Ngại Danh Xưng Phật.

Nam mô Thế Giới An Lạc, Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết

Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Quang Vương.

Nam mô Nguyệt Phật, Thế Giới Phổ Úy.

Nam mô Công Ðức Vi Diệu Phật, Thế Giới Chủng Chủng Thành Tựu.

Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật, Thế Giới Thế Giới Trầm Thủy Hương.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật, Thế Giới Chủng Chủng Hoa.

Nam mô Vô Lượng Tràng Phật, Thế Giới Quảng.

Nam mô La Võng Quang Minh Phật, Thế Giới La Võng.

Nam mô Tịnh Thinh Phật, Thế Giới Vô Kinh Bố.

Nam mô Hiện Bảo Thắng Phật, Thế Giới Khả Lạc.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật, Thế Giới Ly Quan.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Phật, Thế GiớiThường Xưng.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Kính.

Nam mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Chiếu.

Nam mô Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật, Thế Giới Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu.

Nam mô Trí Khởi Quang Phật, Thế Giới Vô Cấu.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật, Thế Giới Vô Bố Ưu Bát La.

Nam mô Thập Phương Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Bố.

Nam mô Hoa Thành Tựu Thắng Phật, Thế Giới Hoa Bố.

Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật, Thế Giới Thiên.

Nam mô Trí Quang Minh Phật, Thế Giới Quang Minh.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tu Trí Phật, Thế Giới An Lạc Ðiều.

Nam mô Viễn Ly Thai Phật, Thế Giới An Lạc.

Nam mô Minh Vương Phật, Thế Giới Vô Nhiễm.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật, Thế Giới Vân.

Nam mô Vô Biên Trí Xưng Phật, Thế Giới Phổ Sắc.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật, Thế Giới Kiên Cố.

Nam mô Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật, Thế Giới Vô Tỷ Công Ðức.

Nam mô Thiện Trụ Lực Vương Phật, Thế Giới Bảo.

Nam mô Siêu Nguyệt Quang Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.

Nam mô Thượng Thủ Phật, Thế Giới Long Vương.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thiện Cao Tụ Phật, Thế Giới Thiện Trụ.

Nam mô Tác Xưng Phật, Thế Giới Vô Bố Úy.

Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật, Thế Giới Ái Hương.

Nam mô Xưng Thân Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng da thứa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

SVCZ YouTube Player

Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Xưng Kiên Cố Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế LựcThiện Trụ.

Nam mô Viễn Ly Chư Ưu Phật, Thế Giới Vô Ưu Tuệ.

Nam mô Khởi Ba Ðầu Ma Công Ðức Vương Phật, Thế Giới Xứng.

Nam mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật, Thế Giới Hoa Cu Tô Ma Trụ.

Nam mô Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xứng

Nam mô Danh Xưng Nhãn Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phóng Diệm Phật, Thế Giới Diệm Tuệ.

Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật, Thế Giới Hống.

Nam mô Tự Tại Di Lưu Phật, Thế Giới Quang Minh.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật, Thế Giới Bảo Quang Minh.

Nam mô Diệm Xí Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.

Nam mô Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật, Thế Giới Hữu.

Nam mô Phóng Quang Minh Luân Phật, Thế Giới Vô Úy.

Nam mô Chúng Tịch Thắng Phật, Thế Giới Thường Huyền.

Nam mô Vô Tận Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Vương.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật, Thế Giới Phổ Hống.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phổ Thắng Phật, Thế Giới Vô Úy.

Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xưng.

Nam mô Sơn Vương Phật, Thế Giới Ðịa.

Nam mô Ba Ðầu Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật, Thế Giới Ðịa Công Ðức.

Nam mô Thiện Trụ Phật, Thế Giới Nhiên Ðăng Luân.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật, Thế Giới Phổ Trang Nghiêm.

Nam mô Tác Nhất Thiết Công Ðức Phật, Thế Giới Ỷ.

Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.

Nam mô Bảo Công Ðức Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.

Nam mô Trí Thượng Thắng Phật, Thế Giới Tinh Tú Hành.

Nam mô Trí Khởi Quang Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật, Thế Giới Cái Hành Trang Nghiêm.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Vương Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma.

Nam mô Tự Tại Phật, Thế Giới Pháp Cảnh.

Nam mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô A Di Ðà Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Sơn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Úy Tác Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Cự Trụ Trì Phật.

Nam mô Bảo Thượng Thắng Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thượng Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Vô Trần Ly Trần Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Xá (Hàm) Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Cái Phật.

Nam mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Lượng Chúng Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thủ Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam mô Tất Cánh Ðắc Vô Biên Công Ðức Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.

Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Ưu Bát La Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Ðại Bảo Di Lưu Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Công Ðức Nhất Vị Phật.

Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Vương Phật.

Nam mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi La Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Thượng Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bảy chỗ bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Long Phật.

Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Nam mô Hương Tràng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thập Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Võng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam mô Hương Tượng Vương Phật.

Nam mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.

Nam mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Bất Không Thuyết Phật.

Nam mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.

Nam mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tu Hành Tràng Phật.

Nam mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Ðại Tướng Quân Phật.

Nam mô Thượng Thắng Cao Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam mô Bất Khả Y Phật.

Nam mô Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam mô Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.

Nam mô Diệu Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.

Nam mô Trí Thượng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Phương Tác Phật.

Nam mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.

Nam mô Tối Thượng Thủ Phật.

Nam mô Trí Hộ Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.

Nam mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Thù Diệu Thân Phật.

Nam mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.

Nam mô Phật Ba Ðầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Quan Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật.

Nam mô Ðông Phương, Thuyết Kiên Như Phật.

Nam mô Hóa Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Hải Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Úy Khứ Phật.

Nam mô Hương Phong Phật.

Nam mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.

Nam mô Hương Thắng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thắng Tu Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Kim Cang Thành Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ HAI

HẾT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn

Mong bạn tiếp tục.

Thiên Sứ - Minh Tính

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUYỂN THỨ BA

Ðại từ đại bi thương chúng sanh

Ðại hỉ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm

Chúng con hết lòng qui mạng lễ.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Vô Biên Thắng Phật.

Nam mô Bất không Thuyết Danh Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thường ÐẮc Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Vô Biên Ý Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Phương Tác Phật.

Nam mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Cự Nhiên Ðăng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Hỏa Tràng Phật.

Nam mô Trí Tích Phật.

Nam mô Hiền Vô Cấu Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Kiến Trí Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Tràng Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Công Ðức Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Quang Minh Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hải Tu Di Phật.

Nam mô Diệu Kiến Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Thắng Danh Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Hoa Phật.

Nam mô Vô lượng Chiếu Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nam mô Cái Hành Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Thiện Thinh Tú Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Ðại Vân Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Vương Phật.

Nam mô Thiện Ðắc Bình Ðẳng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Hoa Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Ðảnh Thắng Vương Phật.

Nam mô Bắc Phương, Bất Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bất Không Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Không Cảnh Giới Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Ta La Vương Phật.

Nam mô Phổ Cái Vương Phật.

Nam mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân trên như sư tử chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Phật.

Nam mô Phật Hoa Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Trụ Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam mô Bất Không Thắng Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Quan Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.

Nam mô Hư Không Tịch Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thành tựu Phật.

Nam mô Hạ phương Ðại Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Hữu Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thiện Sinh Phật.

Nam mô Sư Tư Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Sư Tử Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Giáp Phật.

Nam mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Bất Không Túc Bộ Phật.

Nam mô Hư Không Tượng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Hương Tích Phật.

Nam mô Bảo Chúng Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.

Nam mô Kiên Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bất Không Quá Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.

Nam mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.

Nam mô Thượng Phương, Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam mô Ðoạn Nghi Phật.

Nam mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Di Lưu Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Cái Phật.

Nam mô Hương Cái Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Tu Di Tụ Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Tịnh Công Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Thành Tựu Tích Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam mô Tối Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Nhân Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật.

Nam mô Ðông Nam, Quang Nhất Thiết Phật Hình Kính Như Lai dùnglàm thượng thủ.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Không Quá Phật.

Nam mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.

Nam mô La Võng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.

Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Hoa Tích Phật.

Nam mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân ngay thẳng, con nay và chúng sinh nguyệnđều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn vị Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam mô Chuyển Thai Phật.

Nam mô Chuyển Chư Nạn Phật.

Nam mô Bất Hành Niệm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Hư Không Phật.

Nam mô Hữu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Phương Tây Nam, Thành Tựu Nghĩa Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.

Nam mô Thành Tựu Viêm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam mô Thiện Viêm Phật.

Nam mô Thường Phát Hành Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Vô Tướng Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam mô Phổ Tu Hành Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Phổ Sơn Phật.

Nam mô Vô Biên Hình tượng Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô La Võng Quang Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Vương Quang Minh Bộ Phật.

Nam mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam mô Vô Biên Hống Thinh Phật.

Nam mô Lạc Tích Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam mô Bất Nhị Luân Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Cao Minh Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.

Nam mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương, Phổ Hương Quang Minh Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Hương Thân Phật.

Nam mô Hương Luân Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Diệu Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Khoái Thắng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.

Nam mô Hoa Cái Hành Phật.

Nam mô Hoa Trương Phật.

Nam mô Kim Hoa Phật.

Nam mô Cao Vương Phật.

Nam mô Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.

Nam mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.

Nam mô Bảo La Võng Tượng Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Phổ Nhất Cái Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam mô Hương Phong Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam mô Bất Không Hành Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Thượng Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Ðế Tướng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Quốc Ðộ Nhất Thiết Chúng Sinh, Bất Ðoạn NhạoThuyết Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng vai tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô A Lầu Na Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.

Nam mô Phương Ðông Bắc, Ðoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Ly Ưu Phật.

Nam mô Lạc Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thắng Di Lưu Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Hống Nhãn Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Cao Sơn Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Nguyệt Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Hống Diệu Thinh Phật.

Nam mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Xưng Thân Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam mô An Ổn Vương Phật.

Nam mô Ðại Tích Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Tăng Thượng Vân Thinh Ðăng Phật.

Nam mô Cao Tích Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Tích Tụ Phật.

Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Ưu Bát La Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Phạm Quang Phật.

Nam mô Hạnh Tịnh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Nhựt Thiên Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Vô Cấu Minh Phật.

Nam mô Thế Gian Thiên Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Cung Kỉnh Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Hương Hoa Thắng Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam mô Biến Chiếu Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Ma Ni Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thượng Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.

Nam mô Thủy Tụ Nhựt Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.

Nam mô Hoa Hương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Hương Hí Phật.

Nam mô Câu Lân Trí Viêm Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Hương Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Vô Trước Trí Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Qui mạnh như vậy cả thảy vô lượng ức Tỳ Bà La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bốn mươi răng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Nhơn Vương Phật.

Nam mô Lực Thắng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Phổ Mãn Hoa Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Hỏa Hành Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quan Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Ðẳng Hỉ Xưng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân mười ngày lễ bái đọc tụng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật.

Nam mô Quá Chủng Chủng Ðịch Ðối Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự tại Vương Phật.

Nam mô Trí Cự Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Ngân Tràng Phật.

Nam mô Tràng Nhựt Vương Phật.

Nam mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.

Nam mô Kim Cang Túc Bộ Phật.

Nam mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tăng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.

Nam mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam Miệu Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Kim Thánh Phật.

Nam mô Tu Di Tụ Phật.

Nam mô Nhơn Vương Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Nhiên Cự Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Thánh Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thiện Tinh Tú Phật.

Nam mô Ðại Chúa Phật.

Nam mô Ðại Tý Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Diệm Phật.

Nam mô Thiện Minh Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Nhứt Sa Phật.

Nam mô Ðại Minh Phật.

Nam mô Trụ Trì Mang Phật.(*)

Nam mô Công Ðức Minh Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Diệu Ca Phật.

Nam mô Dược Thượng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Ðảnh Kiên Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Kiên Cố Ý Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Ðại Cao Sơn Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Thượng Ðức Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Nhãn Lực Tiên Phật.

Nam mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhựt Tịnh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Kiên Bộ Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng răng trắng sạch bằng khích gốc sâu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam mô Lực Hộ Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Ðức Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Thắng Pháp Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Vương Thượng Thủ Phật.

Nam mô Ái Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thiện Quan Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Thức Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Ma Ni Bảo Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Tích Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Kiên Ý Phật.

Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Hành Phật.

Nam mô Thiện Kiết Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Cúng Dường Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Bảo tác Phật.

Nam mô Hoa Thiên Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Xưng Tuệ Phật.

Nam mô Ý Xưng Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Thập Lực Vương Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Giới Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Thượng Tu Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Ðại Giác Phật.

Nam mô Vô Thượng Phật.

Nam mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Ma Hương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Tỳ La Bà Vương Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Thị Hiện Hữu Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Kim Sơn Phật.

Nam mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Nguyện Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.

Nam mô Ly Úy Phật.

Nam mô Ứng Thiên Phật.

Nam mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ða Thế Gian Phật.

Nam mô Diệu Hương Phật.

Nam mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô Vô Tỷ Phật.

Nam mô Tự Nhiên Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Ly Chư Quá Phật.

Nam mô Trụ Trì Cam Lồ Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Nhựt Diện Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ma Ni Quang Phật.

Nam mô Sơn Tích Phật.

Nam mô Cao Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Thâm Tâm Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Kiếp Bá Phật.

Nam mô Phổ Thị Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trí Phật.

Nam mô Phân Minh Phật.

Nam mô Thắng Kiến Phật.

Nam mô Bất Khởi Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nhơn Tín Phật.

Nam mô Long Vương Phật.

Nam mô Hoa Sơn Phật.

Nam mô Long Hỉ Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Thiên Lực Phật.

Nam mô Công Ðức Mang Phật.

Nam mô Long Công Ðức Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Hành Trí Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Tuệ Chiếu Phật.

Nam mô Thiệt Ngữ Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Bảo Thượng Sắc Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Bất Không Bộ Phật.

Nam mô Giác Hoa Tràng Phật.

Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hiện Ác Phật.

Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam mô Bảo thiên Phật.

Nam mô Trụ Nghĩa Trí Phật.

Nam mô Mãn Túc Trí Phật.

Nam mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Phạm Thiên Phật.

Nam mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Sai Biệt Kiến Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Cụ Túc Kiến Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam mô Nguyệt Diệp Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Quảng Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Thân Phật.

Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Nguyệt Cao Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Úy Phật.

Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Diệm Phật.

Nam mô Quảng Trí Phật.

Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật.

Nam mô Thiên Quang Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Hỉ Thắng Phật.

Nam mô Bất Phú Tàng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Ðại Ý Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thế Gian Quang Minh Phật.

Nam mô Ða Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật.

Nam mô Thiện Xưng Phật.

Nam mô Nghĩa Tuệ Phật.

Nam mô Ly Trần Phật.

Nam mô Xưng Ðức Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Ðức Phật.

Nam mô Nhân Ðức Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Ðại Ðức Phật.

Nam mô Tịch Tuệ Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thượng Kiên Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Lôi Vương Phật.

Nam mô Ðiển Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Hộ Trí Phật.

Nam mô Nhựt Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Ứng Xưng Phật.

Nam mô Trí Bộ Phật.

Nam mô Ly Mạn Phật.

Nam mô Căn Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Cao Xưng Phật.

Nam mô Thị Hữu Phật.

Nam mô Nguyệt Phật.

Nam mô Ða Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Lạc Tư duy Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Phật.

Nam mô Ứng Cúng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Tướng Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xưng Phật.

Nam mô Ma Ni Kim Cang Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Ma Ni Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Cao Sơn Xưng Phật.

Nam mô Bá Quang Minh Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Long Bộ Phật.

Nam mô Ý Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Nam mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Viễn Ly Úy Phật.

Nam mô Bao Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Xưng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ái Thiên Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Thiện Diêm Phật.

Nam mô Bảo Ái Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Sư Tử Hoa Phật.

Nam mô Cao Tu Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tuệ Phật.

Nam mô Chiếu Thế Gian Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tướng Phật.

Nam mô Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kiều Lương Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Vô Tâm Tuệ Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Kiên Khải Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ma Ni Khải Phật.

Nam mô Hiền Kiếp Phật.

Nam mô Thiện Hương Nguyệt Phật.

Nam mô Tịnh Tự Tại Phật.

Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Luân Phật.

Nam mô Thắng Thân Phật.

Nam mô Bảo Danh Phật.

Nam mô Ðại Hạnh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Pháp Xưng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Ðiện Ðức Phật.

Nam mô Thiệt Tác Phật.

Nam mô Mạng Phật.

Nam mô Thiện Diệm Phật.

Nam mô Thiện Thủ Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Tuệ Phật.

Nam mô Ly Hữu Phật.

Nam mô Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Thắng Hỉ Phật.

Nam mô Sư Tử Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ma Ni Nguyệt Phật.

Nam mô Cao Quang Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật.

Nam mô Hỏa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trong cổ nước miếng đặng thượng vị trong vị, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.

Nam mô Thế Tôn Phật.

Nam mô Sư Tử Tượng Phật.

Nam mô Nguyệt Mãn Phật.

Nam mô Bảo Diêm Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Hỉ Giác Phật.

Nam mô Ðồng Quang Minh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam mô An Ổn Thế Gian Phật.

Nam mô Vô Não Phật.

Nam mô Thập Hạnh Phật.

Nam mô Lực Hỉ Phật.

Nam mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam mô Chí Ðại Thể Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Thiệt Hạnh Phật.

Nam mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Công Ðức Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Tác Nghiệp Phật.

Nam mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Hải Phật.

Nam mô Trụ Trì Phật.

Nam mô Nghĩa Trí Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Chúng Luân Phật.

Nam mô Bảo Ðại Phật.

Nam mô Tu Hành Nghĩa Phật.

Nam mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Oai Ðức Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Tín Chúng Phật.

Nam mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Thánh Thiên Phật.

Nam mô Kim Cang Chúng Phật.

Nam mô Thiện Kiên Phật.

Nam mô Tràng Vương Phật.

Nam mô Hoa Thành Phật.

Nam mô Khải Tuệ Phật.

Nam mô Phong Hành Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Xưng Phật.

Nam mô Khoái Nhiên Phật.

Nam mô Cam Lồ Tụ Phật.

Nam mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam mô Nghĩa Khứ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Từ Tuệ Phật.

Nam mô Trụ Phân Biệt Phật.

Nam mô Thiện Báo Phật.

Nam mô Ma Ni Túc Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Tật Bình Ðẳng Oai Ðức Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thiên Phật.

Nam mô Thiệt Thinh Phật.

Nam mô Trí Lực Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Hoa Cao Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Thiệt Xưng Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam mô Tịnh Nhật Phật.

Nam mô Chư Thiên Phật.

Nam mô Khả Ái Phật.

Nam mô Bảo Thiên Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Trí Tích Phật.

Nam mô Thanh Bạch Phật.

Nam mô Viễn Hành Phật.

Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Lực Phật.

Nam mô Thiên Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Hỉ Khứ Phật.

Nam mô Vô Ưu Oai Ðức Phật.

Nam mô Diêm Tụ Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưỡi mỏng che mặt đến mớ tóc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hỉ Thượng Phật.

Nam mô Thiện Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ðại Ái Phật.

Nam mô Thiện Tâm Phật.

Nam mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Thành Tựu Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Ðại Bảo Phật.

Nam mô Xưng Ý Phật.

Nam mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Thành Tựu Phật.

Nam mô Sư Tử Lực Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Trí Bộ Phật.

Nam mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam mô Sai Biệt Oai Ðức Phật.

Nam mô Bất Khả Tỷ Cam Lồ Bát Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Ðiển Ðức Phật.

Nam mô Tịch Diệt An Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ða Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Pháp Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Vô Úy Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Ða Diêm Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thiện Hiền Phật.

Nam mô Bảo Diệu Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Hiền Ðức Phật.

Nam mô Phạm Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô La Võng Diệm Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Xưng Phật.

Nam mô Danh Tướng Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Ðiển Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Quang Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam mô Nhãn Mãn Phật.

Nam mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðưc Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Trí Tụ Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Hỏa Dược Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Phước Ðức Thủ Phật.

Nam mô Xưng Quang Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Tạng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam mô Nhãn Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Long Hống Thinh Phật.

Nam mô Tướng Tràng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tụ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Tịnh Thượng Thủ Phật.

Nam mô Khoái Nhãn Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tiếng Phạm sâu xa như tiếng Ca lăng Tần dà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam mô Thật Tướng Phật.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Thuyết Phật.

Nam mô Trí Sắc Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tụ Phật.

Nam mô Hoa Phật.

Nam mô Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Hoa Tích Phật.

Nam mô Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Chân Báo Phật.

Nam mô Thắng Nhiên Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Tinh Tú Sắc Phật.

Nam mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Oai Ðức Tụ Phật.

Nam mô Bồ Ðề Vương Phật.

Nam mô Vô Tận Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Trí Huệ Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Thượng Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Hữu Trí Phật.

Nam mô Chân Thinh Phật.

Nam mô Tôn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.

Nam mô Thắng Ðức Phật.

Nam mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.

Nam mô Ðại Diệm Phật.

Nam mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Thiện Sắc Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam mô Thiên Phật.

Nam mô Thí Phật.

Nam mô Khoái Tạng Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Tịnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Trí Sanh Phật.

Nam mô Diệu Thiên Phật.

Nam mô Ðịa Thiên Phật.

Nam mô Ðắc Giải Thoát Khứ Phật.

Nam mô Kim Ðảnh Phật.

Nam mô La Hầu La Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Kim Quang Phật.

Nam mô Thiện Tài Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Thiên Phật.

Nam mô Pháp Cái Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam mô Diệu Trí Phật.

Nam mô Vi Trí Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Oai Ðức Dược Phật.

Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tạng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam mô Bố Úy Phật.

Nam mô Ly Ác Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Pháp Tích Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Khoái Phật.

Nam mô Diệu Thân Phật.

Nam mô Diệu Ngữ Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Kế Phật.

Nam mô Pháp Tuấn Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Sắc Oai Ðức Phật.

Nam mô Năng Giác Vương Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Kiên Cố Nghĩa Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Bệnh Tu Phật.

Nam mô Hải Giác Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Thiện Bộ Phật.

Nam mô Hống Xưng Phật.

Nam mô Giác Thân Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Nhật Phật.

Nam mô Trí Tuệ Túc Phật.

Nam mô Ðịnh Thân Phật.

Nam mô Oai Ðức Vô tận Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng sắc mắt như tinh vàng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây hai ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Công Ðức Thừa Phật.

Nam mô Kim Thừa Phật.

Nam mô Phóng Kiết Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Khứ Phật.

Nam mô Ly Mạn Phật.

Nam mô Trí Tạng Phật.

Nam mô Tịnh Khứ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.

Nam mô Vô Quốc Ðộ Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam mô Tịnh Trụ Phật.

Nam mô Nhứt Vị Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Tỷ Thuyết Phật.

Nam mô Thắng Thuyết Phật.

Nam mô Phước Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhật Phật.

Nam mô Ðộ Thế Gian Trí Phật.

Nam mô Ðắc Thành Tựu Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Cầu An Ổn Phật.

Nam mô Sắc Trí Phật.

Nam mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Sáng Phật.

Nam mô Lưu Ly Tạng Phật.

Nam mô Hoa Thiên Phật.

Nam mô Tự Nhiên Phật.

Nam mô Thiện Căn Quang Minh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Ma Na Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Tăng Thượng Phật.

Nam mô Lạc Trí Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Công Ðức Tích Lực Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Thiện Hoa Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Công Ðức Oai Ðức Tụ Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Giải Thoát Nghĩa Phật.

Nam mô Tư Duy Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thinh Thân Phật.

Nam mô Khoái Phật.

Nam mô Thắng Hạnh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Quá Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Hoa Tác Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thường Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thiện Lượng Phật.

Nam mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam mô Ly Úy Phật.

Nam mô Trí Bố Phật.

Nam mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Thắng Nhãn Phật.

Nam mô Bồ Ðề Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Ðại Cảnh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Ðại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.

Nam mô Phổ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Công Ðức Lực Phật.

Nam mô Phục Tâm Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Sô Thinh Phật.

Nam mô Trụ Thắng Phật.

Nam mô Ái Thánh Phật.

Nam mô Oai Ðức Thân Phật.

Nam mô Thọ Ðề Vị Phật.

Nam mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật.

Nam mô Ái Nhãn Phật.

Nam mô Hiền Trí Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Sai Biệt Phật.

Nam mô Công Ðức Thinh Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tập Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông nheo mí mắt như trâu chúa, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BA

HẾT

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUYỂN THỨ TƯ

Trên trời dưới trời không bằng Phật.

Mười phương các cõi cũng chẳng sánh.

Trong đời chỗ có ta đều thấy.

Hết thảy không ai bằng Phật ấy.

Nam mô Hữu Trí Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật.

Nam mô Thiện Diệt Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Thánh Hạnh Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Phật.

Nam mô Hoa Phước Ðức Phật.

Nam mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Cung Kỉnh Ái Phật.

Nam mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật.

Nam mô Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Tín Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tư Duy Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Hạnh Phật.

Nam mô Bất Trược Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Bất Nhiễu Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ðiều Trí Phật.

Nam mô Thuyết Tự Tại Phật.

Nam mô Ðại Thiên Phật.

Nam mô Thâm Ý Phật.

Nam mô Vô Lượng Phật.

Nam mô Pháp Lực Phật.

Nam mô Cúng Dường Hoa Quang Phật.

Nam mô Tam Giới Cúng Dường Phật.

Nam mô Ứng Cúng Phật.

Nam mô Nhất Tạng Phật.

Nam mô Tha Cúng Dường Phật.

Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam mô Khoái Kiết Phật.

Nam mô Cam Lồ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Bảo Tụ Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Bộ Phật.

Nam mô Nhựt Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Tích Phật.

Nam mô A Lầu Na Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Khứ Phật.

Nam mô Thắng Thượng Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trí Ái Phật.

Nam mô Khoái Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Không Hạnh Phật.

Nam mô Hiệp Giải Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Lạc Tâm Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Trí Tịnh Phật.

Nam mô Văn Tuệ Hải Phật.

Nam mô Bảo Trụ Trì Phật.

Nam mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam mô Bất Thuộc Phật.

Nam mô Ðoạn Ái Căn Phật.

Nam mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam mô Hải Thắng Phật.

Nam mô Bất Ðộng Hiệp Khứ Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Giáo Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Chủ Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật.

Nam mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam mô Giác Hoa Phật.

Nam mô Thiện Tán Thán Phật.

Nam mô Thiện Xứ Phật.

Nam mô Lực Trí Oai Ðức Ða Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Kiên Cố Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Nhựt Diện Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Giới Quang Minh Phật.

Nam mô Trụ Hành Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Kiên Cố Khởi Phật.

Nam mô Lạc Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Phật.

Nam mô Niệm Tự Tại Phật.

Nam mô Cam Lồ Khí Phật.

Nam mô Vô Ngại Tràng Phật.

Nam mô Cầu Thắng Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tín Hạnh Phật.

Nam mô Bảo Tàm Huy Phật.

Nam mô Pháp Dụng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thân Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông trắng giữa mày như Ðâu la miên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Thánh Tán Thán Phật.

Nam mô Sanh Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Kiến Phật.

Nam mô Thiện Tu Quả Báo Phật.

Nam mô Thiện Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Công Ðức Bộ Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Chủng Chủng Sắc Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bế Tắc Ma Phật.

Nam mô Ðộ Nhứt Thiết Nan Phật.

Nam mô Bất Phá Cảnh Trí Phật.

Nam mô Hải Văn Sức Phật.

Nam mô Ðắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật.

Nam mô Ái Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Trí Thinh Phật.

Nam mô Thiện Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Mạng Phật.

Nam mô Trí Báo Phật.

Nam mô Như Ý Tràng Phật.

Nam mô Thế Giới Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam mô Nhựt Ái Phật.

Nam mô La Hầu Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Minh Tăng Thượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Ðại Chí Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Thí Phật.

Nam mô Nguyệt Xưng Phật.

Nam mô Tràng Phật.

Nam mô Xưng Nhơn Thinh Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Diệt Ám Phật.

Nam mô Thiện Tinh Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật.

Nam mô Khoái Hành Phước Ðức Phật.

Nam mô Ðộ Hệ Phật.

Nam mô Vô Úy Ái Phật.

Nam mô Thế Gian Ái Phật.

Nam mô Diệu Hạnh Phật.

Nam mô Ưu Ba La Hoa Man Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật.

Nam mô Tín Thánh Nhân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Cao Bảo Tín Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Hỏa Diêm Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tín Phật.

Nam mô Quá Hữu Vô Phật.

Nam mô Long Vương Thinh Phật.

Nam mô Trụ Trì Luân Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật.

Nam mô Vân Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Khứ Phật.

Nam mô Thiện Thệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Thiên Phật.

Nam mô Ma Ni Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Trân Bảo Hống Thinh Phật.

Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô La Hầu Hộ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Biện Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Thế Gian Hoa Phật.

Nam mô Cao Bộ Phật.

Nam mô Ðẳng Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Vương Phật.

Nam mô Sai Biệt Trí Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Sư Tử Xỉ Phật.

Nam mô Khoái Bộ Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Ưu Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Ý Tứ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Thiên Diêm Tôn Phật.

Nam mô Hiệp Ðiều Phật.

Nam mô Tăng Thượng Lực Phật.

Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam mô Kiên Cố Thinh Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng nhục kế trên đảnh như lọng trời, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Tín Ái Tác Phật.

Nam mô Sư Tử Nghiệp Kiết Phật.

Nam mô Ly Bố Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân hay thọ trì đọc tụng danh ngàn Phật kiếp Hiền này, ắt thấy Di Lặc Thế Tôn và thấy Phật Lư Chí, xa lìa các nạn....

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Trầm Thủy Hương Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hỉ Thắng Phật.

Nam mô Sơn Hải Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Phạm Thắng Phật.

Nam mô Ðại Hương Phật.

Nam mô Ðại Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Bảo Luân Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Ðại Cao Thắng Phật.

Nam mô Ðại Kim Ðài Phật.

Nam mô Ðại Luân Phật.

Nam mô Ngữ Tác Phật.

Nam mô Ðại Nhơn Phật.

Nam mô Ðại Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam mô Cúng Dường Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Hỏa Phật.

Nam mô An Lạc Tác Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Giới Vương Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Bố Tượng Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Ưu Ba La Hương Phật.

Nam mô Ðại Ðịa Phật.

Nam mô Ðại Long Thắng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Ðại Lạc Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Xả Câu Tô Ma Phật.

Nam mô Long Diệu Phật.

Nam mô Hoa Tụ Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thường Quan Phật.

Nam mô Chánh Tác Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Thường Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hạnh Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Tu Di Lực Phật.

Nam mô Như Ý Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Vương Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Phổ Tá La Phật.

Nam mô Tú Thắng Phật.

Nam mô Phật Thiên Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Cam Lồ Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tuệ Hậu Thắng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thủ Thắng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam mô Long Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Thắng Túc Phật.

Nam mô Ðại Sư Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Bảo Ða La Phật.

Nam mô Phổ Chí Phật.

Nam mô Cung Kỉnh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Niệm Phật.

Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nam mô Ðại Cái Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam mô Chúng Thắng Phật.

Nam mô Tràng Tuệ Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Phổ Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Long Vương Hộ Chúng Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tướng không thấy đảnh, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Viễn Ly Cấu Phật.

Nam mô Pháp Bảo Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Ðại Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðại tướng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Âm Luân Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Năng Nhơn Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam mô Ðại Diện Phật.

Nam mô Vô Nhiễm Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Phật.

Nam mô Kim Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Thọ Ðề tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðịa Tịch Phật.

Nam mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Tượng Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Phật.

Nam mô Ðại Hương Quang Phật.

Nam mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Cu Tô Ma Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật.

Nam mô Hoa Thông Phật.

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Nam mô Ðắc Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Sư Tử Ý Phật.

Nam mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật.

Nam mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Diêm Phù Thượng Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Thế Phật.

Nam mô Khoái Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Lạc Hống Phật.

Nam mô Kiến Thật Phật.

Nam mô Cúng Dường Tích Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Ðiển Ðăng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Phá Nghi Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam mô Xa Thi Diện Phật.

Nam mô Vô Lượng Danh Phật.

Nam mô Diệu Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Tạng Phật.

Nam mô Tán Dị Nghi Phật.

Nam mô Phuo Ðức Ðăng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Oai Ðức Phật.

Nam mô Ái Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Phật.

Nam mô Quảng Xưng Phật.

Nam mô Dị Tràng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Ðại Tín Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Tụ Quang Minh Phật.

Nam mô Trụ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Kim Kiên Phật.

Nam mô Ái Giải Thoát Phật.

Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.

Nam mô Phổ Quan Phật.

Nam mô Ðại Tu Phật.

Nam mô Sơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mũi cao thẳng lỗ chẳng hiện, con và chúngsinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lạy)

Trên đây ba ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Thuyết Trọng Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Dị Kiến Phật.

Nam mô Biến Kiến Phật.

Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Cúng Dường Phật.

Nam mô Hộ Căn Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Luân Phật.

Nam mô Ly Sanh Phật.

Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam mô Không Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Sư Tử Hương Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Phổ Ðức Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Sắc Phật.

Nam mô Tuệ Xưng Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam mô Trí Cao Phật.

Nam mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam mô Thiện Oai Nghi Phật.

Nam mô Khoái Sắc Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Hỏa Thinh Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Diệu Tư Duy Phật.

Nam mô Ái Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Diệm Phật.

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Diệu Thinh Hống Phật.

Nam mô Nhơn Trung Tôn Phật.

Nam mô Chúng Sanh Khả Kỉnh Phật.

Nam mô Hỏa Minh Phật.

Nam mô Vô Tỷ Bộ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Khoái Thinh Phật.

Nam mô Hỏa Chiếu Phật.

Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam mô Trí Hóa Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Ðoạn Hữu Kiến Phật.

Nam mô Kiến Ái Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Thinh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam mô Giới Bộ Phật.

Nam mô Thiên Diện Phật.

Nam mô Phóng Cái Phật.

Nam mô Ba Bà Sa Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Giác Tuệ Phật.

Nam mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thinh Phật.

Nam mô Tượng Hống Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Long Hống Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Cấu Cái Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Oai Ðức Diện Phật.

Nam mô Cụ Chúng Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Khả Lượng Hoa Phật.

Nam mô Hạ Hoa Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Hoa Phật.

Nam mô Lô Xá Na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhựt Ma Ni Quang La Võng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Cao Hạnh Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Lục Thập Nhị Ðồng Danh Thi Khí Phật.

Nam mô Thiện Sanh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mày như trăng non, màu lưu ly cám (xanh đỏ), con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Phạm Thắng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Thượng Tu Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh mạng Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Pháp Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Dương Diệm Phật.

Nam mô Xưng Thượng Phật.

Nam mô Kiết Sa Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Liễu Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Cao Sơn Phật.

Nam mô Kim Thánh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Xứ Tự Tại Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Nhơn Thinh Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Ðại Bảo Phật.

Nam mô Bát Thập Thiên Ức Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bát Thập Ức Na Do Tha Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Ta La Vương Phật.

Nam mô Cửu Vạn Ðồng Danh Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Ngũ Thiên Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Lục Thiên Ðồng Danh Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Ðồng Phật Danh Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Diêm Phù Ðàn Tu Di Sơn Vương Phật.

Nam mô Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỉ Vương Phật.

Nam mô Bảo Trượng Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam mô Vô Tận Trí Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Tạng Phật.

Nam mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Vương Phật.

Nam mô Cao Sơn Vương Thắng Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật.

Nam mô Bảo Luân Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Ái Tinh Tú Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Hữu Ðức Phật.

Nam mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Ma Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thắng Tâm Phật.

Nam mô Tâm Trí Phật.

Nam mô Hoa Tạng Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Thường Thích Trí Tuệ Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Thường Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Diệu Trí Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Quang Phật.

Nam mô Khoái Thân Phật.

Nam mô Vô Cấu Nghĩa Phật.

Nam mô Ưng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam mô Ðức Hống Phật.

Nam mô Xá Ðịa Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Tư Phật.

Nam mô Thật Nhựt Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Thành Phật.

Nam mô Xưng Cao Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Pháp Ðăng Phật.

Nam mô Tín Thắng Phật.

Nam mô Thượng Ái Diện Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Chúng Sơn Thiên Phật.

Nam mô Hải Trí Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Hoa Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tiên Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tai chấu bánh xe sấp nhau thành, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Thú Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tịch Căn Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Phân Ðà Lợi Hương Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Diệu Bộ Phật.

Nam mô Quán Thập Phương Phật.

Nam mô Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Giới Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Phổ Trí Phật.

Nam mô Tịch Quang Phật.

Nam mô Nhơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Kiều Lương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tu Phật.

Nam mô Xưng Thánh Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Bất Dị Tâm Phật.

Nam mô Phổ Tín Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam mô Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật.

Nam mô Ái Cúng Dường Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tín Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tâm ý Phật.

Nam mô Xuất Trí Phật.

Nam mô Xuất Thinh Phật.

Nam mô Tánh Nhật Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thắng Cao Phật.

Nam mô Thập Phương Văn Danh Phật.

Nam mô Ái Nhãn Phật.

Nam mô Nguyệt Cao Phật.

Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Thiên Phật.

Nam mô Quang Minh Nhật Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Chơn Thinh Phật.

Nam mô Ái Thuyết Phật.

Nam mô Xưng Thượng Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Cam Lồ Minh Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Tâm Ý Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Phật.

Nam mô Tịch Quá Phật.

Nam mô Ða La Vương Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Năng Phá Nghi Phật.

Nam mô Từ Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thượng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Kiến Nguyệt Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Ðại Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Nhựt Phật.

Nam mô Kiến Tụ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Công Ðức Minh Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Pháp Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Khổ Hạnh Phật.

Nam mô Ðại Bộ Phật.

Nam mô Liên Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Chiếu Quang Phật.

Nam mô Tín Vô Lượng Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Cái Thiên Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thân Vị Phật.

Nam mô Ðức Vị Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân cứng dầy như Na La Diên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Hiền Trí Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Sanh Thắng Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Tăng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Thiên Ái Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Hống Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam mô Thượng Tràng Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Bảo Tín Phật.

Nam mô Phổ Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Trí Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Tý Phật.

Nam mô Quang Minh Ý Phật.

Nam mô Vương Thiên Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam mô Vô Lượng Thiên Phật.

Nam mô Thánh Hóa Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Ðại Quang Nhật Phật.

Nam mô Chơn Pháp Phật.

Nam mô Thắng Thiên Phật.

Nam mô Quán Giải Thoát Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam mô Phổ Hành Phật.

Nam mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Xưng Ái Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Tín Thiên Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Bộ Phật.

Nam mô Ðại Oai Phật.

Nam mô Tâm Trí Phật.

Nam mô Hóa Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Hình Phật.

Nam mô Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Ðại Tu Phật.

Nam mô Hỏa Bộ Phật.

Nam mô Thắng Thiên Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Tín Thuyết Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Tụ Phật.

Nam mô Thần Thông Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Xưng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhựt Tràng Phật.

Nam mô Ðại Di lưu Phật.

Nam mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thế Gian Văn Danh Phật.

Nam mô Thắng Ðức Phật.

Nam mô Thắng Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Bộ Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Bảo Tịnh Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật.

Nam mô Ưng Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Hành Oai Nghi Úy Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Ðại Hạnh Phật.

Nam mô Bất Thất Bộ Phật.

Nam mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Hỉ Lực Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Năng Dữ Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Ái Phật.

Nam mô Giải Thoát Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Phật.

Nam mô Thành Trí Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chân xương như móc xiềng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Ðạo Quang Phật.

Nam mô Hải Vương Phật.

Nam mô Hỉ Bồ Ðề Phật.

Nam mô Pháp Quang Phật.

Nam mô Ðại Thiên Phật.

Nam mô Thâm Trí Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðại Tín Phật.

Nam mô Tâm Ý Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Bất Mậu Tư Phật.

Nam mô Khởi Phước Ðức Phật.

Nam mô Vô Lậu Xưng Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Thiên Quang Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Công Ðức Ái Phật.

Nam mô Sư Tử Ý Phật.

Nam mô Ðịa Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Quang Minh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô Phổ Quán Phật.

Nam mô Vô Nhiễm Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Thuyết Pháp Ái Phật.

Nam mô Ưng Ái Phật.

Nam mô Ðịa Quang Phật.

Nam mô Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tý Phật.

Nam mô Pháp Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Giải Thoát Nhựt Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Phật Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Phật.

Nam mô Công Ðức Bộ Phật.

Nam mô Thượng Thiên Phật.

Nam mô Quan Hành Phật.

Nam mô Nhựt Thiên Phật.

Nam mô Ðiển Quang Phật.

Nam mô Thắng Ái Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Thượng Ý Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Ý Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Bảo Châu Phật.

Nam mô Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tối Hậu Kiến Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Kính Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Trí Hạnh Phật.

Nam mô Bất Mậu Túc Phật.

Nam mô Thánh Nhãn Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Thượng Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Tu Hành Quang Minh Phật.

Nam mô Niệm Nghiệp Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Lô Xá Xưng Phật.

Nam mô Chiếu Ám Phật.

Nam mô Ái Tự Tại Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Thượng Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.

Nam mô Tướng Vương Phật.

Nam mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật.

Nam mô Năng Dữ Thánh Phật.

Nam mô Pháp Châu Phật.

Nam mô Cam Lồ Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Sân Hận Phật.

Nam mô Cam Lồ Hương Phật.

Nam mô Nguyệt Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật tốt theo hình, quày mình như tượng Chúa, con vàchúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Úy Nhựt Phật.

Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam mô Hỉ Ái Phật.

Nam mô Bất Thố Trí Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Thiên Ðăng Phật.

Nam mô Thiên Cái Phật.

Nam mô Long Quang Phật.

Nam mô Thắng Bộ Phật.

Nam mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam mô Kiến Hữu Phật.

Nam mô Tàm Quý Diện Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Ðịnh Thiệt Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Vô Úy Thân Phật.

Nam mô Nhiếp Trí Phật.

Nam mô Hàng Oán Phật.

Nam mô Khứ Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhứt Niệm Quang Phật.

Nam mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Sư Tử Túc Phật.

Nam mô Giới Ái Phật.

Nam mô Tín Thế Gian Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.

Nam mô Vô Cấu Khứ Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Ly Vô Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Nhiếp Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Trí Vị Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Tâm Nhựt Phật.

Nam mô Quán Phương Phật.

Nam mô Tín Thuyết Phật.

Nam mô Tư Duy Nhẫn Phật.

Nam mô Pháp Cái Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.

Nam mô Thiên Hoa Phật.

Nam mô Thiên Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Phổ Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyệt Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tướng Vương Phật.

Nam mô Xưng Tư Duy Phật.

Nam mô Thọ Tràng Phật.

Nam mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Oai Ðức Bộ Phật.

Nam mô Tín Chúng Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Trí Giả Tán Thán Phật.

Nam mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Khải Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Phật Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Thắng Tín Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Ái Phật.

Nam mô Ly Chư Phật.

Nam mô Tư Nghĩa Phật.

Nam mô Ðại Cao Phật.

Nam mô Thánh Nhơn Diện Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam mô Nhiếp Bồ Ðề Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Lạc Sư Tử Phật.

Nam mô Phổ Bảo Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thế Ái Phật.

Nam mô Phân Kim Cang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Quá Hỏa Phật.

Nam mô Ðạo Sư Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Khoái Kiến Phật.

Nam mô Phổ Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Tịch Hạnh Phật.

Nam mô Nhiếp Xưng Phật.

Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðại Hống Phật.

Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam mô Thế Quang Phật.

Nam mô Kiên Nhẫn Phật.

Nam mô Ðại Hoa Phật.

Nam mô Hữu Ngã Phật.

Nam mô Như Ý Phật.

Nam mô Thiện Bồ Ðề Căn Phật.

Nam mô Ðịa Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy...(1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình khi đi chân cách đất bốn tấc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu....(1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn vị Phật.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TƯ

HẾT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác đã gửi tặng một quyển kinh rất có ý nghĩa và lợi lạc cho mọi người . Công đức lạy phật niệm phật là vô lượng . Mong cầu chư phật chưa bồ tát gia hộ cho bác và toàn thể đại chúng được lợi lạc an vui .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác 67890000

Xin bác post tiếp các quyển kinh ạ?

Trân trọng cảm ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam mô A Di Đà Phật ! Cầu chúc bác 67890000 và gia đình cùng toàn thể quý vị phật tử an vui, hạnh phúc khi đọc được kinh này !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nam mô a di đà phật!

Cảm ơn bác 67890000 đã chia sẻ với diễn đàn những cuốn kinh quý báu này.

Chúc bác cùng gia đình và toàn thể diễn đàn luôn mạnh khỏe, an bình, hạnh phúc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chân thành cảm ơn bác chủ topic

Cháu rất khâm phuc tấm lòng thành tâm kính phât của bác

Cháu đã từng nghe nói có rất nhiều vị phật trong nhiều không gian và thời gian khác nhau

Những giờ mới chính thức được biết

Một lần nữa cháu xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay