Quản trị viên 06

Thông Báo Về Hội Thảo Phong Thủy

2 bài viết trong chủ đề này

HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM....................................................... Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

----------------------------

Số:..../TTNC LHĐP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

CHUYÊN ĐỀ "TÍNH KHOA HỌC CỦA PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG"

Căn cứ theo Quyết định số 459/QĐ-TWH ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương;

Căn cứ theo Quyết định số 737/QĐ-TWH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Hội thảo “Tính khoa học của Phong thuỷ trong kiến trúc và xây dựng”.

Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương xin trân trọng thông báo tới quí vị quan tâm và toàn thể anh chị em hội viên, các nhà khoa học, nghiên cứu về việc tổ chức hội thảo chuyên đề:

"Tính Khoa học của Phong thủy trong kiến trúc và xây dựng"

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách Sạn La Thành - Số 218 Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Thời gian: Bắt đầu từ 8g 30’ đến 17 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2009.

Nội dung hội thảo: Làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng.

Thành phần tham dự: Các Bộ, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn liên quan.

Trân trọng thông báo./.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC.........

Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites


TWH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VIỆT NAM ĐÔNG NAM Á.
Quyết định v/v Hội thảo chuyên đề
Tính khoa học của Phong thủy trong kiến trúc và xây dựng
-*-

Posted Image
Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites