• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

      Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền

Các bài viết Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền của thành viên học hỏi:
“Sử dụng Hiệu điện thế sinh học và Điện huyệt đồ của các huyệt châm cứu thuộc hệ kinh lạc, để chẩn đoán tạng phủ kinh lạc nào có bệnh, tạng phủ kinh lạc nào bình thường không bệnh”