Rin86

Sumerian Tablets* (4,000 Bc)

1 bài viết trong chủ đề này

Sumerian Tablets* (4,000 BC) In 1849, British archeologist, Austin Henry Layard discovered 22,000 clay tablets in the Ancient Sumerian city of Nineveh, in an area now known as Iraq. The tablets contain cuneiform script and are one of the earliest known writing systems, created by the Sumerians 6,000 years ago. Author and Researcher, Zecharia Sitchin spent more than 30 years translating the Sumerian Tablets. In his 1976 book, the 12th planet, Sitchin claims the cuneiform text describe an alien race named the “Anunnaki” who came to the earth from an undiscovered planet in our Solar System, beyond Neptune called Nibiru.

The Ancient drawings include Neptune,Uranus and Pluto, amongst other planetary bodies. It is interesting to note that Neptune was not discovered by mainstream science until 1846’. Uranus, initially named George’s star, was not discovered until 1781 and Pluto not until 1930.

Sitchin's translation is his translation. Others who have translated the tablets tell a sightly different story.

1983 Washington Post “Front Page” Story -

"Mystery Heavenly Body Discovered".

Posted Image

Những viên đất sét của người Sumer (4.000 trước Công nguyên) Năm 1849, nhà khảo cổ học người Anh, Henry Layard Austin đã phát hiện 22.000 viên đất sét ở thành phố Sumer cổ đại của Ni-ni-ve, trong một khu vực được gọi là Iraq. Các viên đất sét có chứa nội dung những vở kịch bằng chữ hình nêm và là một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất được biết đến, được tạo ra bởi người Sume cách đây 6.000 năm. Tác giả và nhà nghiên cứu, Zecharia Sitchin đã trải qua hơn 30 năm dịch viên đất sét Sumer. Trong cuốn sách của ông năm 1976, hành tinh thứ 12, Sitchin tuyên bố các văn bản chữ hình nêm mô tả một chủng tộc người ngoài hành tinh tên là "Anunnaki" đến trái đất từ ​​một hành tinh chưa được khám phá trong hệ thống năng lượng mặt trời của chúng ta, ngoài Sao Hải Vương được gọi là Nibiru.

Các bản vẽ cổ đại bao gồm Hải vương tinh, Thiên vương tinh và Diêm Vương tinh, giữa các cơ quan hành tinh khác. Rất thú vị để lưu ý rằng Neptune đã không được phát hiện bởi các khoa học chính thống cho đến năm 1846 ". Thiên Vương tinh, ban đầu có tên của ngôi sao George, đã không được phát hiện cho đến năm 1781 và Sao Diêm Vương không được biết đến cho đến năm 1930.

(Ảnh của hệ thống năng lượng mặt trời được mô tả trong Sumeria cổ: http://thedivulgers....ith-Tablet.jpg)

Sitchin của bản dịch là bản dịch của mình. Những người khác đã dịch viên kể một câu chuyện trông dể thương khác nhau.

Short Video (Ancient Aliens clip): www.youtube.com/watch?v=qh-98OVC4To

2 giờ giảng của Zecharia Sitchin: www.youtube.com/watch?v=uVidhmB0Fho

Cuốn sách bị thất lạc của Enki (viên đất sét của người Sumer) trang đầu tiên: www.youtube.com/watch?v=n-dyYJDiU3s

1983 Trang nhất thời báo Washington

"Mystery Heavenly Body Discovered".

https://www.facebook...&type=3

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345882312156307&set=a.180965988647941.44735.167706413307232&type=1

Share this post


Link to post
Share on other sites